Budapesti Közlöny, 1895. augusztus (29. évfolyam, 175-199. szám)

1895-08-01 / 175. szám

Budapest, 1895. 175. szám. Csütörtök, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS I­P. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............................20 frt Félévre...................................10 » Negyedévre................................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, képkró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő 11-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-8zóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. ■­­............­·a HIVATALOS RÉSZ. Az anyakönyvvezető neve, állása: (foglalkozása) Széll György, polgármester Thury Sándor, községi jegyző Nicsovics Jenő, » » Munkácsy József, » » Réti Rezső, » » Dehén Sándor, helyettes jegyző Smajda Mihály, községi jegyző Szarka Sámuel, » » Molitorisz József, » » Az anyakönyvvezető helyet­tes neve és állása, foglalkozása)­m Bakos Ferencz, főjegyző Dr. Divald Károly, közs. orvos Dr. Istók Barnabás, közs. orvos Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Balogh József debreczeni ítélőtáblát tanácsjegyző albirót, Pap Endre szatmárnémetit és Szabó József halmti já­­rásbirósági albirót a szatmárnémetii tör­vényszékhez birákká, Sztroiska György, Fekete Gedeon és Bolváry Imre telekkönyvi betétszerkesztő albirákat telekkönyvi be­tétszerkesztő birákká, Duzs Lajos gyönki járásbírósági albírót a tapolczai és Czolnya Gusztáv gyulafehérvári ügyészségi al­­ügyészt a ternesti járásbírósághoz járás­­bírákká, végül dr. Réczei Sándor nyíregy­házai törvényszéki jegyzőt a mármaros­szi­­geti járásbírósághoz, dr. Szent-Györgyi Imre kincstári jogügyi fogalmazót a buda­pesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez és dr. Murinyi Endre sümegi gyakorló ügy­védet a námesztói járásbírósághoz albi­­rákká kinevezem. Kelt Ischlben, 1895. évi julius hó 22-én A m. kir. igazságügyminister Berky Frigyes szent-endrei kir. járásbirósági telekkönyvi betét­­szerkesztő dijnokot a szolnoki kir. törvényszék­hez, továbbá Papp Sándor nagyváradi kir. tör­vényszéki dijnokot a tenkei és Pünkösti János marosvásárhelyi kir. törvényszéki telekkönyvi átalakító dijnokot a topánfalvai kir. járásbíróság­hoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Berzay Károly karánsebesi kir. ügyészségi alügyészt a temes­vári kir. ügyészséghez áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Doleschall Ervin marosludasi kir. járásbirósági aljegyzőt a brassói, Vay Zoltán gyulai kir. törvényszéki aljegyzőt a nyíregyházai kir. törvényszékhez és Suska Gábor alsó-lendvai kir. járásbirósági aljegyzőt a vá­­mosmikolai kir. járásbírósághoz áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer Hetey Márton beregszászi kir. törvényszéki irodatisztet a deb­reczeni kir. törvényszékhez áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Hanzély Lajos dárdai kir. járásbirósági telekkönyvi betétszer­kesztő írnokot, a kir. bírósági írnokok rendes létszámába való áthelyezés mellett, a gyulai kir. törvényszékhez áthelyezte. A m. kir. belügyminister, f. évi 58.748 XIV. c. sz. alatt, Csanád­ vármegye területére az állami anyakönyvvezetőket és anyakönyvvezető helyet­teseket kinevezte s valamennyit a házassági anyakönyvvezetéssel és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A kinevezések jegy­zéke a következő: Erdély Sándor, s. k. Helyettes nem létében megnevezése azon szomszéd anyakönyvi kerületnek, mely­nek anyakönyvvezetője az anyakönyv­vezető saját személyére, házastársára, gyermekeire vagy szüleire vonatkozó anyakönyvvezetői teendők végzésével meg van bízva. (1894. XXXIII. t.-cz. 10­.) Pitvarosi Nagy-Majláthi Apátfalvai Apátfalvai Földeáki Ambrózfalvai Albertis Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Basch Fülöp, Havas Sándor és ifj. Kölber Fülöp budapesti kereske­delmi és váltótörvényszéki volt kereske­delmi ülnököknek, valamint Dietzgen Imre újvidéki törvényszéki kereskedelmi ülnök­nek a kereskedelmi tanácsosi czimet díj­mentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1895. évi julius hó 24-én. Ferencz József, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Gondé Antal, Beck István és Bezdek Károly, a budapesti állam­rendőrségnél alkalmazott detektiveknek, ezen minőségükben teljesített buzgó és sikeres működésük elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1895. évi julius hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, f. évi julius hó 16-án Ischlben kelt legfelső elhatáro­zásával, dr. Gergő Samu nyugállománybeli hon­véd ezredorvosnak a czimzetes törzsorvosi jell­eget méltóztatott dijmentesen adományozni. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 22-én Ischlben kelt legfelső el­határozásával, a következő őrnagyoknak: Javorik Lajosnak, a marosvásárhelyi 22. hon­véd gyalog­ezredtől a kolozsvári 21., Szőke Károlynak, a kolozsvári 21. honvéd gyalog ezredtől a székesfehérvári 17. és Wagner Györgynek, a kassai 9. honvéd gya­log ezredtől a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalog ezredhez való áthelyezését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Szántó Albert kir. főmérnököt műszaki tanácsossá ne­vezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Brinkmann Henrik, Pécsi Imre, Louis József, és Tolnai Henrik napidijas műszerészeket, a Xl-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába, ideiglenes minőségű posta- és távirda műszerészekké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Koller Rezső budapesti kir. törvényszéki joggyakornokot a szegzárdi, Lee Róbert máramaros-szigeti kir. tör­vényszéki joggyakornokot a máramaros-szigeti kir. törvényszékhez, továbbá Laurisin Miklós kalocsai kir. törvényszéki joggyakornokot a kis­kőrösi, Fésös Endre szatmár-németi kir. törvény­­széki joggyakornokot a gyergyó-szent-miklósi, Kocziány Lajos gyergyó-szentmiklósi kir. járás­bírósági joggyakornokot, a maros-ludasi és dr. Aigner Dezső budapesti ügyvédjelöltet a szegedi kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Dományi Elek aranyos-maróthi kir. törvényszéki irodaigazgatót, jelenlegi alkalmazása helyén, a IX. fizetési osz­tály 3 fokozatába, irodaigazgatóvá nevezte ki. arce §102 ro Az anyakönyvi kerület a nevezése:u 1. Makói 2. Albertis 3. Ambrózfalvai 4. Apátfalvai 5. M.-Csanádi 6. Földeáki 7. Kis-Királyhegyesi 8. Lélei 9. N.-Majláthi 10. Pitvarosi Lapunk mai számában a «Hivatalos Értesítő» a 8-ik oldalon kezdődik, s egy ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék