Budapesti Közlöny, 1895. október (29. évfolyam, 226-252. szám)

1895-10-01 / 226. szám

Budapest, 1895. 226. szám. Kedd, október 1. BUDAPESTI Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre .................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai e­l­ő­l­e­g­e­s­e­n beküldendők, még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Plagonhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. • • • • KÖZLÖNY HIVATALOS RÉSZ. Honvédelmi magyar ministerem előter­jesztésére Szolmer Antal osztálytanácsosi czimmel és jelleggel felruházott ministeri titkárt valóságos osztálytanácsossá kine­vezem. Kelt Bécsben, 1895. évi szeptember hó 28-án. Ferencz József, s. k. Fejérváry, s. k. Magyar pénzügyministerem előterjeszté­sére dr. Czilbhert-Mayr Aurél pénzügyi fogalmazót, ebbeli illetményeinek beszün­tetése mellett, tiszteletbeli ministeri fogal­mazóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1895. évi szeptember 15-én. Ferencz József, s. k. Lukács László, s. k. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi szeptember hó 28-án a spanyol régens királyné 5 Felségének rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, de Hoyos marquist ünnepé­lyes kihallgatáson fogadni és kezeiből meghite­lező iratát átvenni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége Bánffy- Hunyadon folyó évi szeptember hó 23-án kelt legfelső elhatározásával Tornyos György pénz­ügyi titkárt és pénzügyigazgató-helyettest, pénz­ügyi tanácsossá és rimaszombati pénzügyigazga­tóvá a rendszeres illetményekkel legkegyelme­sebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. pénzügymi­nister Nyirák Ede és Preszeller Antal számtanácsosokat a számvevő­ségi tisztviselők létszámában a VII. fizetési osz­tály utolsó fokozatába valóságos pénzügyi taná­csosokká, Mihajlovits Arzén és Szlábigh Ödön számvizsgálókat számtanácsosokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Padala Pál tren­­cséni adótisztet a szatmári adóhivatalhoz adó­hivatali segéddé nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Egert József fizetésnélküli segédtitkárt valóságos ministeri segédtitkárrá, dr. Harmatzy Dezső ministeri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá, dr. Steinbrecher Rezső fizetésnélküli ministeri segédfogalmazót valóságos ministeri segédfogal­mazóvá, dr. Forintos Géza és dr. Formágyi Dénes fogalmazó gyakornokokat pedig fizetésnél­küli ministeri segédfogalmazókká nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Ernst Vilmos okleveles állatorvost és katonai állatorvos-gyakor­nokot, a budapesti m. kir. állatorvosi akadémia élettani tanszékéhez Il­ik tanársegéddé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Handle József, a felső nép- és polgári iskolákra is külön képesített okleveles tanítóképzőintézeti tanárt, a hatvani állami polgári fiúiskolához se­gédtanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szabó Ilona dévai állami polgári leányiskolái segédtanítónőt jelenlegi minőségében, a szombat­­helyi államilag segélyezett községi polgári leány­iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Knaute Rezső kapuvári állami polgári fiúiskolát rendes tanítót a szombathelyi államilag segélye­zett községi polgári fiúiskolával kapcsolatos felső kereskedelmi iskolához, Nehrer Mátyás paksi állami polgári fiúiskolai segédtanítót pedig a kapuvári állami polgári fiúiskolához jelenlegi minőségükben áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Csipkés Gyula okleveles tanítót a glogoni köz­ségi elemi népiskolához egyelőre ideiglenes minőségű rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kubányi János okleveles tanítót a hrustini ál­lami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Eperjessy József okleveles tanítót a szászalősi állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pókay György okleveles tanítót a rozávlyai ál­lami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Brinzey Aurél váczi kir. orsz. fegy- és közvetítő intézeti dijno­­kot, ezen jegy- és közvetítő intézethez a XI. fizetési osztály 8. fokozatába való sorozás mellett t­iszti írnokká nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Csongrád várme­gyében a szentesi anyakönyvi kerületbe anya­­könyvvezetővé Szabó Lajos volt vármegyei főjegyzőt, a csongrádiba ifj. Piroska István segédjegyzőt, a dorozsmaiba Komáromi László községi jegyzőt nevezte ki. Továbbá kinevezte anyakönyvvezető helyettesekké a csongrádi anya­könyvi kerületbe Kucsera Ferencz községi segéd­jegyzőt, a dorozsmaiba pedig Burger Zsigmond segédjegyzőt és valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Temes vármegyé­ben a vingai anyakönyvi kerületbe anyaköny­vezetővé Schaffer József városi főjegyzőt, a gyi­­rokiba Metzger Ferencz jegyzőt, a bárosiba Buday István segédjegyzőt, a gizellafalvaiba Sebestyén Pál segédjegyzőt, továbbá anya­könyvvezető helyettesekké a mramoraki anya­könyvi kerületbe Kálmán Ferencz segédjegyzőt, a varjasiba Rózsa Dezső segédjegyzőt, a vingaiba Veress Lajos városi tanácsnokot, a mehalaiba Csemnár János segédjegyzőt, a német-szent-péte­­ribe Salgi Miksa segédjegyzőt, a temes-rékasiba Rimóczi István segédjegyzőt, a dentaiba Krepil Jakab segédjegyzőt, végül az izbistyeibe Szerics Nándor segédjegyzőt nevezte ki és mindannyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer a Zemplén vár­megyei szerencsvidéki anyakönyvi kerület szék­helyét Bekecs községbe helyezte át és ezen kerületbe anyakönyvvezetővé Kopácsy János helyettes jegyzőt nevezte ki. Kineveztettek to­vábbá anya­k­önyvvezetőknek a nagy-kázméri anya­könyvi kerületbe Kovács Dezső segédjegyző, a nagy-polonai anyakönyvi kerületbe Marty­ák Miroszláv segédjegyző, anyakönyvvezető helyet­tesekké pedig a mező­laborczi anyakönyvi kerü­letbe Lehoczky István ottani gyógyszerész, az udvai anyakönyvi kerületbe Müller János nyug.­tanító. Valamennyi kinevezett a házassági anya­könyv vezetésével és házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbizatott. A m. kir. belügyminiszer Pest-Pilis-Solt-Kis­­kun vármegyében a tápió­bicskei anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Vinter József jegy­zőt, a nagy­tétényibe Főző László jegyzőt, az ócsaiba Kun Pál jegyzőt, a tatárszentgyörgyibe Zisek Lajos jegyzőt, a dabiba pedig Pap Imre jegyzőt, továbbá anyakönyvvezető helyettesekké a fóthi anyakönyvi kerületbe Biró Zoltán segéd­jegyzőt, a sziget-szent-miklósiba Liszkay István gyógyszerészt, az ócsaiba Kontra Lajos ref. taní­tót, a tatárszentgyörgyibe Kolacsek József gyógy­szerészt nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer továbbá a dömsödi anyakönyvi kerületbe beosztott , a­b községet önálló anya­könyvi kerületté alakította. A m. kir. belügyminister Szabolcs vármegyé­ben a kanyári anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezetővé Tamás Gyula helyettes körjegyzőt, anyakönyvvezető helyettessé pedig a tiszalöki anyakönyvi kerületbe Szőke Péter segédjegyzőt és a tiszapolgáriba Boda József helyettes aljegy­zőt nevezte ki és valamennyit a házassági anya­­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer a Bars vármegyei Körmöczbánya vidéki állami anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Suhajda Károly városi aljegyzőt, a ne védi kerület anyakönyvve­ Lapunk mai számához háromnegyed ív melléklet, egy és háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék