Budapesti Közlöny, 1897. június (31. évfolyam, 125-147. szám)

1897-06-01 / 125. szám

Budapest, 1997. 125. szám. Kedd, június 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. {Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Huss Nepomuk János sop­roni törvényszéki kereskedelmi ülnöknek a királyi kereskedelmi tanácsosi czimet dijmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1897. évi május hó 29-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k" Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Ludmann Lajos nádudvari földbirtokos és kiskorú gyermekei vezetéknevüket, régi­ magyar nemességük épségben tar­tása mellett, »Ludány«-ra átváltoztassák. Kelt Bécsben, 1897. évi május hó 12-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. , császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 11-én kelt legfelső elhatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gerlachsteini gróf Hohenwart Gilbert mi­­nister-rezidens és I. osztályú főconsul a királyi spanyol »Katholikus Izabella« rend nagykereszt­jét és gróf Dubsky Viktor követségi attadhé a királyi bajor IV. osztályú Mihály-rendet elfogad­hassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosb előterjesztésére, folyó évi május hó 18-án kelt legfelső elhatározásával a szerb királyi tiszteletbeli consullá Brünnbe ki­nevezett Marek Arnold osztrák állampolgár ki­nevezési okleveléhez a legfelső exequaturt kegy­teljesen megadni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, Budapes­ten folyó évi május hó 19-én kelt legfelső elhatáro­zásával, Krausz József aradi, Tomka Mór nagy­ ká­rolyi, Györffy Géza zombori és Papp György nyíregyházi pénzügyi tanácsos kir. pénzügyigaz­gatókat, a királyi tanácsosi czim díjmentes ado­mányozása mellett, a hatodik fizetési osztályba sorozott kir. pénzügyigazgatókká méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. A császári és apostoli királyi Felsége, Bécsben folyó évi május hó 5-én kelt legfelső elhatározá­sával, Kaczvinszk­y Kálmán pénzügyi titkárt, zom­bori kir. pénzügyigazgató helyettest veszprémi kir. pénzügyigazgatóvá méltóztatott legkegyelmeseb­ben kinevezni. A m. kir. pénzügyminiszer dr. Kömöcsy József pénzügyi segédtitkárt a marosvásárhelyi pénz­ügyigaz­atósághoz pénzügyi titkárrá végleges mi­nőségben kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a kolozsvári középiskolai tanárképző intézetnél rendszeresített franczia és román nyelvi s iro­dalmi gyakorlatok vezetésével dr. Haraszti Gyula, illetőleg dr. Moldován Gergely kolozsvári tudo­mány-egyetemi ny. r. tanárokat bizta meg. A m. kir. igazságügyminister dr. Masa János budapesti kir. törvényszéki joggyakornokot a bu­dapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. belügyminister Gömör-Kishont vármegyében a nagyszuhai anyakönyvi kerületbe Kengyel Lajos körjegyzőt, a kokovai kerületbe pedig Szentpétery Zoltán körjegyzőt anyakönyv­vezetőkké nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta Továbbá a dernői anyakönyvi kerületbe Kékedi István vasgyári tisz­tet, a rimaszombati anyakönyvi kerületbe pedig Komlós István városi írnokot, a születések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki. A m. kir. belügy­minister Nyitra vármegyé­ben a dajcsi anyakönyvi kerületbe anyakönyvve­zetővé Pulmann Endre helyettes körjegyzőt, anya­könyvvezető helyettesekké pedig a bankaiba Marczell Árpád segédjegyzőt, a privigye-vidékibe Adamik Miklós községi írnokot, végre az egbel­­libe Kral András jegyzősegédet nevezte ki és a dajcsi anyakönyvvezetőt, valamint a bankai anya­­könyvvezető helyettest is a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminister Tolna vármegyé­ben a tengődi anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezető helyettessé ifj. Lagler Sándor községi ír­nokot, a kányai anyakönyvi kerületbe anyakönyv­­vezető helyettessé Takács Mihály községi bírót nevezte ki. A kassai kir. főügyészség vezetője Krachun Sándort, a XI. fizetési osztály első fizetési foko­zatába sorozva lévő eperjesi kir. törvényszéki fog­házfelügyelőt a kassai kir. főügyészséghez írnokká nevezte ki. A máramaros-szigeti m. kir. pénzügyigazga­tóság Lánczy Géza dijnokot a m.-szigeti m. kir. adóhivatalhoz segélydijas gyakornokká ne­vezte ki. A balassa-gyarmati m. kir. pénzügyigazgató­ság Hudecz Rikhárd ideiglenes minőségű dijtalan számgyakornok-jelöltet a sziráki kir. adóhivatal­hoz segélydijas gyakornokká nevezte ki. A balassa-gyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság Quittner Ármin végzett gymnasiumi tanulót a balassa-gyarmati m. kir. adóhivatalhoz dijtalan gyakornok-jelöltté nevezte ki. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság Vincze István segédszolgát e kir. pénzügyigazgatósághoz hivatalszolgává nevezte ki. Kiskorú Halm Ármin budapesti illetőségű és lakos vezetéknevének »Halom«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 49 587. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kohn Jakab asszonyfai illetőségű győr-szt.­­mártoni lakos vezetéknevének »Kővári«-ra kért átváltoztatása, f. évi 50.006. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Fleiszig Miksa Oszkár aszódi ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Faze­­kas«-ra kért átváltoztatása, f. évi 50.216. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Bettelheim Sándor gajári illetőségű bécsi lakos vezetéknevének »Garai«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 50.218. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Győrszigeti illetőségű K­r­a­u­s­z Simon buda­pesti, Krausz I. Joachim margittai, úgy kiskorú K­r­a­u­s­z Henrik, Mór és Béla győri lakosok vezetéknevének »Kallós«-ra kért átváltoztatása, I. évi 50.368. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Rosenblüh József czeglédi illetőségű buda­pesti lakatossegéd vezetéknevének »Révész«-re kért átváltoztatása, I. évi 51.118. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú R­u­s­z Márton budapesti születésű, herendi illetőségű kolozsvári lakos vezetéknevének »Lakatos«-ra kért átváltoztatása, f. évi 41.948. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 27.894. sz. alatt a Bulgáriába és Szerbiába bevitt áruk vámjai tárgyában a következő rendeletet adta ki: valamennyi kereskedelmi és iparkamarának. A Bulgária és Szerbia között kötött és folyó évi április hó 13-án életbe lépett kereskedelmi szerződésben az említett országok által egymás­nak kölcsönösen biztosított vámkedvezmények a Bulgáriával létrejött megállapodásunk, illetve a Szerbiával fennálló kereskedelmi szerződésünk értelmében a legnagyobb kedvezmény alapján a Bulgáriába, illetve Szerbiába való bevitelnél a magyar és osztrák származású árukra is kiter­jedvén, az alábbi táblázatokban közlöm a kamara Lapunk mai számához két ív­e Hivatalos Értesítő) van csatolva.

Next