Budapesti Közlöny, 1896. május (30. évfolyam, 101-127. szám)

1896-05-01 / 101. szám

Budapest, 1896. 101. szám. Péntek, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­ITIK­LOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti petal szétküldével, vagy helyben biztos hordva ! Egész évre 20 írt Félévre , 10 ̇ Negyedévre ..............................5 » Egy teljes lap ára 10 b. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-ezóig 1 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 tvr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajezárjával is megkül­dendő. IV magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij mind a­ beigtatás után külön 30 kv. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkon.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. HIVATALOS RÉSZ. Ő Felsége a Császárné és Királyné, a ma­gyar állam ezeréves fennállásának megün­neplése alkalmából, ápril hs 30-dikán, csü­törtökön, reggeli 8 óra 35 perczkor érke­zett meg, kíséretével, udvari külön vonaton, Triesztből Budapestre, a déli vasút pálya­házába, mely ünnepiesen volt feldíszítve. Legfelső kívánatra, hivatalos fogadás nem volt. ő császári és apostoli királyi Felsége egy negyed kilencz órakor jelent meg a pályaházban, főhadsegéde kíséretében s a vonat megálltakor sietett a salon-kocsiba, a Felséges Asszony üdvözlésére. Midőn Ő Felségeik a vonatról leszálltak, felhangzott a perronra gyűlt nagyszámú közönség üd­vözlése: »Éljen a király! Éljen a királyné!« A Felséges Asszony nyájas mosolylyal fogadta és köszönte meg az üdvözlést, mely újra meg újra ismétlődött a pályaház előtt és a kir.­váriakhoz vezető utczákon. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére a nyitrai székeskáp­talanban Csippék Sándor trencséni főespe­resnek az őr­kanonokságra, Buráik, Alajos zsolnai főesperesnek a székesegyházi főes­­perességre, Katona György gradnai főespe­resnek a trencséni főesperességre, Mala­­tinszky József idősb mester-kanonoknak a zsolnai főesperességre és Simkó Antal ifjabb mester-kanonoknak a gradnai főesperes­ségre való fokozatos előléptetését jóváha­gyom s az ekként megüresedő idősb mes­­ter-kanonokságot Bobok József czimzetes apát és mocsonoki alesperes-plébánosnak, az ifjabb mester-kanonokságot pedig nagy­­jeszeni Jeszenszky Alajos püspöki titkár­nak adományozom. Kelt Cap-Martinban, 1896. évi már­­czius hó 12-én. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére Dénes János nagy­várad- olaszii, Vidovich György pecze-szől­­lősi és Lindenmayer Károly tenkei esperes­­plebánosokat a nagyváradi latin szertar­­tásu székeskáptalan tiszteletbeli kanonok­­jaivá kinevezem. Kelt Lichtenegg-W­elsben, 18­9­6. évi már­czius hó 31-én. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztése folytán Tihanyi Bertalan Albert, Tihanyi Gyula és Tihanyi Annának nyár­egyházi báró Nyári Jenő kamarás és főren­diházi tag által való örökbefogadása iránt Pilinyben 1890. évi augusztus hó 18-án létrejött szerződésnek az örökbefogadás tény­ére vonatkozó részét jóváhagyván, kegyelemből megengedem, hogy nyáregy­házi báró Nyári Jenő b­á­r­ó­i rangja, csa­lád- és előneve az örökbefogadott Tihanyi Bertalan Albert, Tihanyi Gyula és Tihanyi Annára díjmentesen átruh­áztassék. Kelt Bécsben, 1896. évi márczius hó 23-án. Ferencz József s. k. Báró Jósika Sámuel s. k. A m. kir. pénzügyminister Vass János csik­­gyimesi vámellenőrt a felső-tömösi m. kir. mel­lékvámhivatalhoz vámszedővé nevezte ki. A m. kir. belügyminister Háromszék vár­megyében az uzoni anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Rápolti Mózes községi jegyzőt, anyakönyvvezető helyettessé pedig Kovács Dénes ev. ref. tanítót nevezte ki és mindkettőt a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Krass­ó-S­z­ö­r­é­ny vármegyében a pojanai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Szabó Endre helyettes se­gédjegy­zőt, a mehadiai kerületbe Csáki Frigyes községi jegyzőt, az ollósági kerületbe Györgye­­vits Izidor segédjegyzőt, végül a teregovai ke­rületbe anyakönyvvezető helyettessé Trifonescu Gyula helyettes segédjegyzőt nevezte ki és vala­mennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer C­s­a­n­á­d vármegyé­ben a születések és halálozások anyakönyvezé­sére szorítkozó hatáskörrel a nagylaki anya­könyvi kerületbe Krafft Dániel írnokot, a bat­­tonyai anyakönyvi kerületbe pedig dr. Balla Gyula írnokot nevezte ki anyakönyvvezető he­lyettesekké. A m. kir. belügyminiszer Brassó vármegyé­ben a csernátfalvai anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Pap János állami isko­lai igazgatót, a türkösi anyakönyvi kerületbe pedig Vajna József állami iskolai igazgatót ne­vezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Veszprém vár­megyében a csöglei anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Györfy Kálmán ev. ref. tanítót nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer F­e­j­é­r vármegyé­ben a táczi anyakönyvi kerületbe anyakönyvve­zető helyettessé a születések és halálozások anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel Bódizs Pál községi bírót, a csurgóiba Tóth Géza segédjegy­zőt, a sáregresibe Izsák János ev. ref. tanítót nevezte ki, továbbá a sárbogárdi anyakönyvi ke­rületbe ugyancsak anyakönyvvezető helyettessé dr. Dobos László községi orvost nevezte ki és­ őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Végül Szabó István a születések és halálesetek anyakönyvezésével megbízott vaáli anyakönyv­vezető helyettes hatáskörét a házassági anya­könyv vezetésére és a házasságkötésnél való köz­reműködésre is kiterjesztette. Berger Manó budapesti illetőségű és ugyan­ottani lakos vezetéknevének »BagU-ra kért át­változtatása, I. évi 33.248. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Leposa Géza reszneki illetőségű dráva-vásárhelyi lakos vezetéknevének » Fahidi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 34.209. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Weinberger Gyula, Jenő, Kálmán nagy-kereki illetőségű s ugyanottani lakosok ve­zetéknevüknek »Várkonyi«-ra kért átváltozta­tása, I. évi 34.711. számú belügyminiszeri rende­lettel, megengedtetett. Schwartz Jakab maros­vásárhelyi illetőségű s ugyanottani lakos, valamint kiskorú Samu nevű fiau vezetéknevének »Fekete«-re kért átvál­toztatása, f. évi 34.746. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Sonnenschein Manó lengyeltóti illetőségű bécsi lakos, valamint kiskorú Arnold, Olga, Elza és Luiza nevű gyermekei vezetéknevének » Tóti«-ra kért átváltoztatása, f. évi 84.818. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú G­a­n s­­ Bernát székesfejérvári il­letőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Ludasi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 34.985. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Klein Sándor székesfejérvári il­letőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása, I. évi 35.217. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Goldstein Rikhárd szilas-balhási illetőségű s haraszt-bogárdi pusztai lakos vezetéknevének »Gyérei«-re kért átváltoztatása, I. évi 35.238. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. * Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő«a 4-ik oldalon kezdődik s két ív mellékleten folytatódik.

Next