Budapesti Közlöny, 1895. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1895-05-01 / 100. szám

Budapest, 1895. 100. szám. Szerda, május 1 HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSégi IRODA­­ IV. kerület, képiró-utcza 11. szám. f Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Előfizetési Árak : naponkénti póttal ,átküldéssel, vagy helyben hithos hordva) Egész évre................................20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre ...... 5 * Egry teljes Up ára 30 kr. Küldó-hivatal : Ferencnek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értekü­m“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 8 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem­ körüli magyar ministerem elő­terjesztése folytán Michnay Lajos ezredes­nek, valamint törvényes utódainak, a ma­gyar nemességet díjmentesen adományo­zom. Kelt Bécsben, 1895. évi április hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá legkegyelmesebben kinevezni: (1895. május 1-vel), a vadászcsapatnál, első osztályú századosokká, a következő 2. észt századosokat: Klement Alfrédet, tanárt a gyalogsági had­apródiskolánál Königsfeldben, Morvaországban, számfelett a tiroli 4. császár-vadász-ezrednél, ezen szolgálati viszonyban; Grolms Józsefet, a 19. sz. tábori vadász­zászlóalj­nál ; zbranikovi Hauska Ottokárt, a 17. sz. t. v. zljnál; Marianko Józsefet, a 6. sz. t. v. zljnál, és Hoch Frigyest, a 28. sz. t. v. zljnál, — mind a négyet a nevezett zászlóaljakhoz; Stenzl Károlyt, a tiroli 1. császár-vadász-ez­rednél, ezen ezredhez; Dalbor Szaniszlót, a 4. sz. t. v. zljnál; Ekl Tivadart, a 19. sz. t. v. zljnál; báró Henneberg Józsefet, a 24. sz. t. v. zljnál; Jahoda Antalt, a 2. sz. t. v. zljnál, és nemes Questl Rudolfot, a 17. sz. t. v. zljnál;­­— mind az ötöt a nevezett zászlóaljakhoz; echoi és marienbergi Ecc­er Ármint, a tiroli 2. császár-vadász-ezrednél, ezen ezredhez; lovag Flick Pétert, a 25. sz. t. v. zljnál, és Streith Rudolfot, a 12. sz. t. v. zljnál, — mindkettőt a nevezett zászlóaljakhoz; Seyfried Józsefet, a tiroli 2. császár-vadász­­ezrednél, ezen ezredhez; Schweighofer Imrét, a 8. sz. t. v. zíjnál, ezen zászlóaljhoz; Fischer Gusztávot, a tiroli 1. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; másodosztályú századosokká, (1895. május 1-ei ranggal), a következő főhadnagyokat: Hausner Humphreyt, a tiroli 2. cs­ászár-va­­dász-ezrednél, ezen ezredhez; Worisek Venczelt, a 13. sz. tábori vadász­zászlóaljnál, a 2. sz. tábori vadász-zászlóaljhoz; Wittigheimi Kreschel Frigyest, a tiroli 4. csá­szár-vadász-ezrednél, ezen ezredhez; Loratroi Albint, a tiroli 2. császár-vadász­ezrednél, a 28. sz. tábori vadász-zászlóaljhoz; roszkroni Böh Ferdinándot, a 13. sz. t. v. zíjnál, ezen zászlóaljhoz; Frei Jánost, és lovag Mayersbach Konstantint, mindkettőt a tiroli 3. császár-vadász­ ezrednél, továbbá contedi Manzano Arthurt, a tiroli 2. császár­­vadász-ezrednél,­­ mind a hármat a nevezett ezredekhez; Eltz Emilt, tanárt a gyalogsági hadapród-is­­kolánál Bécsben, számfelett a 21. sz. t. v. zljnál, ezen szolgálati viszonyban; Goglia Károlyt, a tiroli­­ császár-vadász-ez­rednél, a 23. sz. t. v. zljhoz; Márton Frigyest, a 19. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Wisgrill Henriket, a tiroli­­ császár-vadász­ezrednél, a 17. sz. t. v. zljhoz; lovag Töply Arthurt, az 5. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Hanss Jaromirt, a 6. sz. t. v. zljnál, a 12. sz. t. v. zljhoz; Oblak Bálintot, tanárt a katonai alreáliskolá­­nál Sandt-Pöltenben, számfelett a 8. sz. t. v. zljnál, ezen szolgálati viszonyban; főhadnagyokká. (1894. november 1-ei ranggal.) Albrecht József hadnagyot a 11. sz. t. v. zljnál, a 32. sz. t. v. zljhoz; (1895. május 1-ei ranggal); a következő hadnagyokat: lovag warnheimi Wiedemann Ernőt, a tiroli 3. császár-vadász-ezrednél, ezen ezredhez; Wallner Alfrédet, a 22. sz. t. v. zljnál; Freund Lipótot, a 25. sz. t. v. zljnál, és Elsner Edét, a 30. sz. t. v. zljnál, — mind­hármat a nevezett zászlóaljakhoz; Gastgeber Albertet, a tiroli 1. császár-vadász­ezrednél, a tiroli 2. császár-vadász ezredhez; Polak Hugót, beosztva a bosznia-herczegovi­­nai csendőrségnél, számfelett az 1. sz. t. v. zljnál, ezen szolgálati viszonyban; Kirchebner Antalt, a tiroli 3. császár vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Seydl Jenőt, a 11. sz. t. v. zljnál, ezen zászló­aljhoz ; Jourez Amandot, a tiroli 1. császár-vadász­ezrednél, a tiroli 2. császár-vadász-ezredhez; Müller Ernőt, a 23. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Putz Adalbertet, a tiroli 3. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Richter Ferenczet, a 12. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Sigmundt Adolfot, a tiroli 4. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Scheide Róbertet, az 1. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Busek Ferenczet, a tiroli 4. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Gottschling Adolfot, a 19. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Wied Antalt, a tiroli 4. sz. császár-vadász­­ezrednél, ezen ezredhez; Konopasek Viktort, a 2. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Vilas Adolfot, a tiroli 3. császár-vadász­ ezred­nél, ezen ezredhez; Számmid Ottokárt, a 17. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Hartberger Ferenczet, és Jakubowski Viktort, mindkettőt a tiroli 2. sz. császár-vadász-ezrednél, ezen ezredhez, hadnagyokká. (1894. november 1-ei ranggal); Svoboda Lotár, hadapród-tiszthelyettest, a 7. sz. t. v. zljnál, ezen zászóaljhoz; (1895. május 1-ei ranggal:) a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Novák Jánost, a 22. sz. t. v. zljnál, és Deim Józsefet, az 1. sz. t. v. zljnál, — mind­kettőt a nevezett zászlóaljakhoz; Donner Miksát, a tiroli 4. sz. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; nemes Powolny Leót, a 23. sz. t. v. zíjnál, ezen zászlóaljhoz; Takács Istvánt, a tiroli 2. sz. császár-vadász­ezrednél ; Baar Károlyt, a tiroli 4. sz. császár-vadász­ezrednél, és Mayrhofer Máriót, a tiroli 3. sz. császár-va­dász-ezrednél, — mindhármat nevezett ezre­dekhez ; Hoffmann Frigyest, a 16. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Flohr Rudolfot, a tiroli 1. sz. császár-vadász­ezrednél, a tiroli 2. császár-vadász-ezredhez; Kury Oszkárt, a 21. sz. t. v. zljnál, ezen zászlóaljhoz; Mayer Henriket, a tiroli 3. sz. császár-vadász­ezrednél ; Pyro Józsefet, a tiroli 4. sz. császár-vadász­ezrednél, és Radda Ernőt, a tiroli 2. sz. császár-vadász­ezrednél, — mindhármat a nevezett ezredekhez; Se­idl Viktort, a 19. sz. t. v. zljnál, és Muck Frigyest, a 13. sz. t. v. zljnál, — mind­kettőt a nevezett zászlóaljakhoz; Ron Rudolfot, a tiroli 3. sz. császár-vadász­ezrednél ; Morvay Bélát, a tiroli 2. sz. császár-vadász­ezrednél, és Marbach Alfonzt, a tiroli 3. császár-vadász­ezrednél, mindhármat a nevezett ezredekhez; Kaluschke Emilt, a 12. sz. t. v. zíjnál, ezen zászlóaljhoz; Mayer Antalt (II), a tiroli 3. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Horlivy Mihályt, a 30. sz. t. v. zljnál; lovag Reitz Gyulát, a 24. sz. t. v. zljnál; Pokorny Edét, a 25. sz. t. v. zljnál, és buzinkai Buzinkay Jánost, a 28. sz. t. v. zljnál, — mind a négyet a nevezett zászlóal­jakhoz ; Jaschke Károlyt, a tiroli 3. császár-vadász­ezrednél, ezen ezredhez; Stransky Miksát, a 8. sz. t. v. zljnál, és báró Eiselsberg Alfrédet, a 9. sz. t. v. zljnál — mindkettőt a nevezett zászlóaljakhoz; a lovasságnál, első osztályú századosokká, a következő 2. oszt. századosokat: Driancourt Szaniszlót, a 2. sz. dragonyos­­ezrednél, a 4. sz. drag, e-hez; Friesz Adolfot, a 12. sz. drag, e-nél; kynasti gróf Schaffgotsch Herbertet, trachen­­bergi bárót, a 2. sz. drag, e-nél, és gróf Huyn Ottót, az 1. sz. drag, e-nél, — mindhármat a nevezett ezredekhez; Grocholski Zdiszlávot,­­tanárt a lovassági had­ . Lapunk mai számához háromnegyed ív melléklet, s egy és fél ív­e Hivatalos Értesítőé van csatolva.

Next