Budapesti Közlöny, 1895. június (29. évfolyam, 126-148. szám)

1895-06-01 / 126. szám

Budapest, 1895. 126. szám. Szombat, jimius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előtizktébi Árak : nr«aHati pwtal «ItkUdAMal, ngy helybe» Uih« kordrai Egén érre ..............................JO frt FéléTT* ....... IC­I Negy­ed érra................................­ » Egy telje» lag éra SO kr. A „ Hivatalt« Értesitő“-be iktatandó hirdetések dijjal előlegeid beküldendők, még pedig 100-szőig egynert hirdetésért 1 frt, 100—200- •sóig 1 frt, 200—SOO-széig 8 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajcárjával is megkül­dendő. - - ~--- ' -I.--­ BmxxsxTiaisi iboka : II. kerület, képiró-utc*» 11. n&m fk­tpire- és kec*keméti-utc*ik Mrkia.) KIADÓ-KUT­ATAL : ferencírek tora, Athanaanm-építlet. Hivatalos hirdetések: Magánhirdeté­sek : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 11 kr. kétszernél 16 kr, s három vagy többasáti beiktatásnál iS krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden­ beigtatás után külön 80 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és apostoli királyi Felsége folyó évi május hó 27-én kelt legfelső kéziratával, ifj. gróf Esterházy Móricz Veszprém vármegyei főispánnak a titkos tanácsosi méltóságot díjmen­tesen legkegyelmesebben adományozni méltóz­­tatott. Személyem­ körüli magyar miniszerem elő­terjesztése folytán elnökei Emich­ Gusztáv asztalnoknak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-ren­­dem középkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1895. évi május hó 20-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Aczél László ugocsa­­vármegyei, Deák Lajos marostordavárme­­gyei és Halász Ferencz vasvármegyei tan­­felügyelőknek a királyi tanácsosi k­zimet díjmentesen adományozom. Kelt Lainzban, 1895. évi május h­ó 23-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Magyar ministerelnököm előterjesztése folytán Rankovszky Ferencz segédtitkárt a fiumei­ és magyar horvát tengerparti kor­mányzósághoz ministeri titkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1895. évi május hó 25-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán dr. Rosenfeld Béla miavai és Wlassits Károly veszprémi járásbirósági albirákat a temesvári törvényszékhez tú­rákká, Wiener Sándor beregszászi ügyész­ségi alügyészt a budapesti büntető és Mika Ottokár brassói törvényszéki jegyzőt a se­gesvári járásbírósághoz albirákká kine­vezem. Kelt Bécsben, 1895.évi május hó. 27-én. Ferencz József, b. k. Erdély Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 24-én Sainzban kelt legfelső elha­tározásával. Pápay Sándor vezérőrnagynak saját kérelmére nyugállományba helyezését elrendelni és megparancsolni méltóztatott, hogy nevezett­nek ezen alkalomból a legfelső megelége­dés kifejezése tudtul adassék. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 21-én Lajta melletti Bruckban kelt legfelső elhatározásával: Fürdők István ezredesnek, létszám felett a gyu­lai 2. honvéd gyalog­ezrednél, a Felülvizsgálati szabály 3-ik szakasza alapján, saját kérelmére; továbbá Hoffinger Károly alezredesnek, létszám felett a marosvásárhelyi 9. honvéd huszár ezrednél, mint a honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmasnak, helyi szolgálatra alkalmasnak«, nyugállományba helyezését legkegyelmesebben elrendelni és meg­parancsolni méltóztatott, hogy ezen alkalomból az előbb nevezett ezredesnek a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 21-én Lajta melletti Bruckban kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott, hogy alsó-mátyásfalvi Mattyasovszky Mátyás száza­dosnak, honvéd főparancsnoksági parancsőrtiszti állása alóli fölmentése alkalmából, a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 16-án Sainzban kelt legfelső elhatáro­zásával , fűzi Füzy István kassai 9. honvéd gyalog ezredbeli helyi alkalmazású százados népfölkelő nyilvántartó tisztnek, nyugállományba helyezése alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelle­get díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 19 én Sainzban kelt legfelső elha­tározásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy az alább megnevezett tisztek a cs. és kir. közös hadsereg tényleges, illetőleg a m. kir. honvédség tartalék állományából 1895. évi junius hó 1-vel a m. kir. honvédség tényle­ges állományába áthelyeztessenek, és pedig a gyalogsághoz. Haber János, vasút- és táviró ezredbeli 1. osztályú százados és Bits Gusztáv, báró Giesl varasdi 16. gyalog ezredbeli főhadnagy; a lovassághoz: sárvári és felső-vidéki gróf Széchényi Ernő, gróf Nádasdy 9. huszár ezredbeli főhadnagy és borsodi Latinovich Károly, szegedi 3. honvéd huszár ezredbeli tartalékos főhadnagy. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 27-én kelt legfelső elhatározásával, Rakács János malaczkai kir. járásbirósági albi­­rónak a budapesti V. kerületi és Gálfalvy Zoltán gyergyó-szent-miklósi kir. járásbirósági albiró­­nak a kőhalmi kir. járásbirósághoz saját kérel­mükre leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az őrsi, m. képzőművészeti tanács jegyzőjévé dr. Lippich Elek ministeri segédtitkárt nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kovolzsay István temesvári kir. ítélőtáblás irodatisztet az újvidéki kir. törvényszékhez irodaigazgatóvá nevezte ki. A na. kir. igazságügyminister Saáry Zsigmondt, egri kir. ügyészségi alügyészt a szolnoki kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Vlasits József győri kir. ítélőtáblás írnokot irodasegédtiszti mi­nőségben az igazságügyministeriumhoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Farkas Geyza újvidéki kir. törvényszéki irodatisztet a temes­vári kir. ítélőtáblához helyezte át. A m. kir. pénzügyminister Brck­ József a horvát-szlavon-dalmátországi ministerium létszá­mába tartozó s a kereskedelemügyi ministerium­­hoz szolgálattételre beosztott fogalmazó gyakor­nokot ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szűk Ödön király­­helmeczi adóhivatali ellenőrt a tokaji kir. adó­hivatalhoz pénztárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Vidóczy Pál szám­gyakornokot végleges minőségű számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Farkas János díj­talan adóhivatali gyakornokot a csepregi kir. adóhivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister a posta és távirda számviteli személyzet köréből Weisz Henrik számtisztet posta- és távirdatisztté, Mor­­genbeszer Lipót számvevőségi dijnokot pedig a posta-távirda számviteli személyzet létszámába ideiglenes minőségű számtisztté nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister kinevezte : K­erpel Ernőt és Scholtz Dezsőt, a posta és távirda tanfolyamnak végzett hallgatóit, ideiglenes minő­ségű posta és távirda gyakornokokká, Dendorf Gyula, Jancsó Ferencz, Jeszenák Zsigmond, Vogel István, Benecsek Gyula, Pomezánszky Sándor, Fröhlich József és Incze Frigyes posta és távirda gyakornokokat pedig ideiglenes minőségű posta és távirda segédtisztekké. A székesfehérvári kir. javítóintézet igazgatója a vezetése alatt álló kir. javítóintézethez Rehor Ferencz sátoralja-újhelyi lakost, volt m. kir. csen­dőrt, hivatalszolgává nevezte ki. Vendzelovits István bártfai­lletőségű cziroka-bélai lakos vezetéknevének * Lengyel*-re kért átváltoztatása, f. évi 41.517. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­o­h­n Farkas gyoroki illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének a Kovács*-re kért átváltoztatása, I. évi 41.526. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesitő» a 4-ik oldalon kezdődik, s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next