Budapesti Közlöny, 1897. szeptember (31. évfolyam, 200-224. szám)

1897-09-01 / 200. szám

Budapest, 1897. 200.szám. Szerda, szeptember 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám.­­ (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..............................20 frt Félévre 10 » Negyedévre................................5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-8zóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. IV Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. Hivatalos hirdetések: HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Fekete Zsigmond földmivelésügyi ministériumi osztálytaná­csosnak, a Felső-Duna szabályozási mun­kálatainak végrehajtása körül kifejtett buzgó és sikeres működése elismeréséül, harmadosztályú vaskorona-ren­­d­e­m­e­t díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1897. évi augusztus hó 22-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére Keczkés Sándor műszaki taná­csosnak, a Felső-Duna szabályozási mun­kálatainak végrehajtása körül kifejtett buzgó és sikeres működése elismeréséül, az osztálytanácsosi czimet és jel­leget díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1897. évi augusztus hó 22-én. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Szentiványi Zsig­mond a Vág jobbparti ármentesitő és belvizlevezető társulat főmérnökének, ezen minőségében tett buzgó szolgálatai elis­meréséül, a koronás arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi augusztus hó 7-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. A földmivelésügyi m. kir. minister a követ­kező erdőtiszteket nevezte ki: l. a kincstári erdőket kezelő tiszti személyzet lét­számában : erdőmesterré a VIII. fiz. osztályba a kö­vetkező m. kir. főerdészeket; Bodor Jenőt a ko­lozsvári erdőigazgatósághoz; Párnai Attilát a lugosi erdőigazgatósághoz; Steinhausz Józsefet a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz; főerdészszé a IX. fiz. osztályba a követ­kező m. kir. erdészeket: Keleti Lajost a szász­­sebesi erdőhivatalhoz; Fenyves Lajost a mára­marosszigeti erdőigazgatósághoz; Matavovszky Árpádot a liptóujvári főerdőhivatalhoz; erdészszé a X. fiz. osztályba a következő m. kir. erdészjelölteket: Illés Vidort az apatini erdőhivatalhoz; Ambrus Lajost a beszterczebányai­­ erdőigazgatósághoz; Jankó Sándort a földmive­lésügyi m. kir. ministeriumba (sz. t. b.); erdész­jelöltté a XI. fiz. osztályba a kö­vetkező m. kir. erdő­gyakornokokat: Bohunitzky Endrét a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz; Ranku Miladint az orsovai erdőhivatalhoz; erdőgyakornokokká a következő okleveles erdészeket: Sándor Jenőt és Fritz Rezsőt a besz­terczebányai erdőigazgatósághoz; Brok Zoltánt a bástyaházai erdőhivatalhoz; II. állami kezelésbe vett községi erdőket kezelő erdőtiszti személyzet létszámában: erdőmesterré­ a VIII. fiz. osztályba Le­­senyi Ferencz m. kir. főerdészt a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz; főerdészszé a IX. fiz. osztályba: Bodnár Richárd m. kir. erdészt a szilágy-somlyói m. kir. erdőgondnoksághoz; erdészszé a X. fiz. osztályba: Darkó Gá­bor m. kir. erdészjelöltet a sepsi-szent-györgyi m. kir. erdőhivatalhoz; erdész­jelöltekké a XI. fiz. osztályba: Tornya Kálmán m. kir. erdőgyakornokot a m.­­szigeti m. kir. erdőhivatalhoz; Dömsödy Zoltán m. kir. erdőgyakornokot a gyergyó-szentmiklósi m. kir. erdőrendezőséghez; Bodony Miklós m. kir. erdőgyakornokot a fehértemplomi m. kir. erdőgondnoksághoz; erdőgyakornokokká a következő okle­veles erdészeket: Horváth Józsefet a szászrégeni m. kir. erdőgondnoksághoz; Bálinth Mihályt a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz, és Pri­­bnov Pált a m.-szigeti m. kir. erdőhivatalhoz. A földmivelésügyi m. kir. minister Kovács Antal méhészeti felügyelőt f. évi augusztus hó 1-ével Buziásról Budapestre helyezte át. A ne­vezettnek hivatalos helyisége: Budapest, I. ker. Krisztina­ körút 91. szám. A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister Stefanovics Vladimir Ulma községi iskolai ren­des tanítót jelen állásában végleg megerősítette. A m. kir. belügyminister Hajdú vármegyé­ben a kábai anyakönyvi kerületbe Bartha Lajos községi jegyzőt anyakönyvvezetővé, a felső-józsai anyakönyvi kerületbe pedig Bérczy János segéd­jegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer K­o­l­o­z­s vármegyé­ben a magyar-nádasi anyakönyvi kerületbe Gábos Traján körjegyzői írnokot, a felső-zsukiba Bog­­dány Gyula körjegyzői írnokot, a faragóiba Kiss Lajos segédjegyzőt, a nagy­idaiba Bidhner György körjegyzői Írnokot, az egeresibe Horváth Gábor körjegyzői Írnokot, a magyar­ fratalba Bedeházi József segéd­jegyzőt s végül a mező-erkedibe Ferenczi Károly segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Bars vármegyében az ó-barsi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Fábián Zoltán segédjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Fejér vármegyé­ben a csákvári anyakönyvi kerületbe Sterk Jenő községi írnokot, a születések és halálesetek anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel, 2-dik anya­könyvvezető helyettessé nevezte ki. Továbbá Schön Adolf pátkai kerületi anyakönyvvezetőt, kinek hatásköre eddig a születések és halálesetek anya­könyvezésére szorítkozott, a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Maro­s-T­orda vármegyében a vadadi anyakönyvi kerületbe Marosi Lajos unitárius néptanítót, a mikházaiba pedig Katsó Ferencz körjegyzői írnokot, a szü­letések és halálesetek anyakönyvezésére szorít­kozó hatáskörrel, anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki. Továbbá a csikfalvai anyakönyvi ke­rület székhelyét, az anyakönyvi kerület elneve­zésének megfelelő megváltoztatása mellett, Job­bágyfalva községbe helyezte át. A temesvári kir. Ítélőtábla elnöke Kunis Béla mármaros-szigeti lakos végzett joghallgatót a temesvári kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggya­kornokká nevezte ki és szolgálattételre a te­mesvári kir. törvényszékhez osztotta be. Az ipolysági kir. törvényszék a korponai kir. járásbíróság területére Miklósi Pál polg. iskolai tanárt a tét nyelvre állandó hites tolmácscsá ne­vezte ki. A kaposvári kir. törvényszék elnöke Varga István szigetvári járásbírósági hivatalszolgát a II. fizetési osztályba léptette elő. Hivatalos értesítés. A német postaigazgatással egyetértve elhatá­roztam, hogy a budapest-berlini helyközi távbe­szélő összeköttetést folyó évi szeptember hó 1-én a közhasználatnak átadom. E távbeszélő berendezést reggeli 7 órától esti 10 óráig a két főváros távbeszélő előfizetői és közönsége használhatják, kivéve a délutáni 12 óra 15 percztől 2 óra 30 perczig terjedő időt, mely alatt az kizárólag a két főváros tőzsdéi számára van fentartva. A 3 perczig tartó beszélgetés díja a rendes sorban 2 frt 50 kr, a soronkivüli sürgős beszél­getés dija pedig 7 frt 50 kr. Részletesebb felvilágosítással a budapesti köz­ponti és a tőzsdei nyilvános távbeszélő hivatalok, illetve a budapesti távbeszélő hálózat igazgatósága, szolgálnak. Budapesten, 1897. évi augusztus hó 30-án. Báró Dániel, s. k. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő» a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next