Budapesti Közlöny, 1896. február (30. évfolyam, 26-50. szám)

1896-02-01 / 26. szám

Budapest, 1896. 26. szám. Szombat, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. MITATAIKOS LAP. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 £rt Félévre............................ 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 Kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. IV magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Fornszek Béla szegedi íté­lőtáblás elnöki titkárt a szegedi ítélőtáb­lához bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1896. évi január hó 28-án. Ferencz József s. k. Erdély Sándor s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Brinkmann Antal budapesti törvényszéki bírónak, nyugal­­maztatása alkalmából, sok évi buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül F­erencz József­ rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1896. évi január hó 25-én. Ferencz József s. k. Báró Jósika Sámuel s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosb előterjesztésére, folyó évi január hó hó 22-én kelt legfelső elhatározásával, Oppenheimer Rikhárd alconsuli cs. és kir. kül­dötte az alexandriai nemzetközi egészségügyi bizottságba kinevezni és neki a kormánytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen legkegyelmesebben­­ adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer Hajdú András illavai orsz. fegyintézeti ev. ref. lelkészt saját kérelmére a lipótvári orsz. fegy- és közvetitő intézethez helyezte át s az illavai országos fegy­intézetnél eként megüresedett ev. ref. lelkészi állásra a X. fizetési osztály 3. fokozatába való sorozás mellett Udvardy Gyula perbetei segéd­­lelkészt nevezte ki. A m. kir. bel­ügy­minister Borsod vármegyé­ben a mező­keresztesi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Szűcs Kálmán segéd­­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Abauj-Torna vármegyében a szepsi­i anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Koós Béla szolgabirót, anya­könyvvezető helyettessé pedig Péchy Gáspár­­ szolgabirót nevezte ki és mindkettőt a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta.­­ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­ Oláh István budapesti állami ipariskolai segéd- s szolgát a nevezett intézethez rendes szolgává nevezte ki. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke Pethes Manó végzett joghallgatót a budapesti kir. Ítélőtábla kerületére díjas joggyakornokká nevezte ki. A nagyváradi kir. Ítélőtábla elnöke a veze­tése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe Papp Károly végzett joghallgatót díjas joggyakor­nokká nevezte ki. Csiba Vendel kisfaludi illetőségű Tauczon állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Csé­­ben­«-ra kért átváltoztatása, I. évi 2.161. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kecser­da István kerekhegyi illetőségű Dol­­hán állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Hunyadi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 2.704. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Dr. Fr­e­s­c­h Adolf zombori illetőségű s ugyan­ottani lakos és kiskorú Pál nevű fia vezeték­nevének »Feles«-re kért átváltoztatása, I. évi 2.790. számú belügyministeri rendelettel, megen­gedtetett. Kiskorú R­o­m­e­­­s­z Matild, József és Anna rácz-mecskei illetőségű máriái lakosok vezeték­nevüknek »Rostás«-ra kért átváltoztatása, f. évi 2.842. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú H­i­r­s­c­h­­ Salamon és Rezső nagy­­kanizsai illetőségű s ugyanottani lakosok veze­téknevüknek »Hüvös«-re kért átváltoztatása, f. évi 3.084. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Dr. R­e­­­c­h Lipót budapesti illetőségű s ugyan­­ottani lakos, valamint kiskorú Anna nevű leánya vezetéknevének »Radó«-ra kért átváltoztatása, I. évi 3.275. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kartschmaroff Sándor nagykanizsai ille­tőségű Focaban Boszniában állomásozó cs. kir. 48-ik gyalog ezredbeli ezredorvos vezetéknevének »Kanizsai «-ra kért átváltoztatása, f. évi 4.431. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Rosenberg Zsigmond aradi illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Rudas «-ra kért átváltoztatása, f. évi 8.358. szám belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Rosenberg Márkus aradi illetőségű s ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú Zoltán nevű fia vezetéknevének »Rudas«-ra kért átváltoztatása, f. évi 8.359. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. ministernek a m. kir. igazságügyi ministerrel és a horvát-szlavon-dal­­mátországi bánnal egyetértőleg f. évi 269. évi. sz. alatt kibocsátott rendelete a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. tör­vény­czikk életbeléptetése idejének meghatározása tárgyában. A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. t-czikk 64. §-ában foglalt felhatalma­zás alapján, az idézett törvény életbelépésé­nek napjául a m­. kir. igazságügyi ministerrel és a horvát-szlavon-dalmátországi bánnal egyetértő­leg 1896. évi márczius hó 1-jét állapítom meg. Budapesten, 1896. évi január hó 25-én. Dániel s. k. kereskedelemügyi m. kir. minister. 17591896. II. szám. IIIB. A magy. kir. mi­­nisterium folyó évi január hó 22. napján tartott ülésében az 1890. évi XXIX. t.-czikk 2-ik sza­kasza alapján törvénykezési tekintetben a lőcsei kir. törvényszék kerületén belül a lőcsei kir. já­rásbíróság területéhez tartozó J­a­m­n­­­k községet a szepesváraljai járásbíróság, úgyis mint telek­könyvi hatóság, a szepesváraljai kir. járásbíró­ság területéhez tartozó Kalyava, Alsó- Szlovinka és Felső-Szlovinka közsé­geket pedig a gölniczbányai kir. járásbíróság úgyis mint telekkönyvi hatóság területéhez csa­tolta át. Ezen rendelet 1896. évi márczius hó 1-ső nap­ján lép hatályba. Budapest, 1896. január hó 27-én. A m. kir. igazságügyministerium. 35181896. II. szám NI­B. A m. kir. minis­­terium folyó évi január hó 22. napján tartott tanácsában az 1890. évi XXIX. t.-czikk 2. sza­kasza alapján törvénykezési tekintetben a balassa­gyarmati kir. törvényszék területén belül a ba­­lassa-gyarmati kir. járásbírósághoz tartozó S­z­á­­raz-Brezó és Nagy-Lám községeket a loson­­czi kir. járásbíróság, úgyis mint telekkönyvi ha­tóság és a losonczi kir. járásbírósághoz tartozó Tarnócz (Kis-Dálya p.) községet a szécsényi Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next