Budapesti Közlöny, 1895. november (29. évfolyam, 253-277. szám)

1895-11-01 / 253. szám

74.845 l. a 95. sz. F­üg­­g­elék­ a Pápa r. t. város részére 1893. évi november hó 18-án 82.115. sz. alatt kelt kereskedelemügyi ministeri rendelettel kiadott, vámszedésre vonat­kozó Engedélyokirathoz. Megengedem a város közönségének, hogy az Engedélyokiratban körülirt vámtárgy fentartása czéljából általa eddig gyakorolt vámszedési jogot, az ugyanabban foglalt feltételek mellett, a lejá­rat napjától számítva egymásután következő további tiz éven át, azaz 1902. évi ápril hó 24-től 1912. évi ápril hó 24-ik napjáig bezáró­lag gyakoroltassa, s hogy ezen idő alatt az emlí­tett Engedélyokiratban megállapított vámdijakat szedhesse. Az Engedélyokiratban megállapítva levő vám­­mentességeket ez alkalommal az 1890. évi I. t.-czikk 99. §-ában gyökerező jogomnál fogva az állami adót szállitó, sorshúzás, ellenőrzési szemle és ujonczállitás czéljából utazó községi elöljárókat szállitó fogatokra és állatokra is ki­terjesztem. Budapesten, 1895. évi október hó 27-én. A minister helyett: Csörgeő, s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminister, f. évi 90.169. sz. alatt kibocsátott rendeletével a Zala vármegye területén fekvő és eddig közös képviselőtestülettel és elöljárósággal birt Szepetk és Hervatia kisközségeket, Szepetk elnevezés alatt, kisközségi jelleggel törvényszerűen egyesi­tetteknek jelen­tette ki. A m. kir. belügyminister, I. évi 90.429. számú rendeletével Szent-Grót (Zala vármegyei) község nevének Zala-Szent-Grót-ra kért változ­tatását engedélyezte. A resiczab anyai román olvasó egyesület alapszabályait a m. kir. belügymi­­nisterium, f. évi 1267. rés. sz. alatt, a bemu­tatási záradékkal ellátta. A topolyai ipartestületi betegse­­gélyző pénztár alapszabályait a kereske­delemügyi m. kir. minister, 1895. évi 70.536. szám alatt, az 1891: XIV. t.-czikk alapján, jóvá­hagyási záradékkal látta el. A kassai ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Kellner Mihály ügyvédet, Nagy-Mih­ály szék­hellyel, e kamara ügyvédi lajstromába folytató­lag felvette. A szatmár-németii ügyvédi kamara közzéteszi, hogy Hermán Mihály szatmári lakos ügyvédet Szatmár-Németi város polgármesterévé történt megválasztatása folytán, önkéntes lemondása követ­keztében, továbbá Nemes János szatmári lakos ügyvédet elhalálozása folytán az ügyvédek név­jegyzékéből törölte; gondnok kirendelésének szük­sége egyik esetben sem forgott fönn. NEMHIVATALOS RÉSZ. Jeg­yzé­se a «J­ó s­z­í­v» egyesület ama sorsjegyeinek, melyek korábbi sorsolásoknál már kihúzattak, de még eddig be nem váltottak. (Folytatás.) 2 forinttal húzottak: Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám 5506 53 5506 56 5506 98 5507 28 5511 21 5512 10 5512 59 5514 95 5519 45 5520 20 5523 42 55262 55263 5528 30 5528 45 5535 45 5535 93 5536 53 5536 69 5540 49 5541 61 5541 79 5541 95 55435 9, S30 cm Szám Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám 5543 11 5543 13 5543 15 5544 45 55474 5547 80 5551 33 5555 15 5560 19 5562 11 5573 61 55774 5577 92 5577 94 5578 80 5582 94 5585 10 5587 23 5587 56 5591 63 5591 73 5602 33 5602 87 5604 85 5605 89 5607 56 5607 98 5612 29 5616 33 56213 56215 5624 57 5625 80 5628 38 5632 43 5635 35 Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám Sorozat Szám 5635 48 5638 12 56394 5640 85 56428 5646 66 5646 98 56483 5648 24 5648 60 5648 61 5648 67 5648 68 5648 75 5653 28 5658 47 5658 53 5662 24 56634 5663 61 5663 78 56665 