Budapesti Közlöny, 1897. május (31. évfolyam, 99-124. szám)

1897-05-01 / 99. szám

Budapest, 1897 99. szám Szombat, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a kö­vetkező legfelsőbb kéziratot méltóztatott kiadni: Kedves Dr. Schlauch bibornok-püspök! Különös örömömre szolgál áldozárságá­nak félszázados jubilaeuma alkalmából Önnek legbensőbb szerencsekivánataimat kifejezni. Ezen alkalommal hálás elismeréssel emlékezem meg azon sokoldalú érdemek­ről, melyeket Ön az egyház, a trón és a haza körül szerzett, azon fáradhatlan és eredménydús tevékenységéről, melyet a tudományok és a művészet fejlesztése ér­dekében kifejtett és azon ritka szivjósá­­gáról, melylyel minden üdvös és nemes czélt bőkezűen előmozdítani és a nyomort enyhíteni mindenkor kész volt. Változhatatlan különös kegyelmem je­léül Önnek Szent István-rendem nagykeresztjét díjmentesen adomá­nyozom azon be óhajtással, hogy az isteni gondviselés áldástárasztó életét az egy­ház és a haza javára és díszére még évek hosszú során át tartsa meg. Kelt Bécsben, 1897. évi április hó 24-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Legfelső rendeletre néhai Lajos Vilmos Ágoston badeni herczeg ő nagyherczegi fenségéért ud­vari gyász fog vasárnaptól, május hó 2-tól kezdve hat napon át, változtatás nélkül, bezáró­lag május hó 7-ig viseltetni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Volf György kir. tanácsost, gyakorló főgymna­­siumi igazgatót és a M. Tud. Akadémia rendes tagját, az 1899/1900-dik tanév végéig terjedő időre a budapesti országos középiskolai tanár­vizsgáló bizottság alelnökévé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Zoltán dr. győri áll. főreáliskolai helyet­tes tanárt ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bartsch Róbert végzett joghallgatót a vezetése alatt álló ministeriumhoz díjtalan fogalmazó gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bogyó Józsefet a vezetése alatt álló ministerium­hoz számtisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ifj. Storno Ferencz soproni lakost a műemlékek országos bizottsága levelező kültagjává nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Hvozdovits Gyula díjas adóhivatali gyakornokot a székelyhídi adó­hivatalhoz adótisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister a buda­pesti kir. zálogházak tiszti létszámában Nagy Gyula, Schwarz Pál, Spitzer Mihály, Fóliák, De­zső, Walles Antal, Ékes Lajos és Nagy Gábor díjas gyakornokokat végleges, Balázs Sándor, Mar­­tinovich József és Polcsó János díjas gyakorno­kokat pedig ideiglenes minőségben a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtisztekké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Jász-Nagykun Szolnok vármegyében a jászberényi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Török Aladár pol­gármestert, a mezőtúri anyakönyvi kerületbe pedig második anyakönyvvezető helyettessé Szász István városi dijnokot nevezte ki és az előbbit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. Továbbá ugyancsak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Mészáros János tisza- szent-imrei anyakönyvvezető helyettest, kinek hatásköre eddig a születések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozott, a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságköté­seknél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Kolozs vármegyé­ben a mező­­örmény­esi anyakönyvi kerületbe Sándor János körjegyzőt anyakönyvvezetővé, Kászoni Árpád állami tanítót ugyanezen kerü­letbe anyakönyvvezető helyettessé, továbbá az ajtoni anyakönyvi kerületbe Jerzsábek József helyettes segédjegyzőt, a felső­zsuki anyakönyvi kerületbe pedig Müller Adolf körjegyzői írnokot anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminister Esztergom vár­megyében a kéméndi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Hegedűs Gyula segéd­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Somogy vármegyé­ben a szomajomi anyakönyvi kerületbe anyaköny­­vezető helyettessé, a születések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozó hatáskörrel, Tyákics József segédjegyzőt nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Sopron vármegyé­ben a felső-szt.-miklós-szerdahelyi anyakönyvi kerülethez tartozó P­e­t­ő­h­á­z községet a süttöri anyakönyvi kerületbe csatolta át. A földmivelésügyi m. kir. minister dr. Gyarmathy Dezső homoród-szentpáli lakost Udvarhely vár­megye homoródi járására nézve az állandó gazda­sági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Begyáts Lajos szádecsnei lakost Trencsén vármegye vág­­beszterczei járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Szulyovszky Aurél földbirtokost, felső-fegyverneki lakost, Hont vármegye báti járására nézve az állandó gazda­sági tudósítói tiszttel bizta meg. 2.262bem­. sz. Földmivelésügyi m. kir. minister. Hirdetmény a brüsszeli nemzetközi lókiállitás tárgyában. Kapcsolatosan az ezen ügyben már kibocsátott hirdetményekkel, értesítem az érdekelteket, mi­szerint a brüsszeli kiállítás igazgatósága utóla­gosan elhatározta, hogy a folyó évi június hó 18-án, 19., 20. és 21-én rendezendő tenyészlóki­­állítás folyamán alkalmat nyújtana magyar ere­detű használati lovak bemutatására is, valamint, hogy az ezt követő napokon, i. i. 23., 24., 25. és 26-án egy nagy nemzetközi lóvásárt fog ren­dezni. Hogy lókivitelünk fölvirágzását ez után is előmozdítsam, hajlandó vagyok azon lovak tu­lajdonosait is minden tényleg oda vitt ló után 150 írttal segélyezni, kik akár a brüsszeli be­mutatásra, akár a vásárra magyar eredetű és kiküldött biztosom által alkalmasnak talált lovat visznek ki. A pályázni szándékozók lovai (előhajtva vagy előlovagolva), szakközegem által Budapesten a Tattersall helyiségben május hó 14-én d. e. 10 órakor fognak megszemléltetni. Budapesten, 1897. évi április hó 28-án. A földmivelésügyi m. kir. minister. A kereskedelemügyi m. kir. minister I. évi 27.896. számú rendelete, a közönséges kocsipostai cso­magok forgalmának Olaszországgal való meg­szüntetése tárgyában. Az osztrák postaigazgatás és az illető olasz vasúttársaság közt fennállott postai szerződés meg nem njittatván, Olaszországba szóló áru- és pénzküldemények további intézkedési, s az alábbi kivétellel csak mint nemzetközi postacso­magok (colis postaux), értékdobozok (boites avec valeur declarée), értéklevelek (lettres avec valeur declarée) s postautalványok nyerhetnek továbbí­tást az ezekre fennálló szabályok és díjak mel­lett, míg közönséges kocsipostai csomagok nem szállíthatók. Ezen változás azonban nem érinti a Trieszten át osztrák Lloyd hajókkal továbbí­tandó Velencze és Brindisibe szóló közönséges kocsipostai csomagokat és pénzes leveleket, va­lamint a Velencze, Brindisi, Ancona, Flórencz és Romába szóló hivatalos pénz- és értékkülde­ményeket, melyek ezután is az eddigi feltételek mellett szállíttatnak. Budapest, 1897. április 28-án. Lapunk mai számában a „ Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next