Budapesti Közlöny, 1895. április (29. évfolyam, 76-99. szám)

1895-04-02 / 76. szám

Budapest, 189. 76. szám, Kedd, április 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP. Kiadó­hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti póttal szétküldéssel, úgy helyben Uihot hordva ! Egész évre ...... 20 frt Félévre...................................10 » Negyedévi*..........................5 » Egy teljes lap Ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró* és kecskeméti-utczák sarkán.) Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 1 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ötödik orvosi jelentés. Auguszta főherczegasszony ő cs. és kir. fen­sége jól érzi magát. A hőmérséklet 37 C. fok. Az újszülött főherczeg állapota kielégítő. Kelt Brünnben, 1895. évi április hó 1-én. Dr. Netolitzky, s. k. főtörzsorvos. Dr. Braun G.­ s. k. udvari tanácsos, tanár. Hatodik orvosi jelentés. Auguszta főherczegasszony ő cs. és kir. fen­ségének betegágyi állapota szabályos lefolyást ölt. Hőmérséklete 36.8 C. fok. Az újszülött fő­herczeg jól van. Kelt Brünnben, 1895. évi ápril­is 1-jén, dél­után 5 órakor. Dr. Braun G., s. k. udv. tanácsos, tanár. Dr. Netovtzkcy, s. k. főtörzsorvos. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Vörösmarty Béla győri íté­lőtáblás elnököt az igazságügyministerium­­hoz államtitkárrá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1895.évi márczius hó 21-én. Pebhencz József, s. k. járulni ahhoz, hogy bessenyei Horváth Lajos nyug. cs. és kir. százados a magyar szent korona országai vörös­ kereszt egyletének elnöke által a szombat­­helyi betegnyugállomáshoz egyleti megbízottul kineveztessék. A földmivelésügyi m. kir. minister a debre­­czeni m. kir. gazdasági tanintézethez beosztott Kerpely Kálmán ideiglenes minőségű gazdasági tanintézeti rendes tanárt, eddigi állomáshelyén való meghagyása mellett, állásában végleg meg­erősítette. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 17.000. sz. alatt kelt rendeletével áthelyeztetik, 1895. évi április hó 1-ével, Wein­ek­ Károly főhadnagy, a cs. kir. leitmeritzi 9-dik Landwehr gyalog-ezred nyilvántartásából a magyar állampolgárság elnyerése folytán, a cs. kir. honvédelmi miniszer úrral egyetértőleg, a szolgálaton kivüli viszonyú m. kir. honvéd gya­log tisztek állományába. A kereskedelemügyi m. kir. minister Jeszenszky Béla dijnokot ideiglenes minőségű posta- és táv­írda segédtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügymanister, Küllfeg Gusztáv számgyakornokjelöltet ideiglenes minőségű díjta­lan számgyakornokká nevezte ki. A m. kir. pénz­ügy­minister Szíjártó József, Bachmayer György, Rothhammer Mihály és Fresz Ferencz kisegítő szolgákat a m. kir. pénzügy­­ministeriumhoz, Ládi Vincze igazolványos csend­őrt pedig a m. kir. dohányjövedéki központi igaz­gatósághoz III. oszt. hivatalszolgává nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Mirth László pécsi lakos végzett joghallgatót a pécsi kir. íté­lőtábla kerületébe díjas joggyakornokká ne­vezte ki. A zala­egerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság Treiber Kálmán nagy­kanizsai díjtalan adóhiva­tali gyakornokj­elöl­tet, díjtalan adóhivatali gya­kornokká nevezte ki. Vaczlavik Tamás miklósfalvi illetőségű Rozsnyón állomásozó m. kir. csendőr vezeték­nevének » Váczi «-ra kért átváltoztatása, folyó évi 24.062. számú belügyminiszeri rendelettel megen­gedtetett. Kiskorú K­o­h­n Károly budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Elek«-re kért átváltoztatása, f. évi 24.211. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kurczhek Ernő Csáktornyai illetőségű ri­maszombati lakos vezetéknevének »Kurucz«-re kért átváltoztatása, folyó évi 24.288. számú bel­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Stromp József putnoki illetőségű ugyanot­tani lakos úgy a maga, mint kiskorú Irén leánya Erdély Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége csenkesz­­tihei és bányai Sivó Gyula főhadnagynak a m. kir. szegedi 3. honvéd huszár ezredben a kama­­rási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi márczius hó 21-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával Krausz Vilmos m. kir. pénzügyi tanácsost és budapest-vidéki pénzügyigazgatói helyettest, jelenlegi rangjának és fizetésének meg­tartása valamint a megfelelő lakpénznek élvezete mellett, az egri pénzügyigazgatósághoz pénzügy­igazgatóvá legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott. Károly Lajos főherczeg védnökhelyettes az ő császári és királyi fensége méltóztatott Bécsben kelt legkegyelmesebb elhatározásával Ivánka László vörös­kereszt-egyleti megbízottat a 31. számú sebesültszállító oszlop parancsnokságától felmenteni és a működő hadsereghez főmegbízott­­helyettesül kinevezni; továbbá Bolgár Ferencz országgyűlési képviselőt, vörös-kereszt egyleti meg­bízottat a mozgó tábori kórház parancsnokságá­tól felmenteni és az egylet esztergomi tartalék­kórházához beosztani; Tóth Aladár országgyűlési képviselőt, vörös-kereszt egyleti megbízottat a mozgó tábori kórház parancsnokául kinevezni és hozzá­vezetéknevének »Szatmári«-ra kért átváltozta­tása, folyó évi 24.289. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. A m. kir. belügyminister, f. évi 24.925. sz. alatt kelt rendeletével, az állami annyakönyvi kerületek számát Csanád vármegye terüle­tén az 1894. évi XXXIII. t.-czikk 3. §-a alap­ján huszonnyolcában állapította meg. E szerint Makó rendezett tanácsú város és a vármegye 26. nagyközsége külön-külön, Marczibányi-Domb­­egyháza, Mattenkleit-Dombegyháza és Reformá­­tus-Dombegyháza kisközségek pedig Marczibányi- Dombegyháza székhelylyel együttesen képeznek egy anyakönyvi kerületet. A m. kir. belügyminister, f. évi 23.394. sz. alatt kelt rendeletével, Háromszék várme­gyének állami anyakönyvi kerületekre való beosztását, az 1894. évi XXXIII. t.-czikk 3. §-a alapján megállapította. A beosztás a következő: -1. 1 Az anyakönyvi kert­- Az anyakönyvi kerü­­£­­ let székhelye É letbe tartozó községek: 1. Sepsi-Szt.-György r.t.v. Sepsi-Szt.-György r.t.v. Kézdi-Vásárhely r. t. v. 2. Kézdi-Vásárhely r.t.v. Oroszfalu k. k. (a kézdi járásba tartozik) Sepsi 3. Uzon n. k. 4. Árkos k. k. 5. Bodola k. k. 6. Aldoboly k. k. 7. Zalán k. k. 8. Bikfalva n. k. 9. Ilyefalva n. k. 10. Nagy-Borosnyó n. k. járás. Uzon n. k. Árkos k. k. Bodola k. k. Aldoboly k. k. Zalán k. k. Bikfalva n. k. Dobolló k. k. Ilyefalva n. k. Sepsi-szt.-király k. k. Nagy-Borosnyó n. k. Egerpatak k. k. Nyén k. k. Márkos k. k. Szotyor k. k. Kokos k. k. Kilyén k. k. Köröspatak k. k. Kálnok k. k. Oltszem k. k. Bodok k. k. Málnás k. k. Mikóújfalu k. k. Bükszád k. k. Gidófalva k. k. Etfalva k. k. Zoltán k. k. Fotos k. k. Sepsi-Martonos k. k. Besenyő k. k. Angyalos k. k. Eresztevény k. k. Réty k. k. Komolló k. k. Laborfalva k. k. Sepsi-Szt.-Iván k. k. Lisznyó k. k. Sepsi-Magyaros k. k. Szacsva k. k. 11. Nyén k. k. 12. Szotyor k. k. 13. Köröspatak k. k. 14. Oltszem k. k. 15. Mikóújfalu k. k. 16. Gidófalva k. k. 17. Besenyő k. k. 18. Réty k. k. 19. Laborfalva k. k. 20. Lisznyó k. k. Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-dik oldalon kezdődik, s két ív mellékleten folytatódik.

Next