Budapesti Közlöny, 1897. október (31. évfolyam, 225-251. szám)

1897-10-01 / 225. szám

Budapest, 1897 225. szám Péntek, október 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda: IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám.­­Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..........................20 frfc Félévre...............................10 » Negyedévre..........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri­ beiktatásnál 13 krajozárba kerül mindé®­­ egyes megjelenésért. A bélyegdij mindé® beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére a rozsnyói szé­kes­káptalanban dr. Podráczky István éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Schellenglx Emil őrkanonoknak az éneklő­­kanonokságra, Fábián Ferencz idősb mes­terkanonoknak az őrkanonokságra és Marzsó Géza ifjabb mesterkanonoknak az idősb mesterkanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg­üresedő ifjabb mesterkanonokságot dr. Véner Pál papnöveldei aligazgató és theologiai tanárnak adományozom ,Findura István sőreghi esperes-plébánost pedig ugyanezen székes - káptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1897. évi szeptember hó 23-án. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó ■évi szeptember hó 25-én Budapesten kelt legfelső elhatározásával, a következő őrnagyoknak áthelye­zését, jelenlegi alkalmazásuk alól való felmentés mellett, legkegyelmesebben elrendelni méltózta­­tott u. m.: Nemes Edének, létszám felett a székesfehérvári 17. honvéd gyalog­ezrednél, a kolozsvári VI. honvéd kerületi parancsnokság segédtisztjének, a budapesti 1. honvéd gyalog ezredhez és Wieber Adorjánnak, létszám felett a soproni 18. honvéd gyalog ezrednél, a szegedi II. honvéd kerületi parancsnokság segédtisztjének, a honvé­delmi ministérium állományába. Ő császári és apostoli királyi Felsége, ugyan­csak az idézett legfelső elhatározásával, jelenlegi ezredeiknél létszámon felül való vezetés mellett; Csanádi Frigyes trencséni 15. honvéd gyalog ezredbeli őrnagyot a kolozsvári VI. és Daempf Henrik nagyszebeni 23. honvéd gyalog ezredbeli őrnagyot a szegedi II. honvéd kerületi parancsnokság segédtisztjévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 24-én Budapesten kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy az alább megnevezett tisztek a cs. és kir. közös hadsereg tényleges állományá­ból 1897. évi október hó 1-ével a m. kir. hon­véd gyalogság tényleges állományába áthelyez­tessenek, és pedig: léczfalvi Vajda Lajos, József főherczeg 37. gyalog, Weeber Ede, gróf, Colloredo-Mels 4. vártüzér és Kamenszky Rezső, báró Salis Soglio 76. gyalog ezredbeli I. osztályú századosok, Haj­ók Károly, báró Fejérváry 46., Klein Alfréd, báró Appel 60., Landau Gyula, I. Sándor orosz császár 2., és sárosfai Bittó Gyula, gróf Degen­feld-Schon­­burg 83-ik gyalog ezredbeli II. osztályú szá­zadosok, Haussen Henrik, Lajos Győző főherczeg 65., Riesz Béla, Sergius­ Alexandrowitsch orosz nagyherczeg 101., Göcze István, I. Vilmos német császár és po­rosz király 34. és Scholtz József, IV. Nándor toscanai nagyher­czeg 66. gyalog­ezredbeli főhadnagyok.­­ Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 22-én Budapesten kelt legfelső elhatározásával, Lek Győző m. kir. zágrábi 25- honvéd gyalog­ezredbeli tartalékos hadnagynak a m. kir. horvát-szlavon csendőrséghez való át­helyezését legkegyelmesebben elrendelni méltóz­tatott. A m. kir. belügyminister Bay Sándor m. kir. belügyministeriumi fogalmazó gyakornokot főis­­páni titkárrá a X-dik fizetési osztályban kinevezte s szolgálattételre Győr vármegye és Győr sz. kir. város főispánja mellé rendelte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Waltner Béla brassói állami főreáliskolai rendes tanárt jelenlegi minőségében, a lőcsei állami fő­reáliskolához helyezte át, és őt egyúttal e főreál­iskola igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bérczy Ödön okleveles tanítót a kapruczai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Károly okleveles tanítót a nagy-péli ál­lami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kaszap Kornél okleveles tanítót a dengelegi ál­lami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 60.271/V. sz. alatt kelt rendeletével dr. Eisenmayer Gyula nagy-szebeni 23. honvéd gyalog ezredbeli egyévi önkéntes orvosnövendék s az összes gyógytudo­­mányok tudora, az egyévi önkéntesi tényleges szolgálat második felének teljesítése alkalmából, 1897. október hó 1-vel, segédorvos-helyettessé kineveztetett. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Újhelyi József máramaros-szigeti kir. járásbirósági díj­talan joggyakornokot segélydíjas joggyakornokká kinevezte. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Herr Henrik végzett joghallgatót ezen kir. ítélőtábla területére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság Vöczköndy József zalaegerszegi díjtalan adóhi­vatali gyakornok jelöltet díjtalan adóhivatali gya­kornokká nevezte ki. A szegedi kir. törvényszék elnöke Balázs Jó­­zsef szentesi kir. járásbirósági II. osztályú hiva­talszolgát az első, és Kopasz Imre szegedi kir. járásbirósági III. osztályú hivatalszolgát a má­sodik fizetési fokozatba léptette elő. A dévai kir. törvényszék elnöke a vezetése alatti kir. törvényszékhez a m. kir. igazságügy­­miniszer által újonnan rendszeresített III ad osz­tályú hivatalszolgai állásra Galgóczy Lajos dévai fogházőrt nevezte ki. A budapesti m. kir. posta- és távirda-igazga­­tóság közhírré teszi, hogy a Nógrád vármegyei Ragyolcz községben 1897. évi október hó 1-én kir. postahivatal lép életbe, mely levél, pénz és csomagküldemények, 500 fitig terjedő postautalványok, utánvételek és postai megbízá­sok felvételével, továbbításával és leadásával, továbbá a postatakarékpénztári teendőkkel van megbízva. Az új postahivatal gyalogküldöncz já­rattal a hasonló nevű vasúti megállóhely útján a Budapest és Oderberg közt közlekedő mozgó (kalauz) postákkal köttetik össze és kézbesítési kerületébe Ragyolcz községen kívül Csákány­­háza és Béna községek, Sátoros­bánya telep, továbbá Abroncsos, Monosza, Csőre, Rátka, Ga­lámba és Sikó puszták osztatnak be. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next