Budapesti Közlöny, 1897. február (31. évfolyam, 26-48. szám)

1897-02-02 / 26. szám

Budapest, 1897. 26. szám Kedd, február 2. BUDAPESTI Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..............................20 frt Félévre............................. 10 » Negyedévre . ..... 5 » Egy teljes lap­­ra 30 kr. HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA. , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám.­­Képiró- és kecskem­éti­ utczák sarkán.) Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 1 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Blanka főherczegasszony ő cs. és kir. fenségei Lipót Salvator főherczeg ur 5 cs. és kir. fenségének neje, folyó évi január hó 30-án, szom­baton, este 9 órakor Zágrábban egy főherczeg­­nek adott szerencsésen életet. Első orvosi jelentés: Blanka főherczegasszony ő cs. és kir. fensége ,és az újszülött, jól kifejlett föherczeg teljesen jól vannak. Kelt Zágrábban, 1897. évi január hó 31-én. Dr. Czyzemvicz Ádám s. k. tanár. Második orvosi jelentés. Blanka főherczegasszony ő cs. és kir. fensége és az újszülött föherczeg a körülményeknek meg­felelően jól vannak. Kelt Zágrábban, 1897. évi február hó 1-én. Dr. Czyzewicz Ádám s. k. tanár. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Jagodics Bogumil kanaki birtokos és törvényes utódainak kegyelemből a magyar nemességet a »kernyécsai« előnévvel adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi január hó 11-én. Ferencz József a k. Báró Jósika Sámuel s. k. Jagic Károly megyei titkárt, valamint dr. Radivojevic Miklós a horvát-szlavon­­dalmátországi országos kormány fogalma­zóját ezen országos kormánynál titkárokká ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1897. évi január hó 19-én. Ferencz József s. k. Josipovich Imre s. k. Gróf Khuen-He­derváry Károly s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 27-én kelt legfelső elhatározásá­val, Dietl Antal udvari butorfőfelügyelőnek a koronás ezüst érdemkeresztet és Heller Károly udvari háziszolgának az ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A földmivelésügyi m. kir. minister Szüts Mihály ideiglenes minőségű m. kir. gazdasági tanintézeti igazgatót állásában véglegesítette és továbbra is a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet veze­tésével megbízta. A m. kir. belügyminiszer dr. Lakat István fogal­mazót ministeri segédtitkárrá, Hézser Kálmán ministeri fogalmazói czímmel felruházott főispáni titkárt, továbbá Vásárhelyi Gyula és dr. ifj. Fest Lajos segédfogalmazókat ministeri fogalmazókká kinevezte. A m. kir. belügyminister Torontál várme­gyében a nagy-kikindai anyakönyvi kerületbe dr. Bogdán Zsivkó polgármestert anyakönyvvezetővé, továbbá az ozorai kerületbe Prekup Ágoston köz­ségi tanítót, a czernyaiba Bodnár Sándor segéd­jegyzőt, a szerb-kereszturiba Drázsity Vazul se­gédjegyzőt, a szent-hubertibe Marr Tamás taní­tót és az apponaiba Bossan Béla k. segédjegyzőt anyakönyvvezetőkké kinevezte és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Hajdú vármegyében a földesi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Kállay Ignácz községi jegyzőt, ugyanoda anya­könyvvezető helyettessé Vincze József ev. ref. tanítót nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer B­á­c­s-B­o­d­r­o­g vármegyében a katymári anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Schäfer János községi jegyzőt, a krusevlyai kerületbe pedig anyakönyvvezető helyettessé Fehér László községi írnokot nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta A m. kir. belügyminiszer J­á­s­z-N­agykun- Szolnok vármegyében a nagykürüi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Ambrus József nagy­kürüi községi főjegyzőt nevezte ki és őt a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A ír kir. belügyminiszer K­o­l­o­z­s vármegyé­ben az ajtoni anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezetővé Farkas Albert helyettes körjegyzőt, anyakönyvvezető helyettessé pedig Halmágyi Gyula körjegyzői írnokot, végül a bősi anya­könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Dotta István körjegyzői írnokot nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer F­o­g­a­r­a­s vármegyé­ben a lisszai anyakönyvi kerületbe Mihály Miklós helyettes körjegyzőt, a szunyogszékibe Carlan György helyettes jegyzőt, az oltohániba Bakó Károly körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá a fogarasi anyakönyvi kerületbe Rauch István elöljárót anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Fejér vármegyében a sukorói anyakönyvi kerületbe id. Pap János ev. reform. tanítót, a k. nyékpettendi kerületbe Kovács Géza községi írnokot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki, és Pap Jánost a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Arad vármegyében az ó-pécskai anyakönyvi kerületbe anyakönyvve­zető helyettessé, a születések és halálozások anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel, Schleisner János községi írnokot nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Maro­s-T­orda vár­megyében a sóváradi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető- helyettessé, a születések és halál­esetek anyakönyvezésére szorítkozó hatáskörrel, Bitai Gábor ev. ref. tanítót nevezte ki. A m. kir. belügyminister A­b­a­u­j-T­o­r­n­a vár­megyében, a születések és halálozások anyaköny­vezésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető­­helyettessé a szinai kerületbe Lukács Adolf ál­lami tanítót, a hidas­németibe pedig Deme Antal állami tanítót nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szabó Károly lugosi állami végrehajtót a nagybecskereki pénzügyigaz­gatósághoz pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes mi­nőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kiss Endre adó­hivatali ellenőrt adótárnokká Schöbel Jenő adó­tisztet adóhivatali ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Uriga Lajos dijno­­kot a balassa­gyarmati m. kir. pénzügyigazgató­sághoz állami végrehajtóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Nagy Károly szám­­gyakornok-jelöltet díjtalan számgyakornokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer ifj. Szabó László medgyesi kir. járásbirósági joggyakornokot a balázsfalvi és Lukács Lajos brassói kir. járás­birósági joggyakornokot a topolyai kir. járás­bírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Csongrádi Fülöp eszéki okleveles néptanítót a mezőcsáb­i kir. já­rásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Szász Gerő nagy­enyedi kir. járásbirósági aljegyzőt a gyula­­fehérvári kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Skopecz Kálmán mezőcsáb­i kir. járásbirósági végrehajtót a mis­­kolczi kir. járásbírósághoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Éber Lászlónak, Olaszországban végzendő művészettörténeti tanulmányok czéljából, egy esztendőre szóló külföldi utazási ösztöndíjal 1000 (egyezer) frtot engedélyezett. Magyar királyi honvédelmi ministeri rendeletek. Kineveztetik: tartalékos hadapród-tiszthelyet­­tessé. 1897. évi február hó 1-ei ranggal. König Dávid szabadkai 6. honvéd gyalog­ez­­redbeli volt egyévi önkéntes, ugyanezen ezred állományában.­ ­ Lapunk mai számában a­­ Hivatalos Értesítés a 4-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next