Budapesti Közlöny, 1896. július (30. évfolyam, 154-180. szám)

1896-07-31 / 180. szám

A budapesti értéktőzsde hiv. árjegyzései 18%. évi julius hé 30-áu. Értékpapírok Utolsó irkáiét pénzáru Értékpapírok Utolsó árkelet pénzám Értékpapírok Utolsó árkelet pénzára Értékpapírok Utolsó árkelet pénz&ra 485.—490.— m—125!— 11 É f 290.— 153 —155 — 174 —175.­_.__ __ 204.—205.— 165.-170.— 296.—297.— 288.—289.— 185.—190.— 35.-37 .-282.—282 50 145.-1 1 É í 100.—101 .— 102— 103.— 475.-480.— 109 -112 !-194.50195Í50 190.—194.-207.—208.— 208.—209. -95.—96 50 62. -67.— 62.—67.— 100.—101.— 100.—101.-218!-219*— 100 -101 — J94.—195.-6.—6 30 6.607.— 165 50 167.50 58.—60 -5).—61.-2.903.20 3.103.40 8.—8 40 9 80 1020 11.—11.50 11.7512.25 17 8018 20 200 50202 50 60.—61.— 5.67 5.72 5.64 5.68 9.50 9.52 1 9.50 9.^2 j 11.75 11.80 j 58.75 58.35 1 44.40 44^70 I. Államadósság, a) Magyar államadósság. Aranyjáradék, 100,500,1000 frt névért, darabokban, adó­mentes, 4«/,-------------------­Ugyanaz, 10,000 frtos dara­bokban 4®/.-------—------— koronáért, járadék, adómen­tes, 4"/.-----------------------1876. keleti vasúti államköl­csön aranyban 6®/., adó­levél 10°/.--------------------188». évi államvasnti arany­­kölesön, adómentes, 4‘V/. 1889. évi államvasnti ezüst­kölcsön 4>/.®/.--------------­Államk. vaskapu czélj. ar. adóm. 200 K. névért. S'/._ 1870. évi nyereménykölcsön 100 frtos darab____— — — Ugyanaz, 50 frtos darab---­Hagy. regale-kárt. kötvény, adómentes, 4‘/,®/,-----------­Horvát-szlavon regále - kárt. kötv., adómentes, 4>/.'/• ­­Magyar földtehermentesitési kötv., adómentes, 4"/, — Borvát-szlavón földteherm. kötv., adómentes, 4«/.---­Tiszai és szegedi nyeremény­kölcsön 4»/,-----------.— Horvát-szlavon jelz. földv. kötv. 5«/., adólev. 7•/. — t>) Osztrák államadósság. Bgyesitett Járadék papírban (febr.—aug.) *•/«•/,--------­Ugyanaz máj —nov. **(i«®/. _ Egyesített Járadék ezüstben (Jan.—Jul.) 4*/>.•/.-----------­Ugyanaz, ápr.—okt. é®/,.®/. _ Aranyjáradék, adóm., 4•/,---­Koronaértéku járadék, 4»/, _ Állam8orsjegyek: 1854. évből, 250 frt p. p., 4•/., adólev. 20«/.---------1860. évből, 500 frt 0. é., 5«/,, adólev. 20«/.--------­i860, évből, 100 frt 0. é., 5«/,, adólev. 20«/.---------1864. évből, 100 frt 0. é. ­­lfjS4. évből, 50 frt 0. é. ~ 0) Idegen államadósságok. Bolgár államv. zálogk. fi'ío.­­Szerbiai nyereinény-kölcsön, 100 frank ar., S«/.--------­Ugyanaz, osztr felftlb. 8*/. _ íl. Síás közkölcsönök. Bosnyák-herezegovinai orsz. kölcsön 1895-ik évből, 4«/. Budapest föv 1890. évi köl­csöne, adómentes 4*/.•/.---­Temes - bégavölgyi vizszab. társ. kölcsöne 5•/.--------­III. Záloglevelek és kölcsönkötvények. a) Budapesti Intézetek kibo­csátásai. Belvárosi takarékpénztár r.­társ. 4>/.«/.-------------------­Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 4■/."/« — Ugyanaz, koronáért. 4«/.— Kisbirt. or9z. földhit.. 5«/._ Ugyanaz 501/. övre, korona Ugyanaz, 60'U évre 41/.«/.---­M. földhítclint. 0. A 4’/.«/. ­„ 41 évre 4«/,---------­„ ksí. ért. 50 évre 4»/, „ kor. é. 68 évre 8>/,•/• „ abályoz. és talaj­jav. 4 •/.---------------------­M. helyi érd. vasutak kötv., 4•/«•/•, 501/. évre_______ Ugyanaz, 4«/. 50 évre b. ért­­„ 4°í. 50 évre k. ért. vf. 105»/o______________ Magy. Jelzalogbitelbank 6"/. Ugyanaz, 4 */,•/»----------------­,, 4«/> -------------— — „ közs. kötv. 50 évre vf. 110 frt, 4•/,_________ Ugyanaz, 50 évre 4«/,--------­., 50 évre 4'/«•/»___ I, nyer. kötv. 4«/. _ „ oszti. felülbélyeg­zés 4°/.----------------------­Ugyanaz, nyer. jegy--------­„ osztr. felülbélyegz. „ nyer. kötv. 8«/, _ Magyar országos központi takarékpénztár, 41 /«•/»__ Ugyanaz, kor. ért., 4•/••/•__ Ugyanaz, kor. ért., 4«/,__ Magyar takarékpénzt. közp. Jelzálogbankja 4•/.«/«____ Ugyanaz, kor. ért., 4«/.___ „ közs. kötv., 4■/«*/. », 1, „ 4®/. _ Osztrák - magyar bank 40*/• évre, 4«/,-------,--------------­Ugyanaz, 50 évre, 4«/,____ Pesti hazai első takarékpénz­tár közs. kötv., 4'/,•/,__ Ugyanaz, 4•/,-------------------­„ záloglevél korona ért. 4«/, _____________ Pesti magyar kereskedelmi bank, 4»/«•/, ___________ Ugyanaz, 4•/,_____________ „ közs. kötv. vissz* fiz. 110 fit, 4 ■/,«/.-----------­Ogysnaz, 810 kor., 4•/»____ 122.40 122 90 99 50 99.90 122.—123.— 124.75125.50 101.75102.75 9 .—92.— 153 —154.-150.50 151.50 ICO —101-100.— 101.— 97.75 98.75 97.5,) 98 50 139 —140 -101.50 10 2 — 101.50 102.— 101.50 102.— 101.50 102.— 123.50 124 — 101 —101.50 144 50 146.50 147 50 148 50 157.—158.— 190—191.— 190.-191 — U3,-U4,-33.-34.-34.—35 — 97.75 98.75 99.50 100.50 >02.—104..— ioo — 100__ 97.FO 101.25 101.75 í( 0 2 too.-­­;8 75 99. — 92.50 6 75 99.50 «6.70 98.75 túl.— 100. -99.50 100.— 98.25 99.5« 118.50 123 — 14 50 104__ 100.— 100.-98.25 100.50 «4_ 100.25 96.— 100.20 100.20 100.— 96.30 99.— IOO_ 98.50 108.75 99.-191.— 101.-98. BO 102.25 102.50 101.25 100.50 99 25 99.50 93. 87 25 100 25 97.7. 99.75 to 2 WO 50 100. 100.50 99 25 Um.— 120 — 124 — 16.50 104 50 101.— 101. 99, 101.50 100.— 101.25 97.— 101. 101.— 100.50 96.75 101.— 99.25 104.75 100.-b) Vidéki és kBIföldl Intézetek kibocsátásai. „Albina“ tak.- és hitelint. 5*/, Aradi p.takarékp. 40 évre, 5«/, Ugyanaz, visszftz. 110 frt, 5•/, 5 ■/••/.----------------­Aradmegyei takarékp., 4■/«•/• Erdélyr. m. Jelzáloghitelbank 40 évre, 5•/„____... ___ Ugyanaz, visszaűz., 4>/.«/. — Horvát-szlavon országos jel­zálogbank, 4 */«•/,______ Nagyszebeni általános taka­rékpénztár Sl1/. évre, visz­szaüz. 110 frt, 5«/,______ Ugyanaz, 40 évre, visszaflz. 106 frt, 5«/,-------------------­Nagyszebeni ált. takarékp. 40 évre, III. kib., 5«/,------­Ugyanaz, S5 évre, IV. kibo­csátás, 4'/.«/.___________ Nagyszebeni földh. int., 5«/. _ Ugyanaz, 5■/••/•----------------­„ 6«/.-------------­„ VI. kib. 4'/.«/. __ Osztr. földhit. nyer.-kötv., 8 •/, Ugyanaz, nyer.-jegy______ Temesvári első takarékp., 5«/, Ugyanaz, 4'/.*/.----------------­IV.Elsőbbségi kE„j vények. „Adria“ m. kir. teng. hajózási részv.-társ , 4'/,«/,-----------­Bpesti közúti vasp.-társaság, koronáért. 4»/„_________ Budapest-péesi vasat, 4»/.__ Déli vasút, 4»/o___________ Első cs. kir. szab. dunagőz­bajózási társaság, 6«/,__ Első pesti spődium- és csont­­lisztgyár r.-társ. I60 forint n. é. 5«/.____________ Kassa-oderbergi vasút, 1889. kib., ezüst, 4«/,_________ Ugyanaz, arany, 4«/»______ „ 1391.kib.,ezüst,4«/, „ arany, 4«/„---------­Ugyanaz (osztr. vonal), 1889. ezüst, 4*/«_____________ Magyar folyam- és tenger­hajózási r.-t. 41/.«/.______ ífagyar-gácsországi vasút, I. kíb., 5 V,____ Ugyanaz, Ii. kib., 5«;.____ i, ezüst, 4®/,_______ M. nyugoti vasút, (székesf,­gyor-gráozi vonal), 5«/,__ Ugyanaz, 1874. kib., 5«/.__ Magy. vasúti elsőbbs. köles. beruh, ozélra, arany, 41/,®/, Osztrák-magyar államvasut, 1883. 4®/,______________ „ X. kib. 1885., 8®/._ Pesti Lloyd- és tözsdeép. 4‘/,®/. Torontáli h. é. vasutak, 4"/,»/, Urikány-zsilv.magy.kőszénb. elsőbbs. kötv., 5®/. _____ Ugyanaz, U. kib. 5®/,______ V. Bankok részvényei. Angol-osztrák bank, 5®/,__ Bpesti bankegyesület részv.­társ. 5®í.______________ Első magyar iparbank, 5®/, „ Piáméi hitelbank, 5«/»____ Fővárosi bank- részv.-társ. _ Budapesti giró- és pénztár­egylet 4«/,_____________ Hazái bank-részv.-társ., 5 •/« _ „Hermes“ m. ált váitóüzlet részvénytárs., 4®/.___ _ fíorvát leszámítoló bank__ Horvát-szlavon orsz. jelzá­logbank, 5«/.___________ Magy. ált. hitelbank, 5®/.__ Magy. ipar- és keresk. bank 5 •/. Magy. jelz. hitelt)., I. kib., 5®/, Ugyanaz, II. kib., 5®/,____ Magy. kereskedelmi r.-t„ 5«/, M. lesz. és pánzv. bank, 5®/. Magy. takarékpénztár közp. Jelzálogbankja, 5“/.______ Osztrák hitelintézet, 5®/,__ Osztrák-magyar bank, 5®/, _ Pesti m. keresk. bank, 5®;» _ .Union“ bank, 5®/._______ VI. Takarékpénztárak részvényei. Belvárosi takarékpénztár _ Bpesti III. kér. takarékpénzt. Bpest-erzsébetv. akarékp. _ Budapest Vili., IX., X. kér. takp. r.-t.____________ Budapesti tak.-pónztár és orsz. zálogk. részvényt. _ Egyesült Budapesti fővárosi takarékpénztár -----------­.,1. ált. takai ékpénztár------­M. orsz. közp. takarékpénzt. Pest i b azai első takarékpénzt. VII. Biztosító-társa­ságok részvényei. Béosi biztosító társaság, 6®;. Bécsi élet- és jár. bizt. int., 5*/« Első m. ált. bizt. társ.-----­Vonciere pesti biztositó in­tézet 5®/o----------------------­„Lloyd“ magy. viszontbizt.-t. Magyar jég- és viszontbizt. r.-t. 5•/,------------------: _ 100.75 101.75 100.—100.50 101.—_ .--100.—100.60 98.5099.-100.—101 .— 98.5099.50 100.50 101.25 102.——.— 102.— 101.75102.25 100.—101 .— 100.50101.50 102.—_ t_ 103.— 100.—101 .— 115.50 H6.fO —.—_ ._ 102.—1CS.-99.50100.50 100.— 98.50 97.50 160.50 99 25 120.50 99 -120.50 89,25 89 75 107.50 107.50 ‘7 50 105.50 105.50 122.50 100.— 120.50 101.-36.50 98 50 152.50 100 25 121.50 100 — 121.50 100 25 100 25 108.50 108.50 98.50 106 50 106.50 123 50 100.50 Nemz. baleset- és munkás biztosító r.-t. 6”/.________142.— 145.— Pannónia viszontbizt. int._940.— 950.— Vili. Gőzmalmok rész* vényei. „Concordia“ gőzmalom r.-t.­­ügyanaz, elsőbbs. részv-----245.—250.— 402.——,— Első bpesti gőzmalom r.-t._600.— 610.— „Erzsébet“ gőzmalom társ. _256.— 258.— „Lujza“ gőzmalom részv.-t.155.— 157 — Pesti hengermalom társ.__610.— 630.— Pesti molnárok és sütök gőz­malom részv.-társ ______250.-260 ­Pesti „Viktória“ gőzmalom-143 -146-«55 —156.— 102.75103.-187.-188.— 106.—107.— 65.-70®— 108.50 109.— 170.-180.— 107 50ios Iöo 183 -185!— 500 —520 — 975.—980.— 1162 —1167.— 287 —288.-99 -1/5__ 79 -100-180.-81.—-.-201.—202 — 1085. - 110.— 735 - 7850 -1095.— 112.— 738.— 7900 -23i.— 83).— 4075.— 240.— 340.— 4125.— 132.— 80.-134 — 85.— 136-187.— IX. Bányák és tégla­gyárak részvényei. Brassói bánya- és kohó-egyl. részv.-társ., 5®/,________ Bpesti tégla- és mészégető r. t. Bpest-szt.-lőrinei téglagyár _ Egyesült tégla- és eement­gyár részv.-társ., 5®/»____ Eszakmagy. egyesült kőszén­bánya és iparváll., 5®/,__ Felsömagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t., 5®/,______ „István“ téglagyár r.-t.____ Kassa-somodi kőszén b. r.-t. id. elism..,_____________ Kis-sebesi granitbinyák r.-t. Kőbányai gőztéglagyár társ. Kőszénbánya és téglagy. r.-t. Lechner rákosi téglagyár r.-t 1 Magy. asphalt r.-t., 5®/,____ Magyar általános kőszénbá­nya részv.-tars.________ Magy. gőztégla, cement és gypszgyár r.-t., 5«/.------­Magy. kerámiái gyár r.-t., 5®/, Péterbegyi téglaip. r.-t., 5®/, Salgótarjáni köszénbánya r.­társ. 5»/,_______________ Szentendrei téglagyár r.-t_ Újlaki tégla- és mészég. r.-t, Urikány-zsilvölgyi m. kőszén­bánya r.-t. -------------------­X. Vasművek és gép­gyárak részvényei. Első magyar gazd. gépgyár részv.-társ., 5«/»-----------­„Danubius“ magyar hajó- és gépgyár r.-t., 5“/.-----------­Ganz és társa vasöntöde és gépgyár ----------------------­Nadrági vasipar társ., 5®/. _ „Nicholson“ gépgyár r.-t, ­­Rimamur.-salgótarjáni vasmű részv.-társ., 5®/»________ Schlick-íéle vasönt. és gépgy. Weitzer J. gép-, waggongyár és vasöntöde, 5®/.---------­XI. Könyvnyomdák részvényei. .Athenaeum“ Írod. és nyom­dai részv.-társ------------- _ Franklin-Társulat-------— .Kosmos“ mfiintézet--------­„Könyves Kálmán“ m. irod. és könyvk. r.-t.-----------­„Országgyűlési Értesítő“ kő-és könyvnyomda-----------­„Pallas“ irodalmi és nyomdai részv.-társ. —--------------­Pesti könyvnyomda r.-t.---­XII. Különféle válla­latok részvényei. Általános waggonkölcsönzó­társulat, 5«/.-----------------­„Apollo“ kőolajfin.-gyár r.-t. Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. Bihar-Szilágyi olajipar r.-t. Bpesti ált. villamossági r.-t. Egyesült magyarhoni üveg­gyárak r.-t., 5®/. -----------­Első m. betűöntöde r.-t. — Első magyar gyapjumosó- és bizományi r.-t.--------------­Első magyar részv.-serfőződe Első m. sertéshizlaló r.-t. — Első m. szállít, váll. r -t„ 5®/. Első m. szálloda r.-t_______ Első m. üveggyár r.-t.------­Első pesti spődium- és csont­lisztgyár----------------------­Fiumei rizshántoló- és rizs­keményitő-gyár-----------­Gsehwindt-féle szeszgyár— űr. Esterházy Géza-fóle 00-gnae-gyár-------------------­„Hungária“ árpagyöngy-gyár „Hungítria“műtrag> a- és kén­savgyár ----------------------­„Hygieia“ fémipar részv.-t. Jordán Y.-féle bőrgyár r.-t._ Ugyanaz els. részv.______ Kábelgyár részvény-társ. _ Kőbányai király sörfőző r.-t. Kőbányai polg. serfözö r.-t_ Langer T. szabad, ért. r.-t._ M. ezukoripar r.-t. A. sor, 4®/. Ugyanaz B. sor. előjogos, 4®/. Magy. fém- s lámpaaru-gyár részv.-tars. _________ — M. kender- és lenipar r.-t. _ M. ruggyantaaru-gyár r.-t._ M. villamossági r.-t., 5®/0 — Nemzetk. villamos társ., 6®/. 150.-110.-190.-90.-196 -108.-49.-30.-108.-610.-540.-112.-227.-121.-74.-135.-596 186 -155 — 111.— 195— 92— 198. -110.— 51— 31— 105,— 640— 545— 117— 228— 122— 77— 140— 58— 598 -190— 180.-106.-2020.-106.­S 23.- 265 -400. 218. 82.-178.­l2«0. 190.— 107. — 2040.-108. -223- 270 -410 - 252.- 85. 180.— 515.—520 400.—405Í— '38-139!— 17.—19.— 155—160.— 492.-497.— 1300.—1350.— 360.—380.— 235.—240.— 245.—255.— ——100— 130 -140 — 1400.-1450.-476.—485.— 140®—145 — 3í!—40— 69—71.— 28 <í.—286.-51.—53.-98.—99.-130—132.— 150.—155.— I60!— __.— 126.—127.-315.—317.-Nemzetk. waggon-kölosönző részv.-társaság, 5®/.____ Popper Lipót faipar r.-t.__ Quarnero részvény-társaság Royal nagyszálloda r.-t.__ Szegedi kenderfonógyár r.-t. Sziszeki tárházak r.-t____ Telefon-Hírmondó részv.-t. _ Törökbirod. dohányegyodáru­­sági r.-t„ 5®/, _ _________ XIII. Közlekedési vál­lalatok részvényei. „Adria“ m. kir. tengeri hajó zási részv.-társ. 5®/,____ Aradi és Csanádi egyes, vasút r.-t. törzsrészv.___ _ _ Barcs-pakráoi vasút, 5®/,__ Budapesti alagut-tarsulat _ Budapesti közúti vaspálya _ Ugyanaz, II. soroz.________ Budapesti t ársaskocsi r.-t. 5®/, Bpesti vili, városi vasat, 5®/« Ugyanaz, élv. Jegy.______ Bpest-szt-lőrinoi h. ó. v. — — Ugyanaz, első részv.___ _ B ídapest-ujpest-rákos-palotai vili. közúti vasút r.-t., 5®/, Dabreozen-hajdunánási v. _ _ Déli vasút, 5®/,___________ Első cs. uir. szab. dunagőz­hajózási társaság, 5®/»__ Gölniezvölgyi vasút részv.-t. elsőbbs. részv. 5®/0______ Győr-sopron-ebenfurti vasút Kassai közúti vasút, 5®/»__ Kassa-oderbergi vasút, 4®/, _ Kassa-tornai h. é. vas. r.-t. els. r.................................... Magyar-gaosországi vasút 5®/. Magyar nyugati vasút, 5®/._ Máramarosi só vasút e. r.,4 ■/.•/. Máramarosi sóv. törzsrészv. Máramarosi sóv. B. réBzv. ­­Marosvásárhely-szaszrég. v. els. részv.__________ Nagykikinda-nagybecskereki vasút els. r.,___________ Oriente magy. teng. hajózási r.-t. __________________ Osztr.-magy. államvasut, 5®/. Pécs-baresi vasút, 5»/»____ Petrozsény-lupenyi h. érd. v. els. részv.-------------------­Szlavóniai helyi érd. vasút els. részv.-------------------­XIY. Sorsjegyek. Bazilika-sorsjegy--------------­Ugyanaz, osztr. felülbélyegz. Bécsvarosi nyeremény-köles. 1874. évből_____________ Buda városi sorsjegy-------— Ugyanaz, osztr. felülbélyeg­zéssel — „Jó szív“ egyesületi sorsjegy Ugyanaz, osztr. felülbélyegz. Magy. vörös-kereszt sorsjegy Ugyanaz osztr. felülbélyeg­zéssel — Olasz vörös-kereszt-sorsjegy Ugyanaz, osztr. felülbélyegz. Osztrák vórös-kereszt-sorsj. Osztrák hitelintézet sorsjegy Pálffy-sorsjegy----------------­XV. Pénznemek. Ugyanaz, körmöczi-----— Arany, osztr. v. m. 8 frtoc ­­„ 20 frankos _ _ „ 20 m&rkás------------­„ török arany Ura------­Német bírod, vagy egyénért. bankjegy (100 márka) — Francia bankjegy (100 fra Olasz bankjegy (100 lira). Papirrubel darabonként — Román bankjegy (100 lei) XVI. Váltók árfolyama (látra). Amsterdam, 100 holl.írtért-Brüsszel, 100 frankért------­London, 10 font sterlingért _ Német bankpiaozok 100 m _ Olasz bankpiaozok tOOlira — Páris, 100 frankért-----------­Svájczi bankpiacz. 100 frank Szentpétervár, ioo rubelért-XVII. Határidőre kö­tött értékpapírok. Augusztus hó közepére. Magyar aranyjáradék--------­Magyar koronajáradék — ­­Magyar általános hitelbank- Magy. ipar- és keresk. bank Magyar jelzáloghitelbaak _ M. leszám. és pénzv. bank- Rimamurányi vasmű-------— Augusztus hó végér0. Osztrák hitelintézet--------­Déli vasút---------------------­Osztr.-magyar államvasut _ 99.-99.40 119.77120.17 58.8059.-44 4044.70 47.6047 75 47.4547.60 —®— 122.50 122.70 99.50 99.70 387.—387.50 1055010 i. — 244.—244.50 244.50245.— 287.50238.— 360 30 360.50 102.50 103 — 359 —359.60 Budapest, 1896. Nyomatott az »Atheoaaucn« r.-társalat könyvnyomdájában. (Ferenciiek-tere, Athenaeum- jpület).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék