Budapesti Közlöny, 1896. december (30. évfolyam, 285-308. szám)

1896-12-01 / 285. szám

Budapest, 1896. 285. szám Kedd, deczember 1. BUDAPESTI HIVAT­AL. OS SZ¥KKE3ZTŐSÉGI IRODA IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal. : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. •• •• LAP. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábon petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyminiszerem előterjesz­tésére Vöröss Sándor, a pénzügyi köz­­igazgatási bíróság itélőbiráját a pénzügy - ministeriumhoz első osztályú ministeri tanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1896. évi november hó 26-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 26-án Budapesten kell leg­felső elhatározásával, vajdahunyadi Kholler László ezredesnek, létszám felett a szegedi 5. honvéd gyalog­ezrednél, saját kérelmére, nyugállományba helyezését legkegyelmesebben elrendelni és ez alkalommal neki a III. osztályú vaskorona­­rendet díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 24-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával: mühlwerthi Müller Hugó helyi alkalmazás­beli alezredesnek, a honvédelmi ministérium ál­lományában, a Ferencz József-rend lo­vagkeresztjét legkegyelmesebben adomá­nyozni és egyúttal elrendelni méltóztatott, hogy: Bajzári Győző helyi alkalmazásbeli százados­nak, beosztva a székesfehérvári V. honvéd kerü­leti parancsnokságnál és Balogh Lajos nagyváradi 4. honvéd gyalog­ez­­redbeli főhadnagynak a legfelső megelége­dés kifejezése tudtul adassák. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a m. évi augusztus hó 20-án 44.001. sz. alatt kelt rendeletével kiadott felső kereskedelmi iskolai szervezet VI. fejezetének 4-dik pontja értelmé­ben a felső kereskedelmi iskolai tanárvizsgáló bizottság tagjává a politikai számtanra a folyó tanév kezdetétől számított négy évre dr. Scholtz Ágost tudomány-egyetemi ny. r. tanárt, a buda­pesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizott­ság tagját, kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Máday János aradi kir. főgymnasiumi rendes tanárt, jelen minőségében és állomáshelyén meghagyva, a VIII. fizetési osztály 2. fizetési fokozatába léptette elő. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Mahler Miksa erzsébetvárosi állami gymna­­siumi r. tanárt jelenlegi állásában végleg meg­erősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Roboz Józsefet, a siketnémák váczi orsz. m. kir. nevelő és tanító­képző intézetének igazgatóját, a próbaév leteltével ezen állásában végleg meg­erősítette. A m. kir. pénzügyminiszer az országos katasz­teri felmérés rendszeresített létszámába Hönigh László főmérnököt felmérési felügyelővé a VIII., Cerha Antal, Münzger Ödön és Wurm Adolf mér­nököket főmérnökökké a IX., Milutinovits Vidimir, Novosel Károly, Szeles Mihály, Badin Róbert és Sártory Imre mérnöksegédeket mérnökökké a X., Schöndorfer Gyula, Miklós Bertalan, Martinek Béla, Mihályi Gyula, Kugyelka Ferencz, Imreh Miklós és Szűcs Dénes felmérési növendékeket mérnöksegédekké a XI. fizetési osztály 3. foko­zatába való sorolással végleges; Halászi Endre, Géczi Gyula, Gaál Ferencz, Kékessy Gyula, Simenszky Kálmán, Karap Géza, Novotny Gyula, Menszár Ernő, Duna Károly, Joó Endre, Kuntzl Gábor, Leskovár József és Reindl György napi­­díjasokat pedig felmérési növendékekké ideiglenes minőségben nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Urbán István adó­hivatali ellenőrt végleges minőségű ellenőrré, Vargha Imre számgyakornokot végleges minőségű számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Kónyi Ernő m. kir. adótisztet a belobreszkai m. kir. mellékvámhiva­­talhoz ideiglenes minőségű vámellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Lukáts Kálmán végzett akadémiai hallgatót a selm­eczbányai bányászati és erdészeti akadémiához tanársegéddé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Papp Lóránt szám­gyakornokot a nagyváradi m. kir. pénzügyigaz­gatóság számvevő osztályához számtisztté ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Bruzsa Gyula és Karla Gyula számgyakornokokat végleges minő­ségű számtisztekké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Géczy Gyula szám­gyakornokot végleges minőségű számtisztté ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Varga Kornél nagykárolyi lakost, számgyakornok-jelöltet, ideig­lenes minőségű segélydijas számgyakornokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Ciemár Gyula székelyudvarhelyi kir. járásbirósági joggyakor­nokot az erzsébetvárosi kir. törvényszékhez, Herkely Kálmán eperjesi kir. járásbirósági joggyakorno­kot a munkácsi és Guggenberger Gyula temes­vári ügyvédjelöltet a nagyszentmiklósi kir. járás­bírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Ungár János galgóczi kir. járásbirósági bijnokot a facseti kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Baksay László dunavecsei kir. járásbirósági aljegyzőt a kalocsai dr. törvényszékhez és Müller András erzsébet­városi kir törvényszéki aljegyzőt a székely­keresz­túri kir. járásbírósághoz helyezte át. A kereskedelemügyi m. kir. minister az orszá­gos m. kir. statistikai hivatalhoz báró Jeszenák István cs. és kir. hadnagyot ideiglenes minőségű statistikai hivatali tisztté nevezte ki. A m. kir. belügyminister Torontál várme­gyében a kis-oroszi anyakönyvi kerületbe Berker Miklós h. községi Írnokot, a kis­komlósiba Junker Henrik h. Írnokot és a zsombolyaiba Staffel János községi jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és az utóbbit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer S­z­e­p­e­s vármegyé­ben a szepes-bélai anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Klein Róbert községi jegyzőt, a szepes-szombatiba Marczy Antal helyettes jegyzőt, a tripszibe Prokopovics Ede körjegyzőt, végre a szuliniba Matirko Sándor helyettes jegyzőt ne­vezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 67.556/11. sz. alatt kelt rendeletével kineveztetnek: honvéd- segédlelkészekké, a tartalékban, 1896. deczember hó 1-től számítandó ranggal, a következő honvéd köteles lelkészek: az I. csoportban: Bogoszavljevics János, szegedi 15. népfölkelő járásbeli népfölkelő, a verseczi gör. keleti püs­pökséghez tartozó Vlajkovácz községben gör. keleti lelkész, plébánia administrator és a sze­gedi 5. honvéd kiegészítő parancsnokság póttar­talék nyilvántartásába való egyidejű áthelyezése mellett, Deák Antal, szegedi 5. honvéd gyalog ezred­­beli póttartalékos, a váczi püspökséghez tartozó Vácz-Szt.-László községben róm. kath. áldozár, Panajott Ödön Ferencz, brassói 24. honvéd gyalog ezredbeli póttartalékos, az erdélyi püs­pökséghez tartozó Gyergyó-Alfál­d községben róm. kath. segédlelkész, Mihálovics Ernő István, budapesti 1. honvéd gyalog ezredbeli póttartalékos, a váczi püspök­séghez tartozó Kósdi községben róm. kath. se­gédlelkész, Jabornik Ödön, nyitrai 14. honvéd gyalog ezredbeli póttartalékos, a váczi püspökséghez tartozó Budapesten róm. kath. segédlelkész, Agatits Boldizsár, budapesti 1. honvéd gyalog ezredbeli póttartalékos, a kalocsai püspökséghez tartozó Garán községben róm. kath. segédlelkész, Paul Ernő, nyitrai 14. honvéd gyalog ezred­beli póttartalékos, a váczi püspökséghez tartozó Mácsa községben róm. kath. segédlelkész. Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next