Budapesti Közlöny, 1895. március (29. évfolyam, 50-75. szám)

1895-03-01 / 50. szám

Budapest, 188. 50. szám. Péntek, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda.: II. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre .....................................5­0 Egry teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjal előlegesen beküldendők, plég pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. A flagonhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 sor, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legkegyelmesebb királyi kéziratot méltózta­­tott kibocsátani: Kedves báró Bánffy! Általános volt a gyász a legközelebb lefolyt napokban azon pótolhatatlan veszteség miatt, melyet szeretett nagybátyám Albrecht főherczeg kimúlta által Házam, úgymint az egész Monarchia szenvedett. Érezhető enyhítést talált azonban nagy fájdalmam a részvét és loyalitás számos nyilvánításaiban, melyek ez alkalomból egyesek és testületek részéről tudomá­somra hozattak. Dicsőséges és megtisztelő emléket biz­tosítanak a boldogultnak mindenkorra, múlhatatlan érdemei a hadseregben, vala­mint forró hazaszeretete, példaként tün­döklő kötelességérzete és kiapadhatatlan jótékonysága mindenütt és a népesség minden rétegeiben. De szintoly megtisz­telők az őszinte szomorúak nyilvánulásai mindazokra nézve is, kik azokban részt vettek. Mélyen meghatva a részvét és a ragasz­kodás ez utabbi tanúságai által, melyekkel hű népeim Házam örömeit és bánatait mindenkor kisérik, nem mulaszthatom el ezért mindnyájoknak legbensőbb köszöne­­temet kifejezni és utasítom önt, hogy ezt mindenütt közhírré tegye. Kelt Bécsben, 1895. évi február hó 27-én. Ferencz József, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Kilényi Hugó minis­­teri tanácsosnak, a kereskedelmi ügyek in­tézése körül teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, Lipót-rendem lovagkereszt­jét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1895. évi február hó 21-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­Kubányi Károly Somogy vármegyei kir. tanfelü­gyelet jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bartók László Maros-Torda vármegyei kir. tanfe­­lügyelőségi tollnokot jelen állásában végleg meg­erősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Péter Izsák okleveles tanítót a kis-baczoni állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az orsz. közoktatási tanács kebeléből az 1894/5. tan­évre szóló megbízatással a következő tanácstago­kat küldötte ki iskolalátogatókul: 1. Bogyó Samu tanácstagot a budapesti kereske­delmi középiskolákhoz és női kereskedelmi tanfo­lyamokhoz ; 2. dr. Csengeri János tanácstagot az ungvári kir. főgymnasiumhoz, különösen a nyelvi és iro­dalmi tanítás megfigyelése végett; 3. dr. Demeczky Mihály tanácstagot a verseczi állami főreáliskolához, különösen a mathematikai és physikai tanítás megfigyelése végett; 4. dr. Er­ódi Béla tanácstagot a karánsebesi gör. kel. román tanítóképző intézethez, állami polgári iskolához és az ottani népiskolákhoz ; 5. dr. Ferenczy József titkárt és tanácstagot a kecskeméti állami főreáliskolához és kath. fő­gymnasiumhoz; 6. dr. Fináczy Ernő előadót és tanácstagot a ró­zsahegyi kath. főgymnasiumhoz, különösen a nyelvi és irodalmi tanítás megfigyelése végett, továbbá a znióváraljai állami tanítóképző intézethez, turócz­­szent-mártoni állami polgári iskolához és az ottani népiskolákhoz; 7. Falser István tanácstagot a győri és pozsonyi állami főreáliskolákhoz az ábrázoló geometria ta­nításának megfigyelése végett; 8. Gyertyánffy István tanácstagot a hódmező­vásárhelyi állami és az esztergomi kath. óvónő­képző intézethez és az ottani népiskolákhoz; 9. György Aladár tanácstagot a sepsi­szent­­györgyi községi óvónőképző intézethez és népis­kolákhoz ; 10. dr. Heinrich Gusztáv volt alelnököt a nagy­szebeni ág. ev. tanítónőképző és a brassói óvónő­képző intézethez, s az ottani népiskolákhoz; 11. Hofer Károly tanácstagot a beregszászi és homonnai állami polgári iskolákhoz és népisko­­lákhoz; 12. dr. Hóman Ottó tanácstagot a modori állami tanítóképző intézethez és népiskolákhoz; 13. dr. Kármán Mór tanácstagot a soproni állami főreáliskolához és Lahne-féle gymnasiumhoz ; 14. dr. Kiss Áron tanácstagot a debreczeni népoktatási tanintézetekhez; 15. dr. Kovács János tanácstagot a szegzárdi polgári iskolához és népiskolákhoz; 16 Kozma Gyula tanácstagot a csongrádi nép­oktatási tanintézetekhez; 17. Paszlavszky József tanácstagot a keszthelyi, nagykanizsai és veszprémi kath. főgymnasiumok­­hoz különösen a természetrajz tanításának megfi­gyelése végett; 18. dr. Schmidt Ágost tanácstagot a kőszegi és pécsi róm. kath. tanitóképző intézetekhez és nép­iskolákhoz ; 19. dr. Simonyi Zsigmond tanácstagot a buda­pesti polgá­ri iskolákhoz, különösen a nyelvi ok­tatás megfigyelése végett; 20. Szuppán Vilmos előadót és tanácstagot a dobsinai, kismartoni, kapuvári polgári iskolákhoz és a Csáktornyai tanítóképző intézethez; 21. Tóth József tanácstagot a szeniczei állami s vágújhelyi izraelita polgári iskolákhoz, a szakol­­czai közs. felső leányiskolához s az ottani népisko­lákhoz; 22. Vajdaffy Gusztáv tanácstagot a galgóczi álla­mi polgári iskolához és az ottani népiskolákhoz. A budapesti királyi ítélőtábla elnöke Helém­et Lajos végzett joghallgatót a budapesti királyi Ítélő­tábla kerületére díjas joggyakornokká nevezte ki. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke Frick Mihály végzett joghallgatót a budapesti királyi ítélőtábla kerületére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A győri kir. Ítélőtábla elnöke Gyalókay Sándor végzett joghallgatót a győri kir. Ítélőtábla kerüle­tébe díjas joggyakornokká nevezte ki, és szolgálat­­tételre egyelőre a komáromi kir. törvényszékhez osztotta be. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke Lukácsi­ István­­­ böszörményi lakos végzett joghallgatót a veze­tése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe díjas jog­gyakornokká nevezte ki. Dávid János eőri illetőségű Sztavnán állomá­sozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Dezsöfi”-re kért átváltoztatása, I. évi 15.282. számú belülgy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. W­e­i­s­z Béla szinérváraljai illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének »Fejér*-re kért átvál­toztatása, folyó évi 15.315. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. W­e­i­s­z Dávid tokaji illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Vajda*-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 15.364. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Dr. Wohl Márkus sárospataki illetőségű pozso­nyi lakos úgy a maga, mint kiskorú Etel leánya vezetéknevének „ Vajda*-ra kért átváltoztatása, f. évi 15 500. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister az 1892. évi deczember hó 10-én. 84­.667/IV. sz­. alatt kiadott ren­deletével 1893. évi január hó 1-én életbeléptetett vasúti üzletszabályzat némely határozmányainak módosítása tárgyában 1895. évi márczius hó 1-én. 12.055. sz. alatt kelt rendelete, il. i­ették. a magyar korona területén érvényes vasúti üzletsza­­­bályzathoz. Az­ 1892. évi deczember hó 10-én 84.667/IV. sz. alatt kiadott rendelettel 1893. évi január hó 1-én életbeléptetett vasúti üzletszabályzat 42. és 50.­§-a valamint B) mellékletének alábbi megjelölt pontjai 1895. évi április hó 1-én kezdődő hatály­­lyal következőleg módosíttatnak illetve egészittet­­nek ki: 42. §. A (8) pont végén a B) melléklet illető pontjaira való hivatkozás akként módosítandó: ».......... va­lamint az üzletszabályzat 50. §-hoz tartozó B) mel­lékletben I. II. XXXV. a) XXXIX., XLI, XLII. a és XLIII. számok alatt felsorolt tárgyak«. Lapunk mai számához fél ív melléklet, s egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék