Budapesti Közlöny, 1897. január (31. évfolyam, 1-25. szám)

1897-01-01 / 1. szám

Budapest, 1807. 1. szám. Péntek, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ....., 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden, beik­tatás után külön 30 kr. Hivatalos hirdetések: HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és apostoli királyi Felsége kelle­mest Melczer László és sédeni báró Ambrózy Gyula földbirtokosoknak a kamarási méltóságot dijmentsen legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1896. évi deczember hó 23-án Bécsben kelt legfelső elhatározásával, Berkó István verseczi 7. honvéd gyalog ezredbeli századosnak őrnagyi helyi al­kalmazásra való előjegyzését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1896. évi deczember hó 12-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Xanthopulo Themistokles, osztrák-magyar vé­­dencz a Dardanellákban, a császári ottomán IV. osztályú Medsidie-rendet elfogadhassa és visel­­h­esse. A m. kir. igazságügyminister az 1897. év tartamára a Budapesten működő ügyvéd­vizsgáló bizottság elnökévé Veszprémi­ János kir. curiai tanácselnököt, helyettes elnökévé dr. Szé­kely Ferencz kir. curiai birót, tagjaivá pedig Ádám András kir. curiai birót, dr. Antal Gyula egyetemi ny. r. tanárt, Bakos János kir. ítélő­táblái birót, dr. Balogh Jenő igazságügyminis­­teri osztálytanácsost, dr. Baumgarten Izidor bu­dapesti kir. ügyészt, Bubla Ferencz kir. Ítélő­táblái birót, dr. Régen Gusztáv nyug. jogakadé­miai tanárt, Gottl Ágoston curiai birót, Havas Károly kir. curiai birót, dr. Heil Fausztin kir. Ítélőtáblái birót, dr. Imling Konrád kir. curiai birót, dr. Istvánffy Lajos kir. ítélőtáblái elnöki titkárt, Jókuthy Albert kir. ítélőtáblái birót, dr. Katona Béla kir. főügyészi helyettest, Kiss Gyula igazságügyminiszeri tanácsost, dr. Kiszely Tiborcz kir. curiai birót, dr. Kovács Gyula egye­temi tanárt, Lányi Bertalan igazságügyministeri tanácsost, Lehoczky Lajos kir. ítélőtáblái birót, Makay Dezső kir. ítélőtáblái birót, Mezey Albert kir. curiai birót, Nagy Sándor kir. curiai birót, Németh Péter kir. curiai birót, dr. Nyeviczkey Antal kir. ítélőtáblái birót, dr. Sághy Gyula egyetemi ny. r. tanárt, Somogyi Mihály kir. íté­lőtáblái birót, Székács Ferencz kir. curiai birót, dr. Tarnai János kir. ítélőtáblái birót, dr. Ter­­govcsics István a kir. curiához beosztott kir. ítélőtáblái birót, dr. T­óry Gusztáv igazságügy­miniszeri osztálytanácsost, dr. Traiber Vincze kir. törvényszéki birót, Trux Hugó kir. curiai birót, Vaszilievics Vazul kir. curiai birót, Wat­­tay Dezső kir. ítélőtáblái birót, dr. Wetzel Gyula a kir. l­abadalmi hivatal alelnökét és Zsembery Kálmán a kir. curiához beosztott íté­lőtáblái birót nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister az 1897. év tartamára a Marosvásárhelyet működő ügyvédvizsgáló bizottság elnökévé Kosztka Géza marosvásárhelyi kir. ítélőtáblás tanácselnököt, tag­jaivá pedig Avedik Simon, Dohai Albert, Dósa Gábor, Hatfaludi István, Jánosi Gyula, Kovács János, Onacsu Sándor, Péterfy Dénes, Phleps Ferencz, Szabó Dénes és Tódorfy Domokos kir. ítélőtáblás bírákat nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Schober Ernő ügyvédet egyelőre ideiglenes minőségben a lipót­­vári kir. orsz. fegyintézet és közvetítő intézet igazgatójává nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Pokorny Gusztáv balassa- gyarmati kir. fogházfelügyelőt saját kérel­mére a soproni és Krizsó Tamás nagybecskereki kir. fogházfelügyelőt szintén saját kérelmére a balassa-gyarmati kir. törvényszéki fogházhoz he­lyezte át, Scsáp János katonai igazolványnyal ellátott m. kir. csendőr őrmestert pedig a XI. fizetési osztály 8. fokozatába való sorozás mellett, egyelőre ideiglenes minőségben, a nagybecskereki kir. törvényszéki fogházkor. kir. fogházfelügyelővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Simon Antal kolozsvári törvényszéki írnokot a kolozsvári kir. törvényszékhez irodatisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Bródi József szám­tisztet számellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a fiumei m. kir. adóhivatalhoz Szabó Lajos adótisztet adóhivatali segéddé kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kolb Árpád szám­gyakornokot végleges minőségű számtisztté ne­vezte ki a nagyváradi pénzügyigazgatósághoz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kertész József számgyakornokot a XI. fizetési osztály második fokozatába való sorolással szám­tisztté nevezte ki. Magyar királyi honvédelmi ministeri rendeletek. Kineveztetnek : az egyévi önkéntesi tényleges szolgálat be­fejezése alkalmából, 1897. évi január 1-ei ranggal, gyógyszerész járulnokokká. Deutsch Zsigmond, budapesti 1., Incze Kálmán, kolozsvári 21., Folgensz László, kassai 9., Paál Géza, pécsi 19., Bene Vincze, székesfehérvári 17., Pintér Ferencz, nyitrai 14., Stiglicz Károly, nyarai 14. honvéd gyalog ezredben­ honvéd gyógyszerészek, gyógyszerész-gyakornokká: Béllei Dezső, székesfehérvári 17. honvéd gya­­og­ezredbeli honvéd gyógyszerész, a honvéd állatorvosi tisztviselők tartalék­­állományában , tartalékos állatorvosi gyakor­nokká. 1897. évi január 1-ei ranggal, a következő egyéves önkéntes állatgyó­gyászok : Dornstädter József, a kecskeméti 4., Engel Ignácz, a kassai 5., Schneller Ármin, a budapesti 1., Vukovic Győző, a varasdi 10. honvéd huszár ezrednél. Áthelyeztetnek : 1896. évi deczember hó 31-vel, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvény végrehajtására vonatkozó Utasítás II. (honvédségi) rész 48. §-a értelmében a cs. és kir. közös hadsereg tartalékából a m. kir. honvédség tartalékába, a gyalogsághoz­ következő hadnagyok: Heidler Róbert, a 2. sz. vártüzér-zászlóaljtól a lugosi 8. honvéd gyalog ezredhez; Hoffmann Adolf, a 2. sz. vártüzér ezredtől a soproni 18., Steiner Náthán, a 32. sz. gyalog ezredtől a nyitrai 14., Kronfuss Vilmos, a 6. sz. vártüzér ezredtől a lugosi 8., dr. Oszvald István, a 6. sz. vártüzér ezredtől a trencséni 15., Lemberger Mózes, a 17. sz. egészségügyi osz­tálytól a lugosi 8., Krausz Károly, a 32. sz. gy. e-től a lugosi 8., Szántó Henrik, a 6. sz. várt. e-től a gyulai 2., Siesenauer Lajos, a 2. sz. várt. zászlóaljtól a kassai 9.,­­ Wenk Ágoston, a 6. sz. várt. e-től a maros­­vásárhelyi 22., Wufk­a Ernészt, a 14. sz. utász­aljtól a kassai 9., Tótth István, a 44. sz. gy. e-től a szabadkai 6., Endrényi Jenő, a 101. sz. gy. e-től a lugosi 8., Büchel Róbert, a 3. sz. várt. zíjtól a lugosi 8., Szamossy László, a 101. sz. gy. e-től a sza­badkai 6. honvéd gyalog­ezred tartalékába; következő hadapród tiszthelyet­tesek (hadapródok): Sterbanu János, a 63. sz. gy. e-től a kolozs­vári 21. Pichler Miksa, a 78. sz. gy. e-től a sziszeki 27., Jandl Kálmán, a 62. sz. gy. e-től a nagy­­kanizsai 20., Buding József, a 6. sz. várt. e-től a ver­seczi 7., Perényi Antal, a 72. sz. gy. e-től a nyitrai 14., Borostyán Lajos, a 6. sz. várt. e-től a szat­mári 12., Stein Bernát, a 86. sz. gy. e-től a trencséni 15., Drazenovic András, a 78. sz. gy. e-től a szi­szeki 27., Nagy Ferencz, a 37. sz. gy. e-től a nagy­váradi 4., dr. Ferenczi Géza, a 82. sz. gy. e-től­­a ma­rosvásárhelyi 22., Hertelendy József, a 48. sz. gy. e-től a pécsi 19., Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 8-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next