Budapesti Közlöny, 1895. szeptember (29. évfolyam, 200-225. szám)

1895-09-01 / 200. szám

Budapest, 1895 200. szám. Vasárnap, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, képiró-utcza 11. szám. (Képirő- és kecskem­éti-utczák sarkán) Kiadó-hivatal. : Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..........................10 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre..........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 t­rt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 2 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 kr aj ez úr javat is megkül­dendő. Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: I magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 10 kr, kétszernél 18 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mintea egyes megjelenésért. A bélyegdij mindest beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége, a közös külügyminiszer legalázatosb előterjesztésére, folyó évi augusztus hó 17-én kelt legfelső elhatározá­sával, Reinitz Gyula osztrák állampolgárnak Triesztben a Nicaragua köztársaság által részére adományozott trieszti consuli állás elfogadását legkegyelmesebben megengedni és az illető kine­vezési oklevélhez a legfelső exequaturt kegytel­jesen megadni méltóztatott. Ó császári és apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 13-án Ischlben kelt legfelső elhatáro­zásával a Theresianumban egy, a jövő 1895/6-diki tanévre megüresedő legmagasabb nevét viselő magyar alapítványi helyet duna-szent-györgyi Wáczek­ Ferencznek, duna-szent-györgyi Wáczek Ferencz cs. és kir. szekerész-őrnagy fiának mél­­tóztatott legkegyelmesebben adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jánosi Boldizsár újvidéki kir. kath. főgymna­­siumi rendes tanárt a budapesti VII. ker. állami főgy­mnasiumhoz rendes tanári minőségében át­helyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Frosch Károly siklósi polgári iskolai tanárt a nagyszebeni állami főgymnasiumhoz rendes ta­nárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Matsk­ássy József budapesti állami felsőbb leányiskolái rendes tanárt saját kérelmére a buda­pesti VI. ker. állami reáliskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Cholnoky Károly brassói állami polgári leány­iskolai rajztanárt a nagyszebeni állami gymna­­siumhoz rendes rajztanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Watzke Rezső okleveles rajztanárt a privigyei katholikus algym­nasiumhoz rendes rajztanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Halasi Gyula okleveles gymnasiumi tanárt a nagyrőczei állami polgári iskolához, a X. fizetési osztályba, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1. Wollmann Elmát, a pozsonyi állami fel­sőbb leányiskolái internátus igazgatónőjét, eddigi kitűnő szolgálatainak elismerése mellet ezen állá­sától felmentette és szolgálattételre a pozsonyi állami tanitónőképezdéhez rendelte s annak igaz­gatásával megbízta; 2. Kemenczky Kálmán, okleveles középiskolai tanárt s miskolczi polgári iskolai tanítót a besz­­terczebányai állami felsőbb leányiskolához ideig­lenes minőségben rendes tanárrá a IX-dik fize­tési osztály 2-ik fokozatának megfelelő illetmé­nyekkel kinevezte; 3. Rauschmann Greczkia temesvári állami felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt ugyanily minőségben a pozsonyi állami felsőbb leányis­kolához helyezte át s az ottani internátus veze­tésével megbízta; 4. Hermann Róza beszterczebányai állami fel­sőbb leányiskolai igazgatónőt ily minőségben rendes tanítónői teendők végzésére a budapesti állami felsőbb leányiskolához helyezte át; 5. Kerner Péter állami felsőbb leányiskolai igazgatót Lőcséről ugyanily minőségben Besz­­terczebányára helyezte át; 6. Kerner Péterné Holló Júlia állami felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt Lőcséről, ugyanily minőségben, Beszterczebányára helyezte át,­ 7. Litschauer Teréz, győri állami tanitónőké­­pezdei rendes tanítónőt, ugyancsak rendes taní­tónővé, a beszterczebányai állami felsőbb leány­iskolához áthelyezte s az ottani internátus veze­tésével megbízta; 8. Buzogány Ágnes budapesti állami felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt, ugyanily minőség­ben, szolgálattételre Lőcsére rendelte ; 9. Hermann Teréz állami felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt, ugyanily minőségben, Besztercze­­bányáról Lőcsére helyezte át; 10. Kalmár Jolán állami felsőbb leányiskolai segédtanitónőt s internátusi nevelőnőt, ugyanily minőségben, Lőcséről Temesvárra helyezte át; 11. Cidicné Kövesdy Albertina állami polgári iskolai rendes tanítónőt s okleveles franczia nyelv­mesternőt, ezen minőségében, szolgálattételre a fiumei állami felsőbb leányiskolához rendelte; 12. Fircsa Kornélia okleveles polgári iskolai tanítónőt a trencséni állami felsőbb leányiskolá­nál segédtanítónői s internátusi nevelőnői teendők végzésével megbizta; 13. Klimkó Mihály lőcsei állami felsőbb leány­iskolái rendes tanárt ideiglenesen megbizta ezen iskola igazgatásának vezetésével. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ankics Arkádie okleveles tanítót a dubováczi községi elemi népiskolához, egyelőre ideiglenes minőségű rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminister, I. évi 60.859/IV. c. sz. alatt, Iiptó Vármegye területére az állami anyakönyvvezetőket és anyakönyvvezető helyetteseket kinevezte s valamennyit a házassági anyakönyvvezetéssel és a házasság­kötésnél való közreműkö­déssel is megbizta. A kinevezések jegyzéke a következő: “ Az anyakönyvi kerület N m elnevezése: 1- Liptó-Szent-Miklósi 2. Vazseczi 3. Vychodnai 4. Teplicskai 5. Rózsahegyi 6. Oszadai 7. Három-Revuczai 8. Hubbei 9. Dovallói 10. Maluzsinai 11. Liptó-Ujvári 12. Szent-Péteri Az anyakönyvvezető neve: Az anyakönyvvezető helyettes állása (foglalkozása) neve, állása (foglalkozása) Bartos Emil, községi jegyző Fogelhut Dávid, nyug. izv. néptanító Szokol Gyula, körjegyző Medveczky József, községi jegyző Ráner Sándor, kir. kincst. erdész Króner András, községi biró Sonderlich József közsé­rző Emericzy Győző, kir. kincstári erdőgondnok Valkó György, közs. biró Ficker János, körjegyző Lányi Péter, postamester Asztalovszky Kálmán, körjegyző Pischel Pál, kir. kincst. erdész Benkő Rezső, kir. erdőőri szak­ Dr. Knx Vilmos, ügyéd iskolai igazgató Lanner Emil, körjegyző Megnevezése azon szomszéd anyakönyvi kerületnek, melyre nézve az anyakönyvvezető az ottani anyakönyvvezető saját személyére, házastársára, gyer­mekeire vagy szüleire vonat­kozó anyakönyvi teendők vég­zésével meg van bizva. Helyettes nem létében meg­ne­vezése azon szomszéd anya­könyvi kerületnek, melyn­ek anyakönyvvezetője az anya­könyvvezető saját személyére, házastársára, gyermekeir­e vagy szüleire vonatkozó an­ya­­könyvvezetői teendők végzésé­vel meg van bizva. (1894. xxxm. t.-cz. 10. §.) Verbiczi Vychodnai, Csorbái Vazseczi Vychodnai Vezseczi Csorbái Luzsnai, Három-Revuczai Luzsnai Oszadai Pribilinai Dovallói, Maluzsinai, Szent- Péteri Liptó-Ujvári Liptó-Ujvári Liptó-Ujvári Lapunk mai számában a­­Hivatalos Értesités a 6-ik oldalon kezdődik, s egy és egy negyed ív mellékleten folytatódik.

Next