Budapesti Közlöny, 1897. augusztus (31. évfolyam, 175-199. szám)

1897-08-01 / 175. szám

Budapest, 1897. 175. szám Vasárnap, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda: IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám.­­ (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitén­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Frigyes főherczeg ur és Izabella főherczeg­­asszony ő cs. és kir. fenségek folyó évi julius hó 24-dikén Weilburgban született fiók keresz­telője szombaton, julius hó 31-dikén délelőtt tizenegy órakor ment végbe a weilburgi házi kápolnában, Baden mellett. A keresztelés szertar­tását főtisztelendő dr. Belopotoczky püspök, apos­toli tábori vicarius végezte. Az újszülött főher­czeg a szent keresztségben Albrecht Ferencz József Károly Frigyes György Hubert Mária neveket kapott. Keresztatya­i császári és apos­toli királyi Felsége volt, képviselve Károly István főherczeg ur ő cs. és kir. fensége által. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Mikó Imre kolozsvári tör­vényszéki bírót a kolozsvári és Deák Péter szabadkai ügyészségi ügyészt a szegedi Ítélőtáblához birákká kinevezem. Kelt Ischlben, 1897. évi julius bó 28-án­ Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Karácson Géza veszprémi járásbirósági albirót a pozsonyi és dr. Prugberger Vincze muraszombati járásbiró­sági albirót a szombathelyi törvényszék­hez birákká; Bronts Ernő törökkanizsai járásbírósági albírót a nagybecskereki és Csilléry Dávid budapesti gyakorló ügy­védet a nagykárolyi járásbírósághoz járás­­birákká; Polrcs Frigyes ideiglenesen nyug­díjazott ügyészségi alügyészt a Csíkszeredai ügyészséghez ügyészszó; végül dr. Schmidt István a szegedi ítélőtáblához berendelt bírósági jegyzőt a zentai járásbírósághoz, dr. Födi Károly egri törvényszéki jegy­zőt az egri törvényszékhez és dr. Szűcs Ödön pestvidéki törvényszéki aljegyzőt a szentendrei járásbírósághoz albirákká ki­nevezem. Kelt Ischlben, 1897. évi julius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, f. évi julius 28-án kelt legfelső elhatározásával. Dobsa Géza pétervásári kir. járásbirónak hasonló minő­ségben a gyöngyösi kir. járásbirósághoz; dr. Ko­­váts Károly nagybecskereki kir. járásbirónak tör­vényszéki bírói minőségben a nagybecskereki kir. törvényszékhez; Gergely Andor csik-szentmártoni kir. járásbirósági albirónak a gyergyó-szent­­miklósi és dr. Schmidt Sándor kisvárdai kir. já­rásbirósági albirónak a nagyszőllősi kir. járásbí­rósághoz saját kérelmekre leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi julius hó 25-dikén kelt legfelső elhatározásával, Kuhn Károlynak, a főudvarmesteri hivatal irat­tárnokának, a nyugállományba saját kértére való helyeztetése alkalmával, a császári tanácsosi czí­­met díjmentesen adományozni legkegyelmesebben méltóztatott. Az első főudvarmester Wik Ferenczet, a főud­varmesteri hivatal segédjét ugyanoda irattárnok­nak nevezte ki. A m. kir. kereskedelemügyi minister báró Abele Rezsőt, magyar királyi közigazgatási bíró­sági ítélő bíróvá történt kineveztetése következ­tében, a fiumei kereskedelmi tőzsdénél viselt ministeri tőzsde­ biztosi állásától felmentvén, egy­idejűleg a nevezett tőzsde ministeri biztosául Fest Kálmán ministeri osztálytanácsost nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Schier Ferencz okleveles mérnököt a m. kir. államépi­­tészeti hivatalok személyzeti létszámába kir. se­gédmérnökké kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Thomas József számvevőségi főnököt, a marosuj­vári kir. főbá­­nyahivatalnál, pénzügyi tanácsossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Kral Mladen Vazul és Walther Károly pénzügyi fogalmazókat a nagybecskereki pénzügyigazgatósághoz pénzügyi segédtitkárokká végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a budapesti m. kir. állampénztárhoz Vas József kir. adótárnokot se­­gédpénztárnokká végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister vámellenőrré a zágrábi kir. fővámhivatalhoz Rogozarszky Milán mitroviczai vámellenőrt nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a segesvári kir. adóhivatalhoz Demény Géza kézdi-vásárhelyi adó­tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Czékus Andor adó­hivatali gyakornokot a m.-óvári adóhivatalhoz adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Gencsy Dezső bras­sói és Ötvös Ödön nyitrai számellenőröket vég­leges minőségű számvizsgálókká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Csernátony Aladárt a marosvásárhelyi pénzügyigazgatósághoz fogal­mazó gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Rozescu M. Zam­­fred budapesti lakost a budapest-vidéki pénzügy­igazgatósághoz pénzügyi fogalmazó-gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a szombathelyi pénzügyigazgatósághoz Lindenfeld Ede debre­­czeni lakost pénzügyi számtisztté ideiglenes mi­nőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Major Miklós hon­véd törzsőrmestert a debreczeni pénzügyigazga­tósághoz pénzügyi irodatisztté ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister ifj. Márkus János számgyakornok-jelöltet a nagyváradi kir. pénz­­ügyigazgatósághoz segélydíjas számgyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a makói pénzügy­igazgatósághoz Petrovszky Kálmán számgyakor­­nokjelöltet pénzügyi számgyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Szeniczky Gyula m. kir. erdőgyakornokot, az országos kataszteri felmérés létszámába, ideiglenes minőségű felmé­rési növendékké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kőváry Sándor oraviczabányai államilag se­gélyezett községi polgári iskolai rendes tanitót, jelenlegi minőségében, a veszprémi állami pol­gári és felső kereskedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Miklós György képesített polgári iskolai tanitót a beszterczei államilag­­segélyezett községi pol­gári fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segéd­tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Újhelyi Károly képesített polgári iskolai tanítót a nagy­szőllősi állami fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Dérer Miklós rózsahegyi kir. törvényszéki telekkönyvi átalakító bijnokot a liptóujvári kir. járásbirósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szendy Ferencz zalaegerszegi és Hayder István duna-adonyi kir. járásbirósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. Lapunk mai számához egy ív melléklet, s egy és fél ív „Hivatalos Értesítő * van csatolva.

Next