Budapesti Közlöny, 1896. június (30. évfolyam, 128-153. szám)

1896-06-02 / 128. szám

A császári és apostoli J­irályi Felsége az osztrák delegácziónak f. hó 1-én déli 12 óra­kor és a magyar delegácziónak 1 órakor tör­tént fogadása alkalmával a delegácziók elnökei­nek megszólítására a következő egyforma szövegű beszédben méltóztatott válaszolni: Ha érzelmeiknek előttem nyilvánított "biztosítását a legőszintébb köszönettel fogadom és mélyen meghatva emlékezem meg a rendíthetetlen hűség és ragaszko­dás tanúságairól, melyekkel az Engem és Házamat legújabban ért súlyos veszteség alkalmából találkoztam s melyek szivem­nek valóban jól estek. Megelégedésemre szolgál újólag kiemel­hetni, hogy viszonyaink az összes hatal­makkal szemben a legbarátságosabbak maradtak. Újabb bizonyítékául szolgálnak erre az idegen uralkodók és államfők meleg han­gon kifejezett azon szerencsekívonatai, melyeket magyar királyságom ezer éves fennállásának ünneplése alkalmából hoz­zám intézni szíveskedtek. A hármas szövetségnek szilárd és c­él­­tudatos fellépése minden, az európai ér­deket érintő fontosabb kérdésben lénye­gesen hozzájárult ahhoz, hogy a lefolyt év alatt a Keleten több ízben felmerült nyugtalanító jelek daczára a világrész békéje meg nem zavartatott. Kormányomnak hűséges szövetsége­seinkkel egyetértőleg e részben kifejtett fáradozásai, az összes nagyhatalmak rokon­szenves közreműködésével találkozván, ne­vezetesen a Balkán félszigeten létező status quo fenntartása iránt oly egyetértés nyil­­vánulására vezettek, melynek remélhető fennmaradásától a nemzetközi viszonyok békés továbbfejlődése várható. Ezen álla­pot megszilárdítása szempontjából a bol­gár fejedelemnek a luzerán hatalom ré­széről immár bekövetkezett elismerése is fontos mozzanatot képez. Meleg részvéttel kísérjük az afrikai harc­téren lefolyó eseményeket, a­hol hű szövetséges társunk hadserege, nehéz küz­delemben egy számra nézve jóval erősebb ellennel, az olasz zászló becsületét meg­őrizte. Igazi megelégedéssel tekintjük ez­ év folyamában a Vaskapu melletti dunaszabá­­lyozási munkálatok befejezését. Ezen im­már végrehajtott mű, melynek teljesítését a berlini szerződés Austria-Magyarországra ruházta, remény nem jótékony befolyással lesz a kereskedelem és közlekedés fejlő­désére, melyet kormányom, mint az önök elé terjesztendő javaslatokból is láthat­ják, a lehetőség szerint előmozdítani tö­rekszik. Hadügyi kormányzatom a monarchia gazdasági és pénzügyi helyzetének teljes számbavételével az előző években meg­szabott arány határai közt állapította meg a szükséglet többletét, mely a hadsereg és hadi­tengerészet szervezetének kiépíté­sére és felszerelésének programmszerű foly­tatására lesz fordítandó. Bosnia és Herczegovina viszonyai min­den tekintetben a rendes fejlődés med­rében folynak. Ez országok 1897-ben is saját jövedelmeikből fogják kormányza­tuk szükségleteit fedezhetni. Ő császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kibocsátani: Kedves b­író Widerhof­er! Üdvözült testvéremnek, Károly Lajos főherczegnek hosszan tartott betegsége alkalmat adott Önnek, hogy Irántam és Családom iránt oly sok esetben tanúsított odaadását és áldozatkészségét újra kiváló módon bebi­zonyítsa. Szívbeli szükségét érzem, hogy Önnek, az immár az Urban nyugovó szere­tett testvérem részére oly odaadólag nyúj­tott orvosi segélyéért, egyúttal sógornőm Mária Terézia főherczegasszony és a főher­­czegi család nevében is, teljes elismerése­met és legmelegebb köszönetemet fejezzem ki és számítok rá, hogy Ön miként eddig, jövőre is hiven fog mint vigasztaló és segélyt nyújtó orvos Mellettem és Csalá­dom mellett állami. Kelt Lainzban, 1896. évi május hó 30-án. Ferencz József s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi április hó 30-án kelt legfelső kéziratával, gróf Pejácsevich Lászlónak, néhai Károly Lajos főherczeg ő cs. és kir. fensége főudvarmesteré­­nek, a Lipót-rend nagykeresztjét díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.­ ­ Azon meggyőződésben, hogy hazafias buzgalommal fogják erejüket a megol­dandó feladatoknak szentelni, munkálko­dásuknak a legjobb sikert kívánom és a legszívélyesebben üdvözlöm önöket. