Budapesti Közlöny, 1895. december (29. évfolyam, 278-301. szám)

1895-12-01 / 278. szám

Budapest, 1895 Vasárnap, deczember 1­978. szám, BUDAPESTI KÖZLÖNY. h­ivatalos lap. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............................20 öt Félévre...................................10 » Negyedévre................................5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. A flagánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Bede Imre hajdú-szo­­boszlói és Szath­máry István hajdú-böször­ményi evangélikus református tanítóknak a népoktatás terén teljesített sok évi buzgó működésük elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom Kelt Bécsben, 1895. évi november hó 22-én.Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Szigeti József nyug­kérezett hivatalszolgának, sok évi hű szol­gálata elismeréséül, az ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1895. évi november hó 12-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 26-án Bécsben kelt legfelső elhatározásával, ohabamutniki-ruzsi és ruzsinoszi Petrovics Vazul, a kolozsvári VI. honvéd kerü­leti parancsnokságnál rendszeresített tábornoki helyre beosztott ezredest, a kolozsvári 21. hon­véd gyalog­ezrednél létszámon fölül vezetése mellett, a 75. honvéd gyalog­dandár parancsno­kává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 26-án Bécsben kelt legfelső el­határozásával , a saját kérelmekre megejtett felül­vizsgálat alapján. Bosits János ezredesnek, a beszterczebányai 16. honvéd gyalog­ezred parancsnokának, mint »jelenleg szolgálatképtelennek« egy év tarta­mára várakozási illetékkel szabadságoltatását, továbbá P oszlányi Tagányi János szegedi 5. honvéd gyalog ezredben! alezredesnek, mint »rokkant­nak, mindennemű népfölkelési szolgálatra alkal­matlannak« nyugállományba helyezését elrendelni és ezen alkalomból neki a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni ; a következő ezredeseknek u. m.: Pascu Sándornak, a verseczi 7. és Schreiner Imrének a nyitrai 14. honvéd gya­log­ezred parancsnokának, mint betegség oká­ból szabadságoltaknak, alkalmazásuk alól felmen­tését és ezredeiknél létszámon felül vezetését el­rendelni ; nagyváradi Bar­any­ay Imre pozsonyi 13. hon­véd gyalog ezredbeli alezredest, a besztercze­bányai 16. Beösze Gyula szabadkai 6. honvéd gyalog ez-­­redbeli alezredest, a verseczi 7. és Balás György budapesti 1. honvéd gyalog ez­redbeli alezredest, a nyitrai 14. honvéd gyalog ezred parancsnokává kinevezni; a következő alezredeseknek, úgymint: Borota Prokopnak a zágrábi 25. honvéd gya­log ezredtől az eszéki 28. és Lapcevic Istvánnak az eszéki 28. honvéd gya­log ezredtől a zágrábi 25. honvéd gyalog ezred­hez, továbbá: a következő őrnagyoknak, úgymint: Bakálovich Szilárdnak a nyitrai 14. honvéd gyalog ezredtől, a szabadkai 6. és csukárpakai Saághy Károlynak a szabadkai 6. honvéd gyalog ezredtől, a szegedi 5. honvéd gya­log ezredhez való áthelyezését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 24-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával s pedig 1895. évi deczember hó 1-vel. Pap Kálmán alezredes-hadbírónak, a m. kir. honvédelmi ministerium állományából, a m. kir. budapesti 1. honvéd kerületi parancsnokság tör­zséhez; Hochenburger Antal őrnagy-hadbirónak, a m. kir. pozsonyi IV. honvéd kerületi parancsnokság törzsétől, a m. kir. honvédelmi ministerium állo­mányába (ennek XV. ügyosztályába való beosz­tás mellett); Bihar József őrnagy-hadbirónak, a m. kir. székesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnok­ság törzsétől, a m. kir. pozsonyi IV. honvéd ke­rületi parancsnokság törzséhez való áthelyezését elrendelni; egyúttal: Hochenburger Antal őrnagy - hadbírónak — egyéb szolgálati beosztásában való meghagyása mellett — a m. kir. honvéd főtörvényszék ülnö­kévé és pót előadójává kinevezni és Pap Kálmán alezredes-hadbírónak, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott A m­. kir. pénzügyminister Gruber Ádám számgyakornokot végleges minőségű számtisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az ipari munkások vasárnapi oktatására szerve­zett bizottságba Mártonfy Márton kir. tanácsost, az ipariskolák felügyeletével megbízott kir. tan­­felügyelőt rendes taggá nevezte ki. A m. kir. belügyminister dr. Fürst Lajos pozsonyi orsz. kórházi bennlakó orvosgyakorno­kot a nevezett kórházhoz másodorvossá kinevezte. A m­. kir. belügyminister Trencsén várme­gyében Nagy-Divina községnek Diha nevű ré­szét a turzovkai anyakönyvi kerülethez, Kri­­v­o s­z u­d-B­o­d­o­v­k­a községét pedig a beczkói anyakönyvi kerületből a kis-sztankóczi anya­könyvi kerülethez csatolta át. Megengedte továbbá, hogy a szemsovai anyakönyvi kerület székhe­lye Nemsováról az avval egybeépült Liborcsa községbe tétessék át,­­ahol az anyakönyvvezető körjegyző hivatalos helyisége is van). Ehhez képest ezen anyakönyvi kerület a jövő­ben liborcsai néven nevezendő. Végül megengedte a m. kir. belügym­inister, hogy a precsini anyakönyvi kerület székhelye ideiglenesen (a közbejött elemi csapás következ­ményeinek megszűntéig) Vág-Besztercze község­ben legyen. Továbbá ugyanezen vármegye területére az oscsadniczai anyakönyvi kerületbe Mittuch Ede tanítót; a turzovkai anyakönyvi kerületbe Ország Sándor állami népiskolai igazgató-tanítót; a csa­­czai anyakönyvi kerületbe Laczkó József községi bírót, s a kiszucza-ujhelyi anyakönyi kerületbe Meliis János jár. Írnokot anyakönyvvezető he­lyettesekül kinevezte s valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Fejér vármegyében az iváncsai anyakönyvi kerületbe anyakönyvve­zetővé Gerő István okleveles jegyzőt nevezte ki és a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer az akria-szlatinai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyet­tessé Szíjártó Géza okf. gyógyszerészt kine­vezte, s őt a házassági anyakönyvvezetéssel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Ung vármegyében a kis-bereznai anyakönyvi kerületbe Beszterczey Gyula körjegyzőt, a putkahelmeczi anyakönyvi kerületbe Láczay Kálmán körjegyzőt; a nagy­­zalacskai anyakönyvi kerületbe Fekete Béla kör­jegyzőt ; az ubrezsi anyakönyvi kerületbe Tachy Béla körjegyzőt és a nagy-geőczi anyakönyvi kerületbe Tomcsányi Kálmán körjegyzőt anya­könyvvezetőkké nevezte ki s valamennyit a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminister Brassó vármegyé­ben a tatrangi anyakönyvi kerületbe anyakönyv­­vezetőnek Mátis Bálint községi jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bizta. A m. kir. belügyminiszer P­e­s­t-P­­­­­i­s S­olt- Kiskun vármegyében a vácz-szi-lászlói anya­könyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Fáy Barna községi jegyzőt, anyakönyvvezető helyettessé pe­dig Gyarmathy Rezső mérnököt nevezte ki. Ki­nevezte továbbá anyakönyvvezető helyettessé a gombai kerületbe Jánossy Pál segédjegyzőt, s valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer K­o­l­o­z­s vármegyé­ben a kajántói anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezetőnek Jerzsabek József helyettes körjegyzőt, anyakönyvvezető helyettesekké pedig a kolozsi anyakönyvi kerületbe Botos Imre állami iskolai tanítót, a havasiba pedig Bocz István állami iskolai tanítót nevezte ki és a kajántói anya- Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik, s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next