5667 79 5671 61 5681 96 5683 42 5684 46 5685 18 5686 40 5687 59 5689 67 5692 93 (Folytatása következik.) Időjárás. A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati jelen­tése 1895. október 31-én reggel 7 órakor. A szélirány ok jelölése N=észak, E=kelet, S=dél, W=nyugat. — Felhőzet: O=egészen derült, l=többnyire derült, 2=részben felhős, 3=többnyire borult, 2=eső, sfe~=hó, ~=köd, f"3—zivatar. Nyugatról a maximum előrenyomult az európai kontinensre és zárt alakot vett föl, míg a keleti maxi­mum elgyengült. Egyébként a légnyomás eloszlása igen szabálytalan. — Az európai időjárás változékony, hűvös és délnyugati Európa kivételével többnyire esős. — Hazánkban borús, esős, nyugaton hűvös és keleten eny­hébb idő uralkodott Az eső Erdély kivételével az egész országra terjed ki. — A hőmérséklet sü­lyedése s a lecsapódások csökkenése várható, nyugatról fogyó fel­hőzettel. Vízállás, 1895. október 31-én. Jegyek magyarázata: *—jeges víz; -j-nn­ul fölött; —-nul alatt; ?—kétséges. in­­­urt Állomások Légnyomás mm. A hőmér­séklet Celsius szerint Szél iránya és ereje Felhőzet Csapadék mm. Hőmérséklet maxi-­ mini­muma mum a Árvaváralja............. 66 2.2 NE2 4 4 4 1 Trencsén ................. 64 7.4_ 4 8 9 3 Selmecbánya ......... 65 2.4 NW3 3 8 4 Kis-Kartal ............. 63 5.2—­­ 127 4 Magyar-Óvár ......... 61 3.0 NW2 4 6 9 1 6­ Gyalla ................. 66 3.4— 3 8 3 Budapest............... 64 4.9W 39 126 4 Sopron ...­­......­...... 66 3.6N 4 4 7 10­9 1 H­erény .................... 66 4.1N 3­­17­9 4 Keszthely ............. 66 4.5N 4 4 129 3 Kaposvár................. 65 4.6N 23 148 4 Csáktornya ............. 67 4.8 NE3 4 198 4 Zágráb .................... 67 4.5 NE 2© 148 4 Fiume ................... 63 8.8 NE3 4 37 118 Crkvenica................. 61 9.2 NE 3A 9 119 Zombor....................— — — — Eszék........................ 65 6.3 NW 2© 21— — Újvidék..................... 65 8.0 w 3 1 153 Ada............................ 64 7.4 NW 16 12 145 Panesova ................. 64 8.5 NW3 4 1 148 Orsová .................... 63 12.0E 1 4 12 10 Temesvár................ 64 13.2E 3 4 8 145 Zsombolya .............— — — — — Arad ....................... 63 9.1W 20­­ 136 Nagylak ................. 63 8.1N 4.6 137 Szeged .................... 64 7.1 NW .)& 13 117 Szolnok.................... 64 6.4N 29 167 4 Eger ........................ 64 6.6N 2 4 10 105 Debreczen ............. 64 6.8 NW 3© 118 6 Késmárk ................ 66 2.4N 4 4 4 _ Ungvár .................... 63 7.6 NE3 4 178 7 Akna-Szlatina ...... 63 8.4— 1 8 — Sza­tmár ................. 63 9­ 3 SW 1­­9 138 Nagy-Várad............. 63 8.2w 2 kg|­­IS IS9 Kolozsvár................. 63 10.4 NWi 4 _ 158 Maros-Vásárhely .. 61 11.6— 2 __ 15 10 Nagy-Szeben ......... 62 10.4 SEi 3 _ 169 Vajda-Hunyad ...... 68 10.6 NWi 3 _ 147 Botfalu.................... 63 8.6 SE2 2 _ 167 Bécs ....................... 67 3.6 NW2 4 2 7 3 Prága........................ 68 1.6S 1 2 _ 6 2 Krakó .................... 67 3 0w 1 4 4 3 Tarnowd­ ................— — —,— _ — Bregenz.................... 68 2.2S 1 3 1 5 2 Salzburg ................. 69 1.2w 2He 104 1 Klagenfurt­­........... 66 1.4 NW19 151 - 1 Pola ........................ 61 10.3E 3 4 S 12 10 Lesina .................... 60 19.0 SE3 4 _ _ __ Sarajevo ......­......... 62 10.4W 23 — 218 Folyó Vízmérce Víz­állás reggel Változás az elmúlt 24 óra alatt áradt­­ apadt Hőmér­séklet cm. cmtr.C Inn Schärding......... 4- 65 4-1 Duna Passau ............. 4- 1294 4-2 Bécs ................ — 1308 4-5 Pozsony ......... 4- 1322 + 3 Komárom.......... 4- 181­­6 4-4 Budapest ......... 4- 1374 + 3 Ercsi .................— — _ Paks ................. + 86 10 4-7 „ Mohács ............. 4- 1506 4-8 „ Újvidék.............+ 157 35 4-8 „ Zimony............. + 187 20 4-10 Baziás ............. 4- 145 23 4-15 Orsová ............. 4- 285 88 4-11 Morva Magyarfalva ...— — _ Vág Zso­lna ............. + 92 12 4-4 ,, Szered ............. 4- 98 14 4-3 Nyitra Érsekújvár .....— — Rába Sárvár ......... + 1­14 4­ Dráva Győr ............ + 178— _ Zákány ......... + 82 28+ 3 Mura Eszék........... + 282 13 4-8 M.-Szerdahely...— — _ Száva Zágráb ......... + 280 50„ Sziszek......... + 790 27+ 4 ,, Mitrovicza .... 4- 4076 4-8 Kulpa Károly város.... 4- 758 34 Una Novi ............— — _ Verbácz Banjaluka ...._ — — Boszna Boboj............ + 176 Dvina Zwornik ...... 4~ 859 Tisza M.-Sziget___ + 68 10 4-9 Tekebáza ....... + 76 24 -1-10 Tisza-Ujlak__ + 60 46+ 11 V.-Namény .... + 2204 + 8 Csap .......... 4- 132 12+ 5 Tokaj ......... 4- 308 74+ 7 Szolnok......... 4- 110 100 18 Csongrád ...... + 38 79+ 9 11 Szeged ......... + 45 41+ 7 Titel ............ + 135 27+ 10 Szamos Deés ............ — 32 + 12 Szatmár ...... + 50— — + 9 Kraszna N.-Majtény .... + 283 Latorcza Munkács ...... + 72 14 4-10 Laborcza Romonna....... + C1 19 4-10 Ung Ungvár.........— — Ondová Bártfa ......... 4- 705 4-4 Tapoly Hoór ............— — — Bodrog Zemplén ___ + 420 24+ 6­­Sajó Zsolcza......... + 206 14+ 4 Hantád Horn.-Németi ... + 148 18 Berettyó B.-Ujfalu ...... — 11 + 9 Sebes Körös Csúcsa .........— — _ Nagyvárad .... 4­­42 + 9 Fekete Körös Belényes ...... + 324 + 14 Fehér Körös Boros­ Jenő .... — 49 4-13 Kettős Körös Békés............ 4- 784 4-9 Hármas Körös Gyoma .........4- 16o8 + 8 Iharos Gyulafehérvár— — — Arad „. ......... — 913 10 Makó ............ + 272 10 Tentes Kis-Kastély.... + 52 20+ 13 Béga Temesvár......— — — 11 N.­Becskerek ... + 114 + 7 Felelős szerkesztő: VADNAY KÁROLY. A budapesti gabonatőzsde k­iv. árjegyzései 1895. október 31-én. CS­ a.'boziaTierQ.'c.ens.. S­ZESZész: átr-ú.. ó vagy új Faj Minőségi súly hektoliterenként 76 klg. 77 klg. 78 klg. 79 klg. 1 80 klg. 81 klg. 82 klg. 100 kilogrammnak ára írttól | írtig írttól írtig írttól írtig írttól írtig|írttól írtig írttól írtig írttól írtig új bánsági ............. 6.50 6.60 6.55 6.70 6.65 6.75 6.70 6.85 6.80 6.90 6.90 6.95 új tiszavidéki ...... ----­-----6.55 6.65 6.65 6.75 6.70 6.80 6.75 6.90 6.85 6.95 6.95 7.—­CB új pestvidéki ___ -­------6.50 6.60 6.55 6.70 6.65 6.75 6.70 6.85 6.80 6.90 6.90 6.95& új fehérmegyei ... --.— --.--6.50 6.60 6.55 6.70 6.65 6.75 6.70 6.85 6.80 6.90 6.90 6.95 jS új bácsira ............. --.-­—.--6.60 6.70 6.70 6.80 6.75 6.85 6.80 6.95 6.907__ 7.— 7.05 js új román ............. —— —— —— új bolgár ...... ...... --• — --• —•— —•— —.— —.— -­—.— —.— ó vagy új Faj Minőségi súly hekto­literenként 1 írttól­­ írtig ! ó vagy új Faj Minőségi súly hektó­­­literenként írttól írtig Rozs...... új elsőrendű ...... másodrendű ... 70—72klgr. 6.20 6.15 6.25 6.20 Tengeri n­ó 6 bánsági ____ másnemű ____ 6.— 5.90 6.05 5.95 Árpa...... 1) ~ •” új új új takarmány___ égetni való ... sörfőzésre ...... 60—62 klgr. 62—64 „ 64—66 „ 5.10 5.60 7.— 5.30 6.40 8.25 Reperc új új káposzta____ bánsági ____-8.— »-•/. 8-V. Zabó új — — S9—41 klgr. 39-41 „ 5.95 6.25 Sí öles ...6 --5.30 5.65 A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben.

Next