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 30-án kelt legfelső kéziratával, gróf Thun-Hohenstein Ferencz titkos tanácsost ausztria-estei Ferencz Ferdinánd főherczeg ur ő cs. és kir. fensége főudvarmesterévé, herczeg Montenuovo Alfrédet, a titkos tanácsosi méltó­ságnak részére egyidejűleg díjmentesen való ado­mányozása mellett, Ottó főherczeg ur ő cs. és kir. fensége főudvarmesterévé, herczeg Monte­­nuovoné szül. Kinsky- Wchynitz­ és Tettau Fran­­cziska grófnőt pedig Mária Jozefa főherczeg­asszony ő cs. és kir. fensége főudvarmesternőjévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Veres Márton felőli evangélikus református lelkésznek az egy­ház és a népnevelés terén sok éven át szer­zett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1896. évi május hó 30-án. Ferencz József s. k. Báró Jósika Sámuel s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó hó 26-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, a m. kir. ministerelnök előterjesztésére dr. Jeszenszky Sándor osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi czimet és jelleget, Balla Gyula ministeri titkár­nak pedig az osztálytanácsosi czimet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 17-én Budapesten kelt legfelső el­határozásával, Tardy Rezső ministeri titkárnak, nyugdíjaztatása alkalmából a ministeri osztály­tanácsosi czímet díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 23-án Sainzban kelt legfelső elha­tározásával : nagyági Tóth József ezredesnek, a pozsonyi 13. honvéd gyalog ezred parancsnokának, mint betegség okából szabadságoltnak, szolgálati alkal­mazása alól felmentését és eddigi ezredénél lét­számon felül vezetését elrendelni; pávai Vajna Albert nagyszebeni 23. honvéd gyalog ezredbeli alezredest, a pozsonyi 13. honvéd gyalog ezred parancsnokává kinevezni s ez alka­lommal neki az ezredesek számára rendszeresí­tett illetékeket engedélyezni, végre a következő őrnagyoknak: gróf Bomb­elles Károlynak, a kassai 5. honvéd huszár ezredtől a budapesti 1., Kozm­a Jánosnak, a váczi 6. honvéd huszár ezredtől, a kassai 5. és Tarjányi Ákosnak, a budapesti 1. honvéd huszár ezredtől a váczi 6. honvéd huszár ezred­hez való áthelyezését legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 23-án Sainzban kelt legfelső elha­tározásával . Lukács Mózes ezredesnek, az V. sz. csendőr kerület parancsnokának, mint betegnek, jelen szolgálati alkalmazása alól való felmentése mel­lett, létszámon felül való vezetését lgkegyelme­sebben elrendelni, továbbá: Rosenthal Károly őrnagyot, a III. számu­ csendőr kerület parancsnok helyettesét az V. számú csendőr kerület parancsnokává és Szelestey Károly őrnagyot, az I. sz. csendőr kerület Il­od törzstisztjét, parancsnok helyettessé a III. sz. csendőr kerülethez legkegyelmesebben kinevezni és végre: Ziegler Károly I. sz. csendőr kerületbeli I. oszt. századost, ezen kerületnél a I­­od törzstiszt teendőivel legkegyelmesebben megbízni méltóz­tatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szabó Károly Sopron vármegyei kir. tanfelügye­­lőt jelenlegi állomásán a VII-ik fizetési osztályba nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Farkas János, dr. Steiner Simon, Halász Árpád és Madzsar Gusztáv makói községi főgymnasiumi tanárokat ugyanezen állami ellátásba vett fő­­gymnasiumhoz a IX. fizetési osztály II. fokoza­tába való sorolással végleges rendes tanárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Maleczky Vilmosnét és Lentz Rezsőt, az orsz. m. kir. zeneakadémia rendkívüli tanárait, ugyancsak a zeneakadémiához egy próba év föntartása mel­lett rendes tanárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Károly ev. ref. segédlelkészt Szatmár vár­megye kir. tanfelügyelőségéhez a XI. fizetési osztályba egyelőre ideiglenes minőségben toll­­nokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Czigler Henrik orvost az egri állami főreál­iskolához egyelőre, tiszteletbeli minőségben, is­kola­orvossá és egészségtan tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dévai Bálint okleveles tanítót a russ­zegkfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Maggraber Sarolta okleveles tanítónőt a kudsiri állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministeriumhoz dr. Masirevic Sámuel végzett joghallgatót ideiglenes minőségű díjtalan fogalmazó gyakornokká nevezte ki.

Next