Budapesti Közlöny, 1897. április (31. évfolyam, 74-98. szám)

1897-04-01 / 74. szám

Budapest, 1897. 74. szám. Csütörtök, április 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..............................20 írt Félévre ....... 10 . Negyedévre................................5 . Egy teljes lap ára 30 ser. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán dr. Paiss Andor temes­vári ítélőtáblái elnököt és Szabó Albert budapesti ítélőtáblái tanácselnököt curi­­ámhoz tanácselnökökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1897. évi márczius bő 28-án. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Leidenfrost Gyula Bars vármegyei nagybirtokosnak, vala­mint László és Tódor nevű unokaöcscsei­­nek és törvényes utódaiknak a »barsi« előnevet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Trischler Ferencz hódsági birtokosnak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz Jó­­zsef­ rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi márczius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Maderspach Sándor Fiume városi képviselő-testületi tagnak, a közügyek terén szerzett érdemei elis­meréséül, Ferencz József­ rendem lovagke­resztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére dr. Pásztélyi Istvánnak a ministeri fogalmazói czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi márczius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Perczel Dezső, s. k. a császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­­terének legalázatosb előterjesztésére, folyó évi márczius hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, a szerb királyi főconsullá Triesztbe kinevezett Davitsch Haim szerb közgazdasági ministeriumi osztályfőnök kinevezési okleveléhez a legfelső exequaturt kegyteljesen megadni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 21-én Bécsben kelt legfelső elha­tározásával, miskolczi Dánffy Dénes brassói 24. honvéd gyalog ezredbeli alezredesnek saját kérel­mére nyugállományba helyezését elrendelni, ez alkalommal neki a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni és legke­gyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy neve­zettnek a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtul adassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 21-én kelt legfelső elhatározá­sával, Dits Nándor a zágrábi horvát-szlavón VII. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában levő nyugállományú honvéd ezredesnek, a ka­tonai nyugdijának megtartása mellett, — tiszti rendfokozatáról való leköszönését legkegyelme­sebben elfogadni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer a budapesti orsz. gyüjtőfogháznál rendszeresített gyógyszerészi ál­lásra, a X. fizetési osztály 3. fokozatába való sorozás mellett, Boros Károly okleveles gyógy­szerészt nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Czöndör Sándor ösztöndíjas gazdasági gyakornokot a m. kir. állami ménesbirtokok és a gödöllői korona­uradalom tisztviselői létszámában gazdasági se­géddé kinevezte. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 20.034/V. sz. alatt kelt rendeletével kineveztetnek: az egy évi önkéntesi tényleges szolgálat 2-dik felének teljesítése alkalmából: segédorvo­s-h­elyettesekké. 1897. április hó 1-ei ranggal: a következő egy évi önkéntesek s az ösz­­szes gyógytudományok tudorai: dr. Arnold Rikhárd, a lugosi 8., dr. Schwarz Bertalan, a szatmári 12. honvéd gyalog ezred állományában. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 18.688/11. sz. alatt kelt rendeletével Pisa István eszéki 28. honvéd gyalog ezredbeli tartalékos hadnagynak tiszti rendfokozatáról kért leköszönése elfogad­tatott. A nyitrai kir. törvényszék elnöke az érsek­­újvári kir. járásbíróságnál üresedésben volt III-ad osztályú hivatalszolgai állásra Obranecz Ferencz cs. és kir. 5. sz. tüzérezredbeli kiszolgált altisztet és érsekujvári lakost nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. 16.352. számú rendelete, a Plevlje, Prjepolje és Priboj tábori postahivatalokhoz intézett csomagokhoz csa­tolandó árubevallások tárgyában. A novibazari pasalik Plevlje, Prjepolje és Priboj helységei a közös vámterületen kívül lévén, az ezen helyeken működő tábori postahi­vatalokhoz szóló csomagok az árukiviteli statisz­tika tárgyát képezik. Ennélfogva a nevezett helyekre szóló csomag­­küldeményekhez a feladók által szabályszerű áru­bevallás kiállítandó. Minden csomaghoz, illetve egy szállítólevéllel feladott 2—3 csomaghoz egy árubevallás szükséges. Budapest, 1897. évi márczius hó 20-án. A minister megbízásából: S­z­a­l­a­y, s. k. elnökigazgató. A kereskedelemügyi m. kir. minister által f. évi 9.394. sz. alatt Csákova (Csákovár) község ré­szére a csákovai állomás hozzájáró útján való vámszedési jog tárgyában kiadott Eng­edélyok­irat. A közutak és vámokról szóló 1890: I. t.-czikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen engedély­­okirat szerint Csákóvá (Csákovár) község részére Csákóvá (Csákovár) állomástól a hasonnevű nagyközségbe vezető, a zsebely-csákovári helyi érd. vasút részvénytársaság által épített hozzájáró út folytatását képező, a jelen »Engedélyokirat «­­hoz fűzött helyszínrajzon pontozott vonallal jel­zett 147­0 m. hosszú hozzájáró közút és az abban levő 0­80. m. nyílású boltozott áteresz fentartása, kezelése, esetleg újjáépítése fejében a vámszedési jogot engedélyezem és azt, valamint annak gya­­korolhatását a következő feltételekhez kötöm: I. Feljogositom Csákóvá (Csákovár) községet arra, hogy az 1890. évi I. t.-czikk 93. §-a értelmében a tényleges megkezdés napjától számított egymás­után következő 5 (öt) éven át a zsebely-csákovári helyi érd, vasút Csákovár állomásán fel és leadott teheráruk minden métermázsája után 1/a krnyi (1 fillér) vámdíjat szedhessen. II. Engedélyesnek a vámszedési jog gyakoroltatásá­­val járó felelősséget, kötelességeit és feladatát a következőkben határozom meg: 1. Az engedélyes az 1890. évi I. t.-czikk­­­ben foglalt határozatok szerint és büntetések terhe alatt senkitől és semmi oly dologért, a kire és a melyre a vámdijak fentebbi jegyzé­kében fizetési kötelezettséget nem állapítottam meg, úgyszintén azoktól sem, a­kik az alábbi pont szerint vámmentesek, sem pénzt, sem pénz­értéket nem követelhet és nem fogadhat el.­ ­ Lapunk mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next