Budapesti Közlöny, 1896. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1896-01-04 / 3. szám

Budapest, 1896. 3. szám Szombat, január 4. HIVATALOS I. A IZ. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, képiró-utcza 11. száza. {Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre........................20 írt Félévre ....... 10­0 Negyedévre...............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai e­l­ö­­­e­g­e­s­e­n beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: 10 magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárka kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Beck Miksa a ma­gyar leszámítoló és pénzváltóbank vezér­igazgatójának, Beck Nándor a magyar jel­zálog-hitelbank vezérigazgatójának és Beck Hugó curiai bírónak, valamint törvényes utódaiknak a magyar nemességet a »ma­dara­­k­ előnévvel díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1895. évi deczember hó 28-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Záko Joannovics Szilárd a zágrábi pénzügyigazgatóság irodavezetőjének, nyugalmaztatása alkal­mából, sok évi hű szolgálata elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1895. évi deczember hó 12-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. A ra. kir. pénzügyminister Wahlner Aladár bányabiztost a VIII. fizetési osztály utolsó fize­tési fokozatába való sorolással főbányabiztossá nevezte ki. A mesterséges borok készítésének és azok for­galomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1893: XXIII. t.-czikk végrehajtása tárgyában 1893. évi november hó 29-én 88.432. sz. alatt kiadott rendelet 8. §-a értelmében Budapesten és Kolozs­várt felállított állandó borvizsgáló szakértő bi­zottságokhoz a kereskedelemügyi m. kir. minis­ter az 1896. év tartamára a következő tagokat, még pedig: 1. A budapesti bizottsághoz: elnökül dr. Wartha Vincze műegyetemi tanárt, tago­kut: Jálics Kálmán bornagykereskedőt, egyúttal mint elnökhelyettest is, továbbá Abeles Zsigmond bornagykereskedő, Gundel János vendéglős buda­pesti lakosokat és Palugyay József bornagykeres­kedő pozsonyi lakost újból kinevezte, a titkári állásban pedig dr. Csury Jenő miniszeri segéd­fogalmazót hagyta meg további rendelkezésig. 2. A kolozsvári bizottsághoz elnökül Sigmond Dezső országgyűlési képviselőt, tago­kul: Benigni Samu bornagykereskedő kamarai alelnököt, egyúttal mint elnökhelyettest, továbbá Nagy Gábor vendéglős, D. Deák, József és Farkas Samu borkereskedő kolozsvári lakosokat újból kinevezte, a titkári állásban pedig dr. Ruzitska Béla egyetemi assistenst hagyta meg további rendelkezésig. A kereskedelemügyi m. kir. minister Protuli­­pácz Józsa, Lovas Jánosné szül. Krancz Rózsa, özv. Szolcsányi Ferenczné szül. Sturm Sarolta és özv. Bac­ó Tituszné posta- és távirda kiadó­kat ideiglenes minőségű posta- és távirda keze­lőkké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer a szabadkai I. és II. anyakönyvi kerületet egy anyakönyvi ke­rületté egyesítvén, az eddigi anyakönyvvezetők és anyakönyvvezető helyettesek felmentésével az egyesített anyakönyvi kerületbe anyakönyvveze­tővé Piukovits Dénes városi számvizsgálót, anya­könyvvezető helyettesekké pedig Tary István városi számtisztet és Birkáss Kálmán szabadkai lakost nevezte ki és mindannyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Kinevezte továbbá az anyakönyvi hivatalba írnokká Szigethy Kálmán Sándor községi segédjegyzőt. A m. kir. belügyminister Tolna vármegyében az apari anyakönyvi, kerületbe anyakönyvvezetővé ifj. Reitberger István körjegyzőt, a muesti anya­könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Bobay Géza községi írnokot, és a váraljai anya­könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Szeremley Gyula nyug­­tanítót nevezte ki és va­lamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Nyitra vármegyé­ben kinevezte anyakönyvvezető helyettesekké: a brezovai anyakönyvi kerületbe Jurkovich Nándor helyettes segédjegyzőt, a nyitra-ivánkaiba Wun­der Károly jegyzősegédet, a ghymesibe ifj. Litassy Gyula jegyzősegédet, a nyitra-ujlakiba Vavrovics Andor jegyzősegédet, a macsanokiba Kacsinecz József jegyzősegédet, a magyar-sodkiba Csongrády Dezső jegyzősegédet, a sopornyaiba Juriga János jegyzősegédet, az üzbéghibe Zieg­ler Ferencz jegyzősegédet, a czabaiba Szegheő József jegyzősegédet, az ürményibe Potaczky János községi bírót, a podolaiba Szittyay Béla jegyzősegédet, a krajnaiba Erdélyczky Géza jegy­zősegédet, a negyedibe Kis László ev. ref. taní­tót, a vágujhelyibe Boblavics Sándor jegyzőse­gédet, a veszeleibe Zachar Jeromos jegyzősegédet, a nagy-csancsaiba Turcsányi József jegyzősegé­det, a bajmócziba Kurbel János jegyzősegédet, a pogrányiba Süttö István községi bírót, végül a nagy-czétényibe Fodor János segédjegyzőt. A podolai, krajnai, negyedi, vágujhelyi, veszelei, nagy-csancsai, bajmóczi és pogrányi anyakönyv­vezető helyettesek kivételével valamennyit a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A földmivelésügyi m. kir. minister a buda­pesti m. kir. vetőmagvizsgáló állomás ideiglenes vezetésével dr. Dégen Árpád budapesti lakost bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Brassó vár­megye közigazgatási bizottságába közgazdasági előadóvá Imrich­ János földvári lelkészt nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Gosztonyi Géza bárdi-bükki lakost és gazdatisztet, Somogy vármegye kaposvári járására, az állandó gazda­sági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Rajner János bessenyei lakost, Bars vármegye verebélyi járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Kress János kassai lakost és nyug. tanítót, Kassa sz. kir. város területére, az állandó gazd. tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Muzsay János deszki lakost és urad. gazdatisztet, Toron­­tál vármegye török-kanizsai járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Janky Kálmán verespataki lakost és községi elöljárót, továbbá Toskó János abrudbányai lakost és m. kir. mérnököt, Alsó-Fehér vármegye verespataki járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság Zver­­zsina János adóhivatali gyakornok-jelöltet a tren­cséni kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gya­kornokká nevezte ki. A szolnoki kir. törvényszék elnöke Bodrai János karczagi járásbirósági II. oszt. hivatal­szolgát az első, Palotai József törvényszéki III. oszt. hivatalszolgát pedig a II. fizetési fokozatba léptette elő. Lapunk mai számához egy és egynegyed­iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék