Budapesti Közlöny, 1896. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1896-09-01 / 205. szám

Budapest, ISz. 206. 87 BHL Kedd, szeptember 1. HIVATALOS L­­A­P. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Sépiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre •••••• 20 frfc Félévre . ...............................10 » Negyedévre...............................5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán dr. Váradi Antal az országos színművészeti akadémia igazgató­jának, a színművészet és irodalom terén szerzett érdemei elismeréséül, a harmadik osztályú vaskorona rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1896. évi augusztus hó 27-én. Ferencz József s. k. Báró Jósika, Sámuel s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Reidner Márton miskolczi kir. kath­. gym­­nasiumi, Deák Miklós lévai kath. gym­nasiumi és Farkas Ignácz temesvári kath. főgymnasiumi helyettes tanárokat,­ mostani állomáshelyükön meghagyva, a XI. fizetési osztály 2 fizetési foko­zatába való sorozás, Redlich József tatai kir. kath. gymnasiumi helyettes tanárt pedig, mostani állomáshelyén meghagyva, a X. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába való sorozás mellett, ren­des tanárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a nagykikindai községi gymnasium következő tanárait u. m. Domokos Jenőt, Kuti Istvánt, Ujházy Lászlót, Simon Mihályt, és dr. Jákó Já­nost a IX. fizetési osztály I. fokozatába, Szalay ■Jenöt és dr. Káplány Antalt pedig a IX. fizetési osztály II. fokozatába való sorolással, az állami kezelésbe vett nagykikindai gymnasiumhoz vég­leges minőségben rendes tanárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bóbita Endre kassai állami felsőbb leányiskolái rendes tanárt, állásában véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Burai Dömötör oki. polgári iskolai tanítót, a szeniczi állami polgári iskolához, a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Rigó Mária oki. polgári iskolai rajztanitónőt, a kolozsvári állami polgári leányiskolához, a XI. fizetési osztályba segédtanitónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szabolics Melánia okleveles torna- és házi ipari munkatanitónőt, a Csáktornyai állami polgári le­ányiskolához, a XI. fizetési osztályba segédtani­­tónővé nevezte ki. • A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Benedekné Sárossy Veronika képesített munkamesternőt, a bánffy­hunyadi állami felső leányiskolához, a XI. fizetési osztályba segédta­­nitónővé nevezte ki._____ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ■Kovács Mária kaposvári államilag segélyzett községi polgári leányiskolái segédtanítón­őt, a fehértemplomi állami polgári leányiskolához he­lyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kürthy Irén orosházi állami polgári leányiskolái segédtanitónőt, a kaposvári államilag segélyzett községi leányiskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Drágány Irma fehértemplomi állami polgári leányiskolai segédtanitónőt, az orosházi állami polgári leányiskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Géza László tót-pelsőczi állami elemi iskolai rendes tanítót, ezen minőségében a szé­kely­ keresztúri állami elemi iskolához áthelyezte, és ezen iskolánál az igazgatói teendők ellátásával megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Imlauer Vilmos ökörmezői állami tanítót, a nagybocskói áll. elemi iskolához helyezte át, s egyúttal ezen iskola igazgatói teendőinek ellá­tásával is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Osztrovszky József és Popperné­ Reichenberger Irma okleveles tanítót és tanítónőt, az arad­­buttyini állami elemi népiskolához, rendes taní­tóvá illetve tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nemecz Ferencz okleveles tanítót, a szákáli állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szabó János okleveles tanítót, a mező­laborczi állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sziráky Béla okleveles tanítót, a kisjenői állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ohr Ferencz okleveles tanítót, a vasztély pusz­tai állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Borbáth Vilmos okleveles tanítót, a vármezői állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Lajos okleveles tanítót, a beősházai állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sárkány Kálmán tanítót, az izsnyétei állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jezerniczky Mária okleveles tanítónőt, az izs­­nyétei állami elemi népiskolához, rendes tanító­nővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mihályfalvy József okleveles tanítót, a szász-dá­­nyáni állami elemi népiskolához, rendes tanitóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Di­bai László okleveles tanítót, a magyar-goroszlói állami elemi népiskolához, rendes tanitóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vénus Jenő okleveles tanítót, a hatvani állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szlávik István és Bozsó István okleveles taní­tókat, a misztótfalui állami elemi népiskolához, rendes tanítókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lakatos Dénes okleveles tanítót, a bonczhidai állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Endrédi Gizella okleveles tanítónőt, a krasznai állami elemi népiskolához, rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ladányi József okleveles tanítót, a dulévi állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Forstmayr Irma okleveles tanítónőt, a sasvári állami elemi népiskolához, rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Gábor okleveles tanítót, a törcsvári állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Micsák Ilona okleveles tanítónőt, a nagy- és kis­tapolcsányi állami elemi népiskolához, rendes tanitóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Doller Sándor okleveles tanitót, a boldogfalvai állami elemi népiskolához, rendes tanitóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Schöbel Adél okleveles tanítónőt, a radvánczi állami elemi népiskolához, rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Benedek József okleveles tanítót, a harerói állami elemi népiskolához, rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gyulay Ferencz okleveles tanítót, a komjátszegi áll. elemi népiskolához, rendes tanitóvá nevezte ki., r . Lapunk mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék