Budapesti Közlöny, 1897. július (31. évfolyam, 148-174. szám)

1897-07-01 / 148. szám

A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Ger­gely Elek végzett joghallgató kolozsvári lakost a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A nagyszebeni kir törvényszék elnöke Quárini Antal volt m. kir. csendőrt és dijnokot III-ad osztályú hivatalszolgává nevezte ki. Stich György debreczeni illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Szabót-ra kért át­változtatása, I. évi 56.337. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. • Rosenzweig Vilmos vágbeszterczei illető­ségű budapesti lakos vezetéknevének »Radóczi-ra kért átváltoztatása, f. évi 56.427. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. K­o­h­n Markus (Miksa) árpási illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Kendet-re kért át­változtatása, f. évi 56.770. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Buhala Lajos nagyszalontai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Bakonyit-ra kért átváltoztatása, I. évi 56.892. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Mendel Albert kolozsvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Bírót-ra kért átváltoztatása, f. évi 56.997. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Forschner Mór, Jenő, Zoltán, Lajos és Dezső öcsödi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Faludit-ra kért átvál­toztatása, f. évi 57.271. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Blaustein Náthán nagylaki illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Balogt-ra kért átváltoztatása, I. évi 57.403. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Genetheim Ferencz jánosházi lakos pénz­ügyőri vigyázó vezetéknevének »Füredit-re kért átváltoztatása, f. évi 57.650. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Lövi Dezső Juda nagyváradi illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Tóvöl­­gyit-re kért átváltoztatása, f. évi 58.560. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Gr­a­n­c­z Lipót miskolczi postatiszt, valamint kiskorú Jozefina leánya vezetéknevének »Gáb­­ra, kért átváltoztatása, f. évi 58.697. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. A m. kir. belügyminister, f. évi 48.352. szám alatt Máramaros vármegye közönségéhez kibocsá­tott rendeletével, a Rahó községhez tartozó Bilin telepnek a Bilint elnevezés alatt kisközséggé leendő átalakulását megengedte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a Szeben vármegyei á­lta­l­ános tanító egyesület alapszabályait, folyó évi 32.174. sz. alatt kelt rendeletével, jóváhagyta. A kereskedelemügyi m. kir. minister, a »Ma­gyarországi Gyufagyárosok Egyleté­nek« alapszabályait, f. évi 31.028. sz. alatt kelt rendeletével, az 1884. évi XVII. t.-czikk 150. §-a alapján, jóváhagyta. A kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 36.732 sz. alatt kelt rendeletével, a temesvár­­lippa-radnai helyi érdekű vasútnak Temes vár­megyében fekvő Gyarmata, Bruckenau Mae­lak, Remete, Alk­os, Temes-Hideg­­k­u­t é­s L­i­p­p­a nevű állomásait állami és magán­­táviratok kezelésére felhatalmazta.­ ­ A földmivelésügyi m. kir. minister, a ker-l nyája-csonoplai nagyvölgyi lecsa-i polótársulat alapszabályait, f. évi 30.440. sz. alatt kelt elhatározásával, jóváhagyta. A budapesti m. kir. posta- és távirda-igazga­­tóság közhírré teszi, hogy Nógrád vármegyében az aszód-losonczi h. é. vasút Litke állomásán 1897. évi julius hó 1-én kir. postahivatal lép életbe, mely levél, pénz és csomagküldemények, 500 frtig terjedő postautalványok, utánvételek és postai megbízások felvételével, továbbításával és leadásával, továbbá a postatakarékpénztári teen­dőkkel van megbízva. Kézbesítési kerületébe Litke községen kívül Mihály-Gerge, Kis-Gerge, Lipta-Gerge és Tarnócz községek osztatnak be. Az aradi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Göbölös Lázár pécskai ügyvéd a kamara lajstromába folytatólag felvétetett, ellenben Salacz Ferencz szarvasi ügyvéd, az ügyvédkedésről tör­tént önkéntes lemondása alapján, a lajstromból kiterültetett. A pozsonyi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Málasi János uj­bányai ügyvéd elha­lálozott és ügyvédi irodája részére gondnokul dr. Rischánek Béla aranyos­ maróti ügyvéd ren­deltetett ki. A maros­vásárhelyi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Gridi Papp Imre m.­vásárhelyi ügyvéd, törvényszéki bíróvá történt kinevezése következtében, a névjegyzékből töröltetett; egy­úttal megjegyeztetik, hogy peres ügyeit Gundi Papp Máté ügyvédnek adta át. A marosvásárhelyi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Pálffy Ferencz sz.-udvarhelyi ügyvéd elhalálozván, a névjegyzékből töröltetett s irodája részére a halaszthatlan teendők teljesítésére gondnokul dr. Kovács Mór sz.­udvarhelyi ügyvéd rendeltetett ki.­­ A marosvásárhelyi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Sekét Károly marosvásárhelyi ügyvéd elhalálozván, a névjegyzékből töröltetett s iro­dája részére a halaszthatlan teendők te­ljesíté­­sére gondnokul dr. Barátosi Sz. Antal helyi ügyvéd rendeltett ki. NEMHIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Peller József esztergomi apát-kanonoknak, a 3. oszt. vaskoronarend lovagjának, a tanügy iránt tanúsított azon áldozatkész érdeklődéséért, hogy az esztergomi kir. kath. tanítóképző intézet tan­­szergyüjteményének gazdagitására 2000 azaz kétezer koronás alapítványt tett, köszönetét nyil­vánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kosztba József kassai gyakorló orvosnak az ottani községi iskola szegény tanulóinak jutal­mazására 250 azaz kétszázötven korona tőkével tett alapítványáért elismerését nyilvánította. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszer a búziási takarékpénztárnak, az ottani állami elemi iskola tanulói javára 500 (ötszáz) korona tőkével tett újabb alapítványáért elismerését nyilvánította. A Komárom vármegyei kir. tanfelügyelő a tatai és tóvárosi takarékpénztárnak, a­mely a tatai járás területén működő és a magyar nyelv tanításában legtöbb sikerrel eljárt idegenajkú községek néptanítói jutalmazására 50 fatot ado­mányozott, a népoktatás és a magyar nyelv ter­jesztése érdekében tanúsított ezen nagylelkű hazafias áldozatkészségéért a vallás- és közokta­tásügyi m. kir. ministerium nevében elismerését és köszönetét nyilvánította. A Torontái vármegyei tankerület­ben levő népoktatási tanintézetek javára az 1897. év második negyedében adakoztak: Szabó Ferencz német-eleméri r. kath. plébános a szar­­csovai állami iskola könyvtára részére 40 frt értékű, a petrovoszellói állami elemi iskola könyvtára részére 50 frt értékű s a mokrini községi iskola könyvtára részére 66 frt értékű könyveket; a nagy-becskereki népbank az állami polgári iskola szegény tanulóinak tankönyv­költségeire 10 frtot; a német-párdányi takarék­­pénztár tanulók jutalmazására 10 frtot; Karátso­­nyi Ferenczné Beodrán a beodrai községi iskola évzáró vizsgálatai alkalmából jutalmazásokra 15 frtot; Neruda Nándor Budapesten vegyi szerek beszerzésére a nagybecskereki állami polgári iskola részére 30 frtot; ugyanezen intézetnek az első magyar juta­gyár Budapesten 10 frt értékű, Schüller József Lajta-Ujfaluban 10 frt értékű, a beszterczebányai első magyar posztó- és gyapjúgyár-részvénytársaság 10 frt értékű és a magyar textilipar-részvénytársaság Rózsahe­gyen 5 frt értékű kollekcziót. A tankerületi kir. főtan­felügyelő az adakozóknak a vallás- és köz­­oktatásügyi m. kir. minister megbízásából köszö­netet nyilvánított. Pályázati hirdetmény növendékeknek a cs. és kir. keleti akadémiába az 189718-diki iskolai év kezdetén való felvétele tárgyában. A cs. és kir. keleti akadémiába az 1897/8-diki iskolai év kezdetével több növendék vétetik fel. Azon t. szülők és gyámok, kik fiaikat vagy gyámoltjaikat a cs. és kir. keleti akadémiába fel­vétetni kívánják, erre vonatkozó, szabályszerűleg bélyegzett és a császári és királyi Ház és a kül­­ügyek közös ministériumához Bécsbe czímzett folyamodványaikat legkésőbb folyó évi augusztus hó 31-ig nyújtsák be az akadémia igazgatóságánál. A felvétel feltételei: a) magyar vagy osztrák állampolgárság; b) valamely magyar vagy osztrák gymnasium­­tól nyert érettségi bizonyítvány; c) a német és a franczia nyelv leírása. Ezenfelül a magyar korona országaiból pályá­zók a magyar nyelvben való tökéletes jártasságot, a birodalmi tanácsban képviselt királyságokból és országokból pályázók pedig a magyar-osztrák monarchiában élő nyelvek egyikének legalább is folyékony beszélését tartoznak igazolni. Más nyelvekben való netaláni jártasság a fel­vételi folyamodványban megemlítendő. A folyamodványhoz a következő bizonyítékok csatolandók: 1. az életkor kimutatása; 2. honossági igazolvány; 3. himlőoltási bizonyítvány; 4. egészségi bizonylat; ezen bizonylatban, me­lyet nyilvános közegészségi szolgálatban álló közegnek kell kiállítania, határozottan ki kell fejezve lenni annak, hogy a pályázó semmiféle testi hibában sem szenved; 5. a végzett gymnasiumi tanulmányokról szóló összes bizonyítványok, ide értve az érettségi bi­zonyítványt is; 6. a c) alatt említett nyelvek megtanulásáról szóló bizonyítványok; 7. a szülők vagy gyám nyilatkozata, hogy a megszabott fizetéseket teljesíteni képesek lesznek. A megszabott felvételi vizsgálatra, mely min­den év október hava elején, külön meghatáro­zandó napon a cs. és kir. keleti akadémia épü­letében (Bécs, IV. Favoriten­strasse 15. sz.) tar­­tatik meg, csak azok a pályázók bocsáttatnak, kik a felsorolt bizonyítványokat becsatolták. A fölvételi vizsgálat tárgyai. I. Szóbeli vizsgálat. Általános történelem a westphaliai békétől az 1878-dik évi berlini kongreszusig, különös tekin­tettel Magyarország és Ausztria történelmére. II. írásbeli vizsgálat. a) Német dolgozat egy adott tárgyról; b) fordítás francziából németre és c) fordítás németből francziára.

Next