Budapesti Közlöny, 1894. december (28. évfolyam, 277-300. szám)

1894-12-01 / 277. szám

Budapest, 1894. 277. szám. Szombat, deczember 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..........................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitőn­ be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij mind a beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Mihályi Viktor lugosi gör. szert. kath­. püspököt gyulafehérvári illetőleg balázsfalvi gör. szerz. kath. ér­sekké és metropolitává kinevezem. Kelt Bécsben, 1894. évi november hó 9-én. Ferencz József, s. k. Báró Eötvös Loránd, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Burich József nyu­galmazott századosnak, valamint törvényes utódainak a magyar nemességet az »o­­­o­­caci« előnévvel díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1894. évi november hó 24-én. Ferencz József, s. k Gróf Andrássy Gyula, s. k. A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére Kugler János jogügyi tanácsost és a zágrábi jogügyigazgatóság főnökét, jogügyi főtanácsossá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1894. évi november hó 12-én. Ferencz József, s. k Wekerle Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Lázár János buda­pesti rendőrnek, három gyermeknek a tűz­­veszélytől saját élete veszélyeztetésével történt megmentéséért, az ezüst érdemke­resztet adományozom. Kelt Bécsben, 1894. évi november hó 21-én. Ferencz József, s. k Gróf Andrássy Gyula, s. k. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Horváth Károly kir. járásbi­­rósági joggyakornokot ideiglenes minőségű pénz­ügyi fogalmazóvá nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Majorszky Gábor pénzügyi irodakezelési gyakornokot, kataszteri irattárt kezelő ideiglenes minőségű irodatisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Adamovich Pál nyitravármegyei kir. tanfelügye­­lőségi tollnokot Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Sándor Lajos heves vármegyei kir. tanfelügyelőségi toll­nokot Krassó-Szörény, és Laub Sándor diósgyőr­vasgyári állami elemi iskolai igazgató tanítót Abaúj-Torna vármegyébe a X-ik fizetési osztályba egyelőre ideiglenes minőségben segédtanfelügye­lőkké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Wittmayer Károly okleveles tanítót a nagysajói állami elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte, Ádám János nagysajói állami elemi iskolai rendes tanítót a petrilla-lónyai-bányai állami elemi isko­lához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hamar János okleveles tanítót a hasznos-felső­­hátai állami elemi iskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tóth Lajos okleveles tanítót a remetei állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m­. kir. minister Ehling Erzsébet okleveles tanítónőt, szászbonyhai állami elemi iskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Peregring Jánost az újpesti állami elemi isko­lához ideiglenes ministeri iskolalátogatóvá ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Havlisch Gyula igazságügyministeriumi dijnokot a kir. igazságügy­­ministeriumhoz irodasegédtisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Hegedűs József muraszombati kir. járásbirósági, eddigi ideiglenes minőségben alkalmazott írnokot ebben az állásában végleg megerősítette. A földmivelésügyi m. kir. minister Madarassy Gyula p.­gortvai lakost és földbirtokost Gömör- Kishont vármegye rimaszécsi járására nézve, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 71.681 sz. a. kelt rendeletével Markovic György nyugállo­mánybeli honvéd gyalog főhadnagynak, a tiszti rendfokozatáról, — nyugdijilletékének megtartá­sával, — kért leköszönése elfogadtatott. A pozsonyi kir. törvényszék elnöke Peller Gyula napidijas szolgát a pozsonyi kir. járásbíró­sághoz III. fiz. fokozatbeli hivatalszolgává ne­vezte ki. Paszternák István szinai illetőségű Kassán állomásozó m. kir. honvédőrmester úgy a maga, mint kiskorú Emma leánya vezetéknevének »Pe­­rényi*-re kért átváltoztatása, f. évi 97.688. szám­i belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Pollatschek Adolf budapesti ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Pol­gár*- ra kért átváltoztatása, folyó évi 98.144. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. O­c­s­e­n­á­s Márton bellghi illetőségű valesai lakos vezetéknevének »Osztás*-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 98.206. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú Schlesinger Frida pápai illető­ségű keszthelyi lakos vezetéknevének »Szabó*-ra kért átváltoztatása, folyó évi 98.735. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. P­a­u­e­r István gutaházi illetőségű ugyan ottani lakos úgy a maga, mint kiskorú Karolina és István gyermekei vezetéknevének »Pados”-ra, kért átvál­toztatása, folyó évi 99.045. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Izidor kádai illetőségű székelyhídi lakos vezetéknevének »Kalmár”-ra kért átváltoztatása, f. évi 99.146. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. belügyi-, pénzügyi- és kereskedelemügyi miniszerek rendelete az úgynevezett erősítő essen­­tiák behozatalának, iparszerű előállításának, forga­lomba hozatalának és égetett szeszes italokkal való vegyítésének megtiltása tárgyában. A m. kir. belügyministernek 1876. évi julius hó 4-én 31.026. sz. alatt kelt rendelete alapján az égetett szeszes italokhoz használt úgynevezett erő­sítő essentiáknak, melyek erősen izgató, különösen csípős fűszerekből és növényi anyagokból u. m. borsból, paprikából, csillából és efélékből készült, vagy narcoticus anyagokat, vagy amylalkoholt (koz­maolajat) tartalmaznak és arra szolgálnak, hogy az égetett szeszes italokkal vegyítve, ezeknek izgató, vagy kábító hatását fokozzák, behozatala, iparszerű előállítása, forgalomba hozatala és vegyítése, miu­tán azok a magyar országos közegészségügyi tanács szakvéleménye következtében az egészségre ártal­mas hatásuaknak találtattak, az osztrák cs. kir. kormánynyal egyetértőleg megtiltatik. A gyógy- vagy diateticus szernek tekintendő alkoholikus készítmények ezen tilalom által nem érintettek. A ki a jelen rendelet határozatai ellen vét, kihá­gást követ el és a­mennyiben cselekménye a bün­tető törvények vagy a közegészségügyi törvény vagy szabályok szerint súlyosabb büntetés alá nem esik, 100 írtig terjedhető pénzbírsággal és vissza­esés esetén, ha az utolsó büntetés kiállása óta két év még nem múlt el, 100 írtig terjedhető pénz­­büntetéssel és 15 napig terjedhető elzárással bün­tetendő. Jelen rendelet 1. évi deczember hó 1-én lép hatályba. Budapest, 1894. november hó 26-án. Wekerle, s. k. Lukács, s. k. Hieronymi, s. k. Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesítő» a 4-ik oldalon kezdődik, s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next