Budapesti Közlöny, 1897. március (31. évfolyam, 49-73. szám)

1897-03-02 / 49. szám

Budapest, 1897. 49. szám. Kedd, márczius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda: IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre............................ 10 ̇ Negyedévre..............................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, HXA—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindem egyes megjelenésért. A bélyegdij mindeni beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Prenninger Tivadar őrnagy és törvényes utódainak a magyar nemességet a »pereszlényi« előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 24-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére Francsics Norbert Szent-Benedek-rendi áldozó papot és volt­­főgymnasiumi igazgatót budapest-vidéki tankerületi főigazgatóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 25-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Kuliszeky Dezső ministeri titkárt osztálytanácsossá és Ká­­lóczy Zoltán ministeri segéd­titkárt minis­teri titkárrá kinevezem, Neterda Modest, dr. Imre Miklós és dr. Wolff Nándor mi­nisteri fogalmazó-gyakornokoknak pedig a ministeri segédfogalmazói czimet és jel­leget adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 25-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Hablovitz Rezső adó­hivatali pénztárnoknak, nyugalmaztatása alkalmából, sok évi hű szolgálata elisme­réséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 6-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Bibó László árapa­­taki községi iskolai nyugalmazott tanító­nak, a népoktatás terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 24-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Ezennel kinevezem első osztályú törvényszéki birákká a következő Il-od osztályú törvényszéki bírákat, illetve járásbirákat: ns. Matauschek Vilmost az eszéki törvényszékhez, Markovic Hugót a gospici, Stojic Jánost az ogulini, továbbá Marg­etic Lukácsot a belo­vári törvényszék­hez, dr. Klemencic Ignáczot és Ferric Ká­rolyt pedig a jelenlegi alkalmazásukban való meghagyás mellett, Banjanin Györ­gyöt végül az eszéki törvényszékhez, m­á­­sod­osztályú törvényszéki bí­rákká a következő I. osztályú bírósági segédeket: Begié Jánost és Simic Szilár­­dot jelenlegi alkalmazásukban való meg­hagyás mellett, Trbojevic Pétert a pozse­­gai törvényszékhez, Sincek Jánost a belo­­vári, ns. Cekus Lajost a petrinjai törvény­székhez, Polz Albertet és Jirabec Ferenczet pedig a jelenlegi alkalmazásukban való meghagyás mellett; járásbírákká a következő I. osztályú bírósági segédeket Bayer Károlyt, Koprivsek Jánost, Potocnik Ottót, valamint Racki Vinczét jelenlegi al­kalmazásukban való meghagyás mellett, Glavan Engelbertet a kapronczai járásbí­rósághoz, Bede Károlyt, Stuhlhofer Ká­rolyt, Marjanovic Antalt és dr. Fink Zsig­­mondot végül a jelenlegi alkalmazásukban való meghagyás mellett, utóbbit létszá­mon kívül. Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 12-én. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége b­udenitzi gróf Czernin Teobáld tartalékos hadnagynak a gróf Montecuccoli 8. sz. dragonyos-ezrednél a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1896. évi szeptember hó 28-án kelt legmagasabb elha­tározásával, Szekulics Gyulának, a »Dácia Ro­mánia« biztosító társaság vezérigazgatójának, a Ferencz József-rend középkeresztjét, Grünwald Manónak, a »Nationall« biztosító-társaság vezér­­igazgatójának, a vaskorona-rend harmadik osztá­lyát, Tollsér Arnoldnak, a »Dácia Románia« biztosító-társaság igazgatójának és Hartmann Frigyes építésznek, a »Societatia Romania de Constructioni si lucrari publici« felügyelőjének, végre Rissdörfer Gyula gyógyszerésznek a Ferencz József-rend lovagkeresztjét legkegyelmesebben adományozni kegyeskedett. A m. kir. pénzügyminister Pap Aurél magán­­társulati bányamérnököt a X. fizetési osztály utolsó fizetési fokozatába való sorolással ideigle­nes minőségű bányaesküdtté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szalay Ármin kaposvári lakost, kataszteri irattárt kezelő iroda­tisztté ideiglenes minőségben nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dobay István m. kir. pénzügyministeri számgya­kornokot a vezetése alatt álló ministeriumhoz dijtalan fogalmazó-gyakornokká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Schuc Kamilla soproni állami felsőbb leányisko­lai segéd-tanítónőt jelen állásában végleg meg­erősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Laczkovich Ilona temesvári állami felsőbb leány­iskolai segéd-tanítónőt jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jósa Jenő m. kir. tud. egyetemi nyomdai ellenőrt ezen minőségében végleg megerősitette. A m. kir. belügyminister Esztergom vár­megyében az esztergomi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Haan Rezső eddigi anyakönyv­vezető helyettest nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötéseknél való közreműködéssel is megbízta. 516. szám. A főrendiház igazoló birósága­ F. lg Bír­ein­­nak elnöke. Hirdetmény. Miután az 1885. évi VII. t.czikk 19-ik §-a értelmében a vagyoni képesítése iránt felmerült kételyek elhárítása miatt ismeretlen tartózko­dása őrgróf Csáky-Pallavicini Zsigmond örökös jogú főrendiházi tagnak a főrendiház házszabá­lyai 18. §-a szerint kiadott felhívás , hogy 30 nap alatt hiteles okmányokkal vagy maga vagy e részben meghatalmazottja által oszlassa el a felmerült kételyeket, illetőleg a tett kifogásokat enyésztesse el — kézbesíthető nem volt: a fő­rendiház igazoló bírósága ellene az 1868. évi LIV. t.-czikk 269. §-a értelmében a hirdetményi eljárást megindította. Felhivatik tehát ismeretlen tartózkodásu őr­­gróf Csáky-Pallavicini Zsigmond örökös jogú főrendiházi tag, hogy a részére Köves György helybeli ügyvéd személyében kirendelt ügygond­nokot ügye czélszerű védelme iránt a kellő uta­sításokkal lássa el, vagy a főrendiház igazoló bíróságánál más ügyvédet ezen hirdetmény köz­zétételétől számitandó 30 nap alatt nevezzen, mert ellenkező esetben ügye a meglevő okmá­nyok alapján fog letárgyalhatni, s mulasztásának következményeit magának tulajdonítsa. Kelt Budapesten, a főrendiház igazolt bírósá­gának 1897. évi február hó 20-án tartott ülé­séből. Gróf Károlyi Tibor, s. k. elnök. Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 7-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next