Budapesti Közlöny, 1895. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

1895-01-01 / 1. szám

Budapest, 1895. 1. Szám, Kedd, január 1. HIVATALOS LAP. El­őfizetési Árak , naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szknceszteségi iroDA: IV. kerület, képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecakernéti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesit.ön­ be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : •Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Hűvös József ügyvéd és Budapest fő- és székvárosi bizottsági tagnak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1894. évi deczember hó 28-án. Feirencz József, b. k. Gróf Andrássy Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége gróf Harrach Ferencznek a kamarási méltóságot díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécsben 1894. deczember 18-án kelt legfelső elhatározásával Graenzenstein Géza pénzügyministeri titkárnak, ideiglenes nyugalomba helyeztetése alkalmával, hűt és buzgó szolgálata elismeréséül, az osztály­tanácsosi czimet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1894. évi deczember 22-én Bécsben kelt legfelső elhatározá­sával a pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök előterjesztésére Mezey Lajos pénzügyi titkárt és pénzügyigazgatói helyettest, a pénzügyi tanácsosi czím és jelleg díjmentes ado­mányozásával tordai pénzügy igazgatóvá legkegyel­­mesebben kinevezni méltóztatott, a császári és apostoli királyi Felsége Bécsben 1894. évi deczember hó 20-án kelt legfelső el­határozásával a pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök előterjesztésére Fink Kálmán pénzügyi titkárt, szegzárdi pénzügy­igazgató helyettest, a pénzügyi tanácsosi czim és jelleg díjmentes adományozása mellett szegzárdi kir. pénzügyigazgatóvá legkegyelmesebben kine­vezni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr. Szabó Sándor segédtitkári czimmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazót ministeri segéd­titkárrá, dr. Gothard Zsigmond és báró Schell József ministeri segédfogalmazókat ministeri fogalmazókká és dr. Majovszky Pál fogalmazó­gyakornokot ministeri segédfogalmazóvá ne­vezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Varga Ambrus pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Kató Gyula pénzügyi segédtit­kárt pénzügyi titkárrá nevezte ki.­­ A pénzügyministerium vezetésével megbízott m.­­ kir. ministerelnök Bárczi Iván pénzügyi segéd­titkárt a zombori m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű pénzügyi titkárrá nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Peöcz Péren­cz pénzügyi se­gédtitkárt ideiglenes minőségű pénzügyi titkárrá nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök báró Gudenus Hugó tartalékos huszár főhadnagyot ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá és földadónyilvántartási biztossá ne­vezte ki. A pénzügym­inisteriuma vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Peschinger Ottó államnyom­dai tisztet a IX. fizetési osztály harmadik fokoza­tába való sorolással főtisztté nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Verkli­­ffs.­a. Hoff.i.­n Miksa, Darkd Elek, Turny József, Havas Simon és Ba­lás­sy Bertalan czukorgyári ellenőröket czukorgyári főellenőrökké nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Vicer­ti Aladár kezelési gya­kornokot az eperjesi m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű irodatisztté nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Mikeszka Lajos budapesti lakost ideiglenes minőségű adóti­sztté nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Pál Dezső s.­a.-ujhelyi adóhiva­tali gyakornok-jelöltet d­ijas adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Ondrásek Antal adóhivatali gyakornok-jelöltet segélydijas gyakornokká ne­vezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Major Lajos posta és távirda gyakornok-jelöltet segélydíjas adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Bajusz Károly budapesti lakost ideiglenes minőségű segély­díj­as szám­gyakornokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister, az orszá­gos iparoktatási tanács szabályzatának 7. §-a alapján, Tichtl Frigyes ministeri osztálytanácsost ezen tanács rendes tagjává nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Feigler Sándor építészt és Rumpelmayer János kőfaragó­mestert a kőműves -, kőfaragó- és ácsmesteri kép­zettség megvizsgálására Pozsonyban szervezett bizottság tagjaivá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Weisz Aladár budapesti lakos ügyvédjelöltet a németujvári kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Janicsek József budapesti kir. ítélőtáblás tanácsjegyző albi­­rót a budapesti VI. ker. kir. járásbírósághoz he­lyezte át. A m­. kir. igazságügyminister a debreczeni kir. törvényszék területén felmerülő törvényszéki or­vosi teendők rendes ellátásával dr. Horváth Károly ottani közkórházi osztályorvost bízta meg. 78.761 sz. II.“ Áthelyeztetnek: 1894. évi deczember hó 31-ével, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvényczikk végrehajtására vonatkozó »Utasítás« II. (honvédségi) rész 48. és 50. §-a értelmé­ben a cs. és kir. közös hadsereg tartalé­kából a­­ kir. honvédség tartalékába, a gyalogsághoz­ a következő hadnagyok : Gr­óschl Rezső, Nessi Pál, Dimsits Lázár, dr. Blanár Béla, Antoni Ede, Payer Géza, Bergleiter János, kub­ai és covistyi Zelenka Lajos, Novotny Ferencz, Madarassy Bála, dr. Rásky Béla, Reinhart Gyula, Makara Iván, Oszwald Károly, Engel Lajos, Thanhoffer Antal, Haring Vilmos, Hadrava Pál, Rybony János, Havas Ödön, Hantos Ernő, Lienerth Gyula, Pálmay Károly, Éltető József, Németh József, Nemes Barnabás,­­ Meixner Ágost, Porubszky Ottó, Toldy Zsigmond, Mayer Nándor, Kánig Sándor, Kürey Pál, Gelk­y Antal, Humayer Béla, Péchy Károly. Lapunk mai számához negyed ív melléklet­, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék