Budapesti Közlöny, 1898. január (32. évfolyam, 1-24. szám)

1898-01-01 / 1. szám

Budapest, 1898 1. szám Szombat, január 1 HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. {Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Ilflagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg ás­nák térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr3 kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindé® egyes megjelenésért. A bélyegdij mindeni beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére Gr­óh Ferencs gyulai plébánosnak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett mayki czimzetes pré­­postságot adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi deczember hó 19-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Michalovitz Gábor német­­bogsáni járásbirósági albirót a fehér­templomi törvényszékhez biróvá és Kecs­kemétiig Géza balassa-gyarmati járásbiró­sági albirót az ipolysági járásbirósághoz járásbiróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1897. évi deczember hó 29-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, 1897. évi deczember hó 26-án kelt legfelső elhatározá­sával, lovag Kössler Viktor udvari titkárt a fő­­lovászmesteri hivatalnál kormánytanácsossá ugyanezen udvari főhivatalhoz legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1897. évi deczember hó 29-én kelt legfelső elhatározá­sával Wer­ess József hátszegi kir. járásbirónak törvényszéki bírói minőségben a dévai kir. törvény­székhez saját kérelmére leendő áthelyezését leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: Rieger Emil ezredest, az Albrecht porosz herczeg 6. sz. dragonyos ezred parancsnokát, a 8. lovas dandár parancsnokává; gróf Solms- Wildenfels Károly alezredest a szavojai Jenő herczeg 13. sz. dragonyos ezred­nél, az Albrecht porosz herczeg 6. sz. drago­nyos ezred parancsnokává; adományozni, a múlt nyáron történt árvíz-katasztrófa alkalmával tett kiváló szolgálatok el­ismeréséül : a Ferencz József-rend lovagke­resztjét: arloni Van-Zell Arthur őrnagynak, a 2. sz. utász-zászlóalj parancsnokának; a katonai érdemkeresztet: Covin Lőrincz 2. oszt. századosnak a 7. sz. tábori vadász zászlóaljnál, továbbá a következő hadnagyoknak: Körner Tivadarnak, az 5. sz., Schiffer Ernőnek, a 2. sz. és Kozmutsa Herminnek a 12. sz. utász zászló­­aljnál; az arany érdemkeresztet: Bulla Miksa hadnagynak a 12. sz. utász zászlóaljnál; a koronás ezüstérdemkeresztet: Wagner Ferencz szakaszvezetőnek a 2. sz., Poljan­ek Ferencz fővadásznak és Zupanc Ferencz szakaszvezetőnek a 7. sz. tábori vadász zászlóaljnál; továbbá Kern József és Ransmaier József őrmestereknek, Hauk Károly, Holzlauer Mihály, Leiszner Rudolfnak és Varecha Rudolfnak, mind a hatnak a 2. sz. utász zászlóaljnál; Hirsch Lénárd szakaszvezetőnek az 5. sz., Krämer Ede őrmesternek a 6. sz., Pless Antal őrmesternek és Schindler József szakaszvezetőnek a 8. sz., Jaraghicin Bukov őrmesternek,­­ Boeriu Viszilim és Mezahrodski Viktor szakaszvezetőknek, e há­romnak a 12. sz. utász zászlóaljnál; az ezüst érdemkeresztet: Spalek Károly tizedesnek és Kyssau Ferencz gyalogosnak a 42. sz. gyalog­ezrednél ; Pavelka Vilmos, Pithart Ferencz és Trekoval Alajos vadászoknak a 2. sz. tábori vadász zászlóaljnál; Kern Mihály és Svoboda Ferencz tizedeseknek a 2. sz. utász zászlóaljnál; Weisz Adolf és Seifert Emil tizedeseknek az 5. sz. utász zászló­aljnál ; Budschedl Mátyás al.­utásznak és Theil Tamás tizedesnek a 12. sz. utász zászló­aljnál ; megparancsolni, hogy ugyanezen al­kalomból a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtul adassák: Temmel József alezredesnek, a 12. sz. utász zászlóalj parancsnokának; Merkeller Vilmos őrnagynak, a báró König 92. sz. gyalog ezrednél; a következő 1. oszt. századosoknak; Domacínovic Ferdinándnak, a 36. sz. gyalog ezrednél; Haberditz Józsefnek, a 12. sz., lovag Pelikan Guidonak, az 1. sz., Goldschmidt Rudolfnak, a 2. sz., Quandt Frigyesnek, a 12. sz. és lovag Pessler Józsefnek, a 3. sz. utász zászló­aljnál ; a következő főhadnagyoknak: Böhm Rudolfnak, a 2. sz. tábori vadász zászló­aljnál ; Watzek Józsefnek, a 8. sz., Langthaler Ferencznek, a 3. sz., Wanka Rikhárdnak és Nagel Ernőnek, a 2. sz. utász zászlóaljnál; a következő hadnagyoknak: lovag Korwin Józsefnek, az 1. sz., Seidl Ernőnek, a 2. sz. és Cuscoleca Gyulának, a 7. sz. tábori vadász zászlóaljnál; Knoll Károlynak, a 6. sz., Glatz Jánosnak, a 12. sz., Hoffmann Károlynak, a 2. sz., Kreischer Gyulának, az 1. sz. és Hlatvaczek Alfrédnek, a 8. sz. utász zászló­aljnál ; kinevezni: Hutter Rudolf hadapród-tiszt­­helyettest a piseki cs. kir. állami méntelep ka­tonai osztályánál, hadnagygyá a nevezett kato­nai osztályhoz, elrendelni: Fellért Ödön 3. oszt. katonai építészeti főszámtanácsosnak a katonai építészeti osztálynál Lembergben, a fölülvizsgálat ered­ménye alapján mint rokkantnak, semminemű népfölkelői szolgálatra sem alkalmasnak, nyug­állományba helyezését. A császári és apostoli királyi Felsége l­egkegyelm­esebben méltóztatott kinevezni hadnagyokká a tartalékban (1898. január 1-jétől számítandó ranggal:) a gyalogságnál, vadász- és utász-csapatok­nál s a vasúti és táviró ezrednél a következő hadapród-tiszthelyetteseket: lovag Tonkli Oszkárt, a 7. sz. tábori vadász zászlóaljnál; Mirkovic Dusánt, az 1. tiroli császár va­dász ezrednél; ns. Kaan-Albert Gyulát, a 42. sz., Syré Ágostont, a 63. sz., Petr Józsefet, a 96. sz., Gurresch Oszkárt, a 97. sz., Hribar Józsefet, a 97. sz., Jobb Rudolfot, a 76. sz., Milosevic Milánt, a 100. sz., Hensel Mihályt, a 2. sz., Sztupak Ágostont, a 48. sz. gyalog­ezrednél; Lainer Károlyt, a 4. tiroli cs. v. e-nél; tótprónai és blatniczai Prónay Kelement, a 73. sz., Fiedler Imrét, a 33. sz., Fischer Alajost, a 3. sz., Knobloch Bohuszlávot, a 45. sz., Fuglewicz Sándort, az 57. sz., Czerny Józsefet, a 71. sz., Dvoracek Ferenczet, a 98. sz., Hartlieb Henriket, a 7. sz. gy. e-nél; Vidale Tivadart, a 2. tiroli cs. v. e-nél; Önti Józsefet, az 59. sz., Schöppl Jánost, a 91. sz., Lassbacher Károlyt, a 17. sz., Strausz Hugót, a 93. sz., Koziarowski Károlyt, a 40. sz., semsei Semsey Árpádot, a 67. sz., Sygnarski Henriket, az 57. sz., Schobert Jánost, a 47. sz. gy. e-nél; továbbá a következő tartalékos hadapró­­dokat, (tiszthelyetteseket): Közinek Adolfot, a 76. sz. gy. e-nél, (tényleg szolgál); Grosz Alajost, a 100. sz., A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 24-ik oldalon kezdődik s egy és egynegyed ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék