Budapesti Közlöny, 1896. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1896-01-01 / 1. szám

Budapest, 1896. 1. Szám. Szerda, január 1. IS I T A T A L O S LAP. Er.OpizRTI­si Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................20 frt Félévre.....................................10» Negyedévre...............................5 » Eííy teljes lap ára 30 kr. A «­Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Ezekkesztőségi mon.»: IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó­hivatal. : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Filagonhirdet­­sek : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárira kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beig­tatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem­­ előterjesztése folytán Kapczy Vilmos a váczi alsó járás főszolgabirájának, ezen minőségében teljesített hű és buzgó szol­gálatai elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovag keresztjét adomá­nyozom. Kelt Münchenben, 1895. évi deczember »■••hó 28-án. Fk­ r.Gencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, múlt évi deczember hó 17-én kelt legfelső elhatározá­sával, a cs. és kir. közös pénzügyministeriumnál­­ alkalmazott lovag Sax Károly II. oszt cs. és kir. főconsulnak díjmentesen a ministeri tanácsosi czimet és jelleget kogy teljesen adományozni mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, múlt évi deczember hó 25-én kelt legfelső elhatározá­sával, jur. dr. báró Bach Róbert udvari és mi­nisteri fogalmazónak a császári és királyi Ház és a kfülügyek közös ministeriumánál az udvari és ministeri titkári czimet és jelleget legkegyel­­mesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. belügyminister a kassai állami anya­könyvi kerület anyakönyvvezetőjévé Andrejkovits Sándor városi ir­od aljegyzőt, anyakönyvezető helyettessé pedig Zámbory János kir. járásbiró­­sági írnokot nevezte ki s mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister P­e­s­t-P­é­l­i­s-S­olt Kiskun vármegyében a nagy-kovácsit anya­könyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Seernovszky Ferencz segédjegyzőt nevezte ki és őt a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A budapesti kir. törvényszék elnöke Sebestyén Pál és Nagy József napidíjas szolgáltat a veze­tése alatt álló kir. törvényszékhez III-ad osztá­lyú hivatalszolgákká nevezte ki. Schvearcz Adolf nagykőrösi illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének * Fekete «-re kért átváltoztatása, múlt évi 109.763. számú belü­gy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. Weidenfeld Lajos aradi illetőségű s ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú Margit, Zsig­­mond, Béla és Ilona gyermekei vezetéknevének » Vaj­da «-r­a kért adóztatása, múlt évi 110.277. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Wessel Károly ujdombovári illetőségű s­­ ugyanottani lakos vezetéknevének » Veszeleie-re [kért átváltoztatása, múlt évi 110.297. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett.­­ Lőwenkopf Tóbiás récsei illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Leheh-re kért átvál­toztatása, múlt évi 111.308. számú belügyminis­­z­teri rendelettel, megengedtetett. Kikeresky Vikentie temeresti illetőségű Dalboseczen állomásozó m. kir. csendőr veze­téknevének »Nagy«-Tód kért átváltoztatása múlt évi 110.339. számú belügyministeri rendelettel,­­ megengedtetett. i .­­ —­ Mirákovics Florián endrédi illetőségű Dal­­­­boseczen állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevé­nek iMagyar«­-ra kért átváltoztatása, múlt évi ad. 110.339. számú belügyminiszeri rendelettel, s megengedtetett. Neuszl Gusztáv újpesti illetőségű s Ugyan­­■ ottani lakos, valamint kiskorú Gusztáv nevű , gyermeke vezetéknevének *Nádasie­va, kért át­változtatása, múlt évi 110.373. számú belügymi­­­­nisteri rendelettel megengedte­tett.­­ A kereskedelemügyi m. kir. ministeri évi 79.799. tsz. alatt, a Spanyolországba vitt áruk szárma­zási bizonyítványai tárgyában a következő rende­­letet adta ki, valamennyi kereskedelmi és iparkamarának. A Spanyolországba vitt árukra vonatkozó­­ származási bizonyítványok ki­állítása körül köve­tendő eljárás tárgyában f. évi szept. hó 27-én 65.199. sz. alatt kell rendeletem kapcsán érte­sítem a kamarát, hogy a spanyol ministérium 1. évi október hó 15-én kelt rendeletével meg­engedte, miszerint mindaddig, a­míg a szárma­zási bizonyítványokra vonatkozólag Portugáliával és más államokkal függőben lévő tárgyalások be nem fejeztetnek, a származási bizonyítványok­­ vagy a kereskedelemben eddig használt alakban,­­ vagy a spanyol—svájczi kereskedelmi szerződés-­­ ben, a­melynek határozmányai a legnagyobb­­ kedvezmény alapján áruinkra is alkalmazást nyernek, foglalt minta szerint állíttathassanak ki. A spanyol—svájczi kereskedelmi szerződésben­­ foglalt minta szövege a következő: Származási bizonyítvány .................. (a ható­ságnak, a­mely a származási bizonyítványt ki­állítja, megnevez­ése) igazolja, hogy a bemuta­tott okmányok szerint a.............. 189.............. -a feladott az itteni vasúti állomáson .......... jelű .......... számozású .......... bruttósúlyú ......... (az áru általános leírása) tartalmazó csomagot, a­mely áruk ezen országban termeltettek és .............. (az ország megnevezése) országon át .............. (a vámhivatal megnevezése) spanyol vámhivatalhoz .............. (a bizományos megne­vezése, ha t. i. bizományos közvetíti a szállítást) részére küldetnek a végből, hogy II. (a megne­vezése annak, a­ki részére az áru küldetik) szá­mára .......... ... (a rendeltetési állomás megneve­­­zése) további itassanak. j| (Kelet, aláírás és pecsét.) Felhívom a kamarát, hogy erről az érdekelt­­ köröket értesítse. Budapesten, 1895. évi deczember hó 14-én. A minister megbízásából: Kilengi Hugó, s. k. mini»:«rj tanács­os.­­ A nagy-péli gör. kel. hitfelekezetű [temetkezési egylet alapszabályait a m. kir. belügyministerium, múlt, évi 97.974 szám­­ alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A beregszászi ev. ref. temetkezési segélyegylet alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, múlt évi 101.603. sz. alatt, a bemu­tatási záradékkal ellátta. A b­á­c­s­ m­a­d­a r­a­s­i III-ik temetkezési egylet alapszabályait a m. kir. belügyministe­rium, múlt évi 102.633. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A pápai kerékpáros egylet alap­szabályait a m. kir. belügyministerium, múlt évi 109.043. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A­z ó-k­anizsai műkedvelő társulat alapszabályait a m. kir. belügyministerium, múlt évi 113.602. szám alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. A kereskedelemügyi m. kir. minister, m. évi 92.156. sz. alatt kelt rendeletével, megengedte, hogy a Nógrád vármegye területéhez tartozó Kis-Terenne községben, a m. évi november 11-ére esett, de elmaradt országos állatvásár helyett, 1896 évi január hó 9-én, pótállatvásár tartassék. Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesmt«ő’ 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next