Budapesti Közlöny, 1896. október (30. évfolyam, 231-259. szám)

1896-10-01 / 231. szám

Budapest., 1896. 231. szám, Csütörtök, október 1. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I IV. kerület, képiró-utcza 11. szám. gépíró- és kecskeméti-utczák sarkin.) Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 Félévre ....... 10­0 Negyedévre....................... 5­0 Egy teljes lap ira­to ki. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­ be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcárjával is megkül­dendő. V/magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mind­ egyes megjelenésért. A bélyegdij mind a beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Hetedik orvosi jelentés. Mária Valéria főherczegasszony 5 cs. és kir. fenségének állapota folyvást igen kielégítő. A Mmérsék. 36­5 C. fok. Hedwig főherczegnő 5 fenségének állapota sem hagy semmi kívánni valót. Kelt Ischlben, 1896. évi szeptember hó 30-án? délelőtt. Dr. Braun tanár, s. k. Dr. Widerhofer tanár, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 18-án kelt legfelső elhatározásá­val, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministeriumában szolgáló következő hiva­talnokok, és pedig kapos­mérei Méreg Kajetán osztálytanácsos a császári orosz Szent-Anna-rend II. osztályát, dr. jezerniczei Jezernicky János osztálytanácsosi ranggal és jelleggel felruházott udvari MSZt ministeri titkár a császári orosz Szent- Szaniszló-rend II. osztályát, lovag sarnfeldi Maurig Ernő udvari és ministeri titkár a fran­­czia becsületlégió rendjének lovagkeresztjét, dr. lovag maerheimi Mitscha Armin I. oszt. udvari és ministeri fogalmazó a császári orosz Szent- Anna-rend III. osztályát, továbbá rudtorfferi báró Eric Kelemen II. oszt. udvari és ministeri fogalmazó, valamint dr. szapári, muraszombati, széchy-szigeti, letenyei és eresei gróf Szapáry Tibor és dr. schallersteini Trettina Árpád fogal­mazó gyakornokok a császári orosz Szent-Sza­­niszló-rend III. osztályát elfogadhassák és visel­hessék. A m. kir. belügyminister gróf Lázár Ádám Kis Küküllő vármegyei III. aljegyzőt főispáni titkárrá a X-ik fizetési osztályban kinevezte s szolgálattételre Udvarhely vármegye főispánja mellé rendelte ki. A m. kir belügyminister dr. Dukovits István Sopron vármegyei árvaszéki jegyzőt főispáni tit­kárrá a X-ik fizetési osztályban kinevezte s szol­gálattételre Sopron vármegye és Sopron szabad királyi város főispánja mellé rendelte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kaminszky Géza ungvári gör. kath. tanítóképző intézeti igazgatót, jelen állásában végleg meg­erősítette. A földmivelésügyi m. kir. minister Szakáll Gyulát, az állatorvosi akadémia boncttani tan­széke mellett levő I. tanársegédet, ugyanezen tanszékhez további egy év tartamára, nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a budapesti m. kir. állami hidakhoz Mészáros Mihály segédtisztet tisztté, Havas György révpénzszedőt, Kirnászt Lajos államhídi vámolót és Hatfaludy Jenő dij­­nokot segédtisztekké nevezte ki. A budapesti királyi Ítélőtábla elnöke dr. Ná­­dosy Imre díjtalan joggyakornokot, a budapesti királyi Ítélőtábla kerületére, díjas joggyakornokká nevezte ki. A kassai királyi ítélőtábla elnöke Szemere Dezső végzett joghallgató kassai lakost, a kassai kir. ítélőtábla kerületébe, díjas joggyakornokká ne­vezte ki. Reiner Anna budapesti illetőségű s ugyanot­tani lakos, valamint kiskorú Sándor és István nevű fiai vezetéknevének »Balog«-ra kért át­változtatása, f. évi 83.393. számú belügyminis­­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Goldstein József budapesti il­letőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Gere«-re kért átváltoztatása, f. évi 83.394. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Wieger Ferencz miklós-falui illetőségű Ma­­gyar-Óváron állomásozó m. kir. csendőr őrsve­zető vezetéknevének » Váradi«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 83.485. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Hermann alsó-nyéki il­letőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Villányi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 84.018. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kohn Jakab csurgói illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Kovács«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 84.416. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú K­r­a­u­s­z Mihály szegedi illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Kalmár«-ra kért átváltoztatása, f. évi 84.457. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Hibái Ferencz szkacsai illetőségű aradi lakos, valamint kiskorú Anna, Arthur, Gyula, Béla, László és Árpád nevű gyermekei vezetéknevének »Horóczi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 84.638. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Korcsok Pál békés-csabai illetőségű Erzsé­betvároson állomásozó m. kir. csendőr vezeték­nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása, f. évi 84.669. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú K­o­h­n Sándor Trázs községi illető­ségű 8 ugyanottani lakos vezetéknevének »Kürti«-re kért átváltoztatása, f. évi 84.757. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Staudner Jenő selmeczbányai illetőségű s ugyanottani lakos, valamint kiskorú Jenő és Sándor nevű fiai vezetéknevének »Lobóc­ra kért átvál­toztatása, I. évi 85.266. sz­ám­ belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Burst György lőrinczi illetőségű s ugyanot­tani lakos vezetéknevének » Horvát«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 85.398. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Prichisztall Dezső élesdi illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Óvári«-ra kért átváltoztatása, f. évi 85.723. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Feiler Károly és Gyula nagykőrösi illetőségű s ugyanottani lakosok vezetéknevének » Fodor «-ra kért átváltoztatása, f. évi 85.565. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Rusz László remete-mezői illetőségű Kassán állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Reményi«-re kért átváltoztatása, f. évi 85.710. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Stark Ferencz máramarosszigeti illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének.» Török«-re kért átváltoztatása, f. évi 85.729. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett, Wurm Frigyes dévai illetőségű Kimpulninyá­­gon állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének » Vidor «-ra kért átváltoztatása, f. évi 85.848. számú belügymininisteri rendelettel, megengedtetett A kereskedelemügyi m. kir. minister, I. évi 61.204. sz. alatt, a nemzetközi egyezmény hatálya alá eső vasutak jegyzéke tárgyában a következő kör­rendeletét adta ki, valamennyi önálló igazgatással bíró hazai gőz­­mozdony a vasút igazgatóságának. A berni központi hivatalnak vasúti és hajó­zási főfelügyelőségemhez f. évi szeptember hó 9-én 1041. sz. alatt intézett átirata szerint a nem­zetközi egyezmény hatálya alá eső vasúti vona­lak jegyzékébe felvett magyarországi vasutak csoportjába, a m. kir. államvasutak üzemében levő vonalak illetve h. é. vasutak közül: 1. a győr—Veszprém—dombóvári helyi érdekű vasútnak f. évi augusztus hó 11-én megnyílt győr—bakony—szt.-lászlói vonala, valamint 2. az augusztus hó 23-án megnyílt boldva­­völgyi h. é- vasút is, még pedig ez utóbbi v.2 betű alatt beiktattatott. Miről az igazgatóságot azzal értesítem, hogy mindkét új vonal megnyitása napjától tartozik a nemzetközi egyezmény kötelékébe, és hogy a jegyzék ez esetben azon oknál fogva, mivel a Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és egynegyed ív mellékleten folytatódik.

Next