Budapesti Közlöny, 1896. február (30. évfolyam, 26-50. szám)

1896-02-01 / 26. szám

kir. járásbíróság úgyis mint telekkönyvi hatóság területéhez csatolta át. Ezen rendelet 1896. évi márczius hó 1-ső nap­­j­án lép hatályba. Budapest, 1896. január hó 27-én. A m. kir. igazságügyministerium. A »k­ar ez ági iparos olvasókör« alap­szabályait a m kir. belügyministerium, I. évi 5.640. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Az »esztergomi lányok jótékony e­gylete« alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 5.822. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta NEMHIVatalos rész. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister felsőhegyi dr. Dégen Gusztáv cs. és kir. asztal­­noknak és orsz. képviselőnek, a ki 335 kötet könyvet ajándékozott a pozsonyi kir. jogakadé­miának, köszönetét nyilvánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a diósgyőri vasgyár igazgatóságának, a mely a diósgyőri és pereczes bányatelepi állami isko­lába és óvodába járó szegény tanulók között 600 írt. értékben téli ruhát osztott ki, őszinte elis­merését és köszönetét nyilvánította. Schütz Péter bogárosi lakos az ottani születésű szegénysorsú iskolás gyermekek segélyezésére 200 frtos alapítványt tett. A vallás- és közok­tatásügyi m. kir. minister nevezettnek ezen, a tanügy előmozdítását czélzó hazafias áldozatkész­ségéért köszönetét és elismerését nyilvánította. A kereskedelemügyi m. kir. minister a következő szabadalmakat engedélyezte: 3622. Hofmann Károly Lajos Chemnitzben, töltőkályha; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els. jog 1895. aug. 22., fiz. 1 évre, leírás nyílt. 3622. lapsz. 3623. Steindler Gyula Altonában, eljárás és készülék homoktalan kátrány-papiros előállítá­sára ; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els. jog 1895. aug. 23., fiz. 1 évre, leírás nyílt. 3623. lapsz. 3624. Rotter József Neutischeinben, alátét számlálókészülékkel, sörös poharak stb. számára; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els. jog 1895. ápr. 2. fiz­. 1 évre, leírás nyílt. 3624. lapsz. 3625. Schütte Pál és Regelin Vilmos Berlin­ben, betegágy; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els. jog 1895. jun. 23. fiz. 1 évre, leírás nyilt. 3625. lapsz. 3626. Teltscher Vilmos Boroszlóban, homok­szóró lokomotivok számára; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els. jog 1895. aug. 31., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3626. lapsz. 3627. Reuther Károly Mannheimban, vízmérő; a szab. kelt 1895. szept. 10. Els jog 1895 aug. 31., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3627. lapsz. 3628. Calloch Károly Emil és Delcroix Hen­rik Károly Párisban, be- és kikapcsolható kötél­korong; a szab. kelt 1895. szept. 11. Els. jog 1895. decz. 22., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3628. lapsz. 3629. Dynamit részvénytársaság, ezelőtt Nobel Alfréd és társa Hamburgban, salétrom-tartalmú robbanószer, a szab. kelt 1895. szept. 11. Els. jog 1894. jul. 12., fiz. 1 évre, titkos leirás. 3629. lapsz. 3630. Laughlin James Francis Philadelphiá­ban, áramzáró készülék, földalatti vezetékű elektro­mos vasutak számára, a szab. kert 1895. szept. 12. Els. jog 1895. aug. 20., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3630. lapsz. 3631. Derwik Károly Liljeholmenben (Svéd­­ ­ ország), Abel Károly Schoenebergben, készülék és eljárás vizgáz előállitására; a szab. kelt 1895. szept. 12. Els. jog. 1894. decz. 28., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3631 lapsz. 3632. Deutzi gázmotor-gyár Köln-Deutzban, eljárás lassú égésű gáz- vagy petróleum-motorok működtetésére; a szab. kelt 1895. szept. 12. Els. jog 1894. nov. 10., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3632. lapsz. 3633. Beszedits Ferencz Temesvárott, önmű­ködő vizmérő, vizvezetékek számára; a szab. kert 1895. szept. 12. Els. jog 1895. aug. 29., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3633. lapsz. 3634. Licht Henrik Ohligsban (Poroszország), rúdra erősíthető kerti olló; a szab kelt 1895. szept. 12. Els. jog 1895. aug. 27., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3634. lapsz. 3635. Grote H. G. czég Barmenben, zsinór s ennek előállitására szolgáló gép; a szab. kelt 1895. szept. 12. Els. jog 1895. aug. 27., fiz. 1 évre, leirás nyilt 3635. 3636. Montgomery Moore Willoughby Sándor Leeben, újítások a hajók közfalainak elzárására való ajtókon, a szab. kert 1895. szept. 12. Els. jog 1895. ápr. 13., fiz. 1 évre, leirás nyilt. 3636. lapsz. Időj­árás. A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati jelen­tése 1896. január 31-én reggel 7 órakor. A minimum keleten erősen sü­lyesztette a légnyo­mást, mi­által a nyomási különbségek nagyobbodtak és azzal kapcsolatban a szelek is megélénkültek. A maximum pedig nyugatról nyúlik be a kontinensbe. Európa északi felében az idő általában enyhe, mérsékelt fagy van a Kárpátok és Alpesek vidékén, aránylag alacsony a tem­­peratura. Itáliában (Flórenczben —3.5, Rómában—0.4 C°.) Közép- és Dél-Európában egyébként az idő száraz. — Hazánkban a fagy gyengülése tapasztalható országszerte. Egyes helyeken erős északnyugati szelek támadtak. Je­lentéktelen csapadék (hó, ónos eső) is volt az ország ke­leti felében. Északnyugati szelekkel változékony idő várható, fagypont körüli hőmérséklettel, csapadék nélkül és később hősülyedéssel. Vízállás, 1896. január 31-én. Jegyek magyarázata: *=jeges víz; -+-=n­l fölött ; —~nul alatt­ is kétséges. Felelős szerkesztő: VADNAY KÁROLY. Állomások •«S­aol» . ? a Sis A hőmér­séklet Celsius szerint Szél iránya és ereje Felhőzet Csapadék mm. Hőmérséklet maxi­muma mini­muma Árvaváralja----------71.3_ N 3 *­­ _ — 4 Trencsén -------------74.1 0.4— 4 —.3 0 Selmecbánya____ 73.2 — 1.0N 3 * — — 0 — 16 Kis-Kartal----------70.8 - 1.2w 6 4 — — 1 -12 Magyar-Óvár____ 75.2 — 2.0W 4 3 — — 1 - 6 0­ Gyalla ________ 74.6 — 0.3W 5 4 — — 3 — 6 Budapest--------- ...73.5 — 0.5 NW 5 4 — — 1 — 3 Sopron — -------76.7 — 0.4N 4 3 — — 1 — 7 Herény....................77.1 —11.2 —*4 — — 2 — 10 Keszthely ------------77.7 — 6.4— 4 — — — 2 — 6 Kaposvár ---------------— — — —­— — — Paks ---------------------— — — — — — — Csáktornya ------------77.0 — 10.8— 1­o — — 2 -13 Zágráb —---------------77.7 — 8.8 NE 1o — — 3 — 9 Fiume _. ----------------75.4 - 0.7 NE1 0 — 10 — 1 Ci­kvenica__________75.2 — 1.2— 0 — 11 — 1 Zombor------------------75.5 — 2.7 NW2 4 — — 4 — 8 Eszék______________75.0 — 8.8 NW4 4 — — — Újvidék---------------75.3 — 2.1 w 3 4 — 1 —16 Ada__________ 73.5 — 2.3 SE2 4 — ——— Pancsova ________ 75.3 — 5.1 NW3 4 — — 6 — 7 Orsova ----------------­ —­ — 1.6W 5 3 — 0 — 12 Temesvár------------74.8 — 5.2s 1 4 1 — 8 — 8 Zsombolya.............74.2 — 2.0w 1 4 1 — 5 — 7 Arad ------------------74.3 — 5.6E 4 4 — — 7 — 11 Nagylak -------------73.6 — 2.3W 4 4 —­­ 5 —11 Szeged ............... ......73.7 — 1.7 NW2 4 .— — 4 — 5 Szolnok------------------73.0 - 3.8— 4 — — 3 -n Eger----------------------73.3 - 6.8 sw1 4 «_ — 7 —11 Debreczen ______ 72.3 — 6.2w 3 4 1 - 9 —12 Késmárk---------------69.7 0.5 NE3 3 — — — Ungvár------------------73.7 — 9.3 NE2­­ 2 — 9 —11 Akna-Szlatina___ 74.8 -11.6 SE1 * 2 — — Szatmár ---------------74.1 - 8.6 SB2 4 1 — 8 —11 Nagy-Várad------------73.2 — 4.0w 2 4 — — 3 —11 Kolozsvár------------73.0 — 10.4 NE2­­ — — 8 —12 Maros-Vásárhely _73.3 — 10.6E 1 4 — — 10 —12 Nagy-Szeben ____ 73.8 — 9.2 SE1 4 — — 9 —15 Vajda-Hunyad ___74.5 - 7.2E 1 4 — — 9 -11 Botfalu----------------73.4 — 9.5— * — — 9 -14 Bécs -------------77.1 — 2.2w 6 4 — 1 — 3 Prága .......................7 7.7 1.5w 3 1 — 2 — 4 Kraké ------------------— . —— — — — — Tarnopol------------62.9 0.8 *w 8 4 — 8 — 2 Bregenz................... 85.1 — 8.0 SE1 3 — — 0 — 8 Salzburg _________ 85.2 — 10.5— — — — 2 —12 Klagenfurt _______80.5 9.5 NW1 1 — — 7 — 19 Pola ------------76.4 2.4N 1 1 — 9 2 Lesma------------------77.2 7.8N 3 0 — .—— Sarajevo-----------80.9 —11.2W 1 — — — Folyó Vizmérce Víz­állás reggel Változás az elmúlt 24 óra alatt Hőmér­séklet áradt apadt cm. cmtr.C Inn Schärding-------4- 282 4- 5 Duna Passau---------­+ 1346 — 3 Bécs________ — 147 11 - 1• Pozsony -------4- 120 16 — 1 Komárom____ 4- 2628 Budapest____ ■f 432 36 + 1 Ercsi ______ 4- 449 33 Paks —___ Mohács---------­+ 575 4 4427 13 — 5 — 1­ Újvidék----------4 2528 — 2 Zimony----------4 190 • 17 — 2 Baziás----------4 300 10 — 3 Orsová ............. 4 1219 Morva Magyarfalva _ — ■­_ Vág Zsolna ----------4- 355 Szered ----------4- 482 — 11 Nyitra Rába Érsekújvár — Sárvár ----------4- 281 — 12 Dráva Győr________ 4- 2373 Zákány ______— — _ Eszék-------------4 1482 — 4 Mura M.-Szerdahely —— — _ Száva Zágráb ---------­— 25 _ Sziszek______— — — _ Kulpa Mitrovicza ~ + 1924 — 7 Károlyváros___ 4- 381 Una Novi-------------_ — _ •_0" Verbácz Banjaluka___— — _ Boszna Doboj...______0 — _ . Dvina Zwornik____ 4- 132 Tisza M.-Sziget____ 4- 40— _ — 10 Tekeháza ------­— 12— _ — 8 Tisza-Újlak----4- 43 — 7 V.-Namény---­— •'— — Csap___ — 175 — 10 Tokaj______+ 76— — — 11 Szolnok______ 4- 546 — 3 Csongrád ____ 4- 727 — 1 Szeged___■___ 4- 1027 0 Titel -------------— Szamos Deés-------------4- 81 — 8 Szatmár_____ 4-­68— _ — 6 Kraszna N.-Majtény___— — _ Latorcza Munkács-------— _ _ -_ Laborcza Homonna_____ — 2— _ — 8 Ung Ungvár______— — — Ondóvá Bártfa______ 4- 12— _ — 8 Tapoly Hoór-------------— _ Bodrog Zemplén____ 4 1761 — 9 Sajó Zsolcza______ 4 178— _ — 7 Hernád Ilern.-Németi + 92— _ — 7 Berettyó B.-Ujfalu____ 4- 131 — 5 Sebes Körös Csúcsa ______— — __ _ Nagyvárad__ 4- 191 — 4 Fekete Körös Belényes___­— _ _ Fehér Körös Boros­ Jenő___ + 22— _ — 4 Kettős Körös Békés... ___ + 708 — 4 Hármas Körös Gyoma______ 4 488 — 1 Maros Gyulafehérvár — 122 — 8 Arad________ — 74­­­1 — 4 Makó________ 4* 745 — 2 Temes Kis-Kastély___— — Béga Temesvár____— — _ _ 1* II.­Becskerek _ — 221 — 2 A budapesti gabonatőzsde hiv. árjegyzései 1896. január 31-én. G­abonanemüek. — Ivász ár-ó.. Ó vagy új Faj Minőségi súly hektoliterenként 76 klg.n klg. j 78 klg. 79 klg. 80 klg. | 81 klg. 82 klg. 100kilogrammnak ára írttól írtig írttól |írtig írttól |írtig írttól írtig írttól írtig |frttól |írtig |frttól |írtig új bánsági______ 6.90 17.— 6.95 1 7.10 7.05 7.15 7.10 7.25 7.20 7.30 7.30 7.35 új tiszavidéki___ — . — --.--6.95 7.05 7.05 17.15 7.10 7.20 7.15 7.30 7.25 7.35 7.35 7.40 SS új pestvidéki___ —.— --.---6.90 17.-6.95 1 7.10 7.05 7.15 7.10 7.25 7.20 7.30 7.30 7.35K fs fehérmegyei —--.— --.---6.90 7.— 6.95 17.10 7.05 7.15 7.10 7.25 7.20 7.30 7.30 7.35C új bácska ______ --.-­--.— 7.— 7.13 7.10 17.20 7.15 7.25 7.20 7.35 7.30 7.40 7.40 7.46K új román ______ -­—._ új szerb________ —.-­—.—­­_._ új bolgár ______ — — • ó vagy új Faj Minőségi súly hekto­literenként. írttól írtig a vagy új Faj Minőségi súly hekto­literenként írttól írtig Rozs___ Új elsőrendű___ másodrendű _ 70-72 klgr. 6.45 6.40 6.50 6.45 Tengeri 11 -é­s bánsági _ _ másnemű____ 4.10 4.25 Árpa__ 1r új új takarmány___ égetni való­­ sörfőzésre ___ 60—62 klgr. 62—64 „ 64-4­ 6 „ 4.90 5.40 6.40 5.10 6.20 7.80 Képesé­k» új új káposzta ____ bánsági____­Zab____ Új - -39—41 klgr. 39—41 ,1 6.— 6.40 Köles _6­­.80 5.60 A budapesti áru- és értéktőzsde Szokásai szerint készpénzben.

Next