Budapesti Közlöny, 1898. február (32. évfolyam, 25-47. szám)

1898-02-01 / 25. szám

A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Tóth Mik­lós végzett joghallgatót a kolozsvári kir. ítélő­tábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká ne­vezte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke Csajághy Károly végzett joghallgatót a győri kir. ítélőtábla ke­rületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke Hajas Gyula csornai lakos végzett joghallgatót a győri kir. ítélőtábla kerületébe díjas jog­gyakornokká ne­vezte ki. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság Blaschke Gyula pozsonyi lakost vámgyakornok­­jelöltté nevezte ki a pozsonyi m. kir. fővámhi­vatalhoz. ________ Schlesinger Samu, Gyula és Zsigmond nemes-vidi illetőségű ugyanottani lakosok, valamint kiskorú Schlesinger Mihály és Béla­ nemes-vidi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Somogyi*-re kért átváltoztatása, I. évi 5­ 097. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Weizenfeld Fülöp pécsi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Buzás*-x& kért át­változtatása, I. évi 5.210. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Fein Regina kolozsvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének » Fenyő*-re kért átváltoz­tatása, f. évi 5.212. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Imre János osgyáni illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú fia János vezetéknevé­nek »Imrei*-re kért átváltoztatása, f. évi 5.332. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. K­r­i­s­á­n Mihály Szász-Nádason állomásozó m. kir. csendőr vezetéknevének »Kolozsvári”-ra kért átváltoztatása, f. évi 5.511. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Deutsch Simon (Zsigmond) néptanító nagy­­becskereki lakos vezetéknevének »Döri«-re kért átváltoztatása, folyó évi 5.564. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kohn Ignácz csurgói illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Elvira, Ilka, Gyula és Imre vezetéknevének »Kalmár"-ra kért átváltoztatása, folyó évi 6.051. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Go­ttlieb Dezső aradi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Gellért c-re kért átvál­toztatása, f. évi 6.448. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Behr Károly bajai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Bálla*-ra kért átváltozta­tása, folyó évi 7.535. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Kurzböck Károly vecsési illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Kurucz*-ra kért átváltoztatása, 1. évi 8.092. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett Geiger Károly budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Gergely*-re kért átváltoztatása, I. évi 8.093. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Groszmann Gyula hevesi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének *Gellei*-re kért át­változtatása, folyó évi 8.094. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Löwenstein Zsigmond Nagyvárad városi mérnök vezetéknevének »Lovas «-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 8.099. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Wieder Frigyes nyíregyházai illetőségű mis­­kolczi magánmérnök, valamint kiskorú Ferencz József és István László fiai vezetéknevének » Vidé­­k­”-re kért átváltoztatása, I. évi 8.105. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Scheinberger Sándor csantavéri illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermeke György vezetéknevének »Székely*-re kért átvál­toztatása, I. évi 8.481. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Bálla János rákospalotai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Udvardi”-ra kért átváltoztatása, folyó ,évi 8.482. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú L­e­o­p­o­l­d Ignácz Nándor mácsai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Ladány«-ra kért átváltoztatása, f. évi 8.483. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Grünstein Henrik és Ernő tornyos­németi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek »Gárdonyi”-ra kért átváltoztatása, I. évi 8.485. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Schlesinger Samu zala­egerszegi állami főgymnasiumi tanár, valamint Emánuel, Lajos és Loránd kiskorú gyermekei vezetéknevének »Sebök*-re kért átváltoztatása, folyó évi 8.512. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Matkovits Jenő állami tanító vezetéknevé­nek »Máriási*-ra kért átváltoztatása, f. évi 8.519. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Morávek Gábor szegzárdi kir. ügyészségi irodavezető vezetéknevének »Mátrai”-ra kért át­változtatása, f. évi 8.564. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Vl­a­s­k­i Miksa bácsi m. kir. pénzügyőri vigyázó vezetéknevének » Vasvári*-ra kért átvál­toztatása, f. évi 8.570. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú K­ó­h­n Ignácz losonczi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Kelemen*-re kért át­változtatása, f. évi 8.644. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Lajos és Alfréd váczi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének „ Vermes”-re kért átváltoztatása, folyó évi 9.407. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Wolf Ede kulai illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Vágó”-ra kért átváltoztatása, f. évi 10.191. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 4.418. számú rendelet a Törökországban levő cs. és kir. postahivatalokkal Constanzán át váltott értékleve­lek biztosítási díja tárgyában. A Törökországban levő cs. és kir. postahiva­talokkal Románián (Constantán) át váltott (csak 10.000 frank értékig terjedhető) értéklevelekért az ajánlási (10 kr.) díjon és rendes súlyporton (15 gramonkint 10 kr.) kívül ezentúl biztosítási dij (értékportó) fejében 300 frank (­ 120 forint) önként. Konstantinápolyba 33 kr., egyéb kikötőkbe 48 kr. jár; mely összegben a tengeri veszély elleni kötelező biztosítási dij is benfoglaltatik. Budapest, 1898. évi január hó 23-án. A minister megbízásából: Szalay, s. k. elnökigazgató. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 4.258. számú rendelete, a Törökországban fekvő cs. és kir. postahivatalokkal váltott nemzetközi és kocsi­postai csomagok tárgyában. A Törökországban fekvő cs. és kir. postahiva­talokkal ezentúl nem csak Constanzán át, hanem a feladó kívánságára Trieszten át is értéknyil­­vánítás nélküli vagy 200 forint . 500 frankot meg nem haladó értéknyilvánítással ellátott s 5 kg. súlyig terjedő nemzetközi csomagok váltha­tók s e csomagok mind a két szállítás után 500 frt (= 1250 frk)ig utánvétellel is megter­helhetők. A Trieszten át szállított nk. csomagok vitel­dija a következő: (a Törökországban fekvő összes cs. és kir. postahivatalokhoz): 1. súly dij: a) nem terjedelmes csomagért 75 kr. b) terjedelmes csomagért 113 kr. 2. értékportó és biztosítási dij 120 frtonkint ( = 300 frank) vagy ennek töredéke után 25 krajczár. Ebből 15 kr. a tengeri veszély elleni biztosításra esik, mely magyar eredetű külde­ményeknél kötelező, ( más eredetűieknél a dij csak akkor jár, ha feladó a biztosítást kívánja). Utánvétellel terhelt­ék­ csomagokat Drinápoly, Janina és Jeruzsálem kivételével minden egyéb törökországi cs. és kir. postahivatallal lehet váltani. Utánvételi jutalék az utánvétel minden forintja után vagy részéért 1 krajczár (1 frank után 1 centime) de legalább 6 kr (10 centimes). A Constanzán át küldött nk. csomagok, ha nem Konstantinápoly vagy Drinápolyba szólnak ezentúl 120 fitonként 48 kr. dij alá esnek Ebből 15 kr tengeri veszély elleni biztosítást a Konstantinápolytól való további útra fedezi. Folyó évi február 1-től kezdve a Törökor­szágban fekvő cs. és kir. postahivatalokkal Constanzán át nem csak nemzetközi csomagok, hanem egyéb kocsipostai küldemények, érték­nyilvánitással vagy a nélkül utánvétellel vagy a nélkül válthatók s ugyanezen időponttól a kér­déses kocsipostai küldemények tarifája a Trieszten át való szállítási útra is megváltozott. Viteldij fejében jár: I. Constantán át: a) a magyar területre Orsóvá vagy Predealig a rendes súly­dij (terjedelmeseknél a rendes suly­­dij másfélszerese) és értéknyilvánítás esetén ér­­tékdij a belföldi tarifák szerint (1. VI. Részt); b) a román területen szárazföldi szállításért: sulyportó Constanzáig (terjedelmeseknél szintén a rendes sulyportó másfélszerese) és értéknyilvá­nítás esetén, értékportó a román belföldi tarifák szerint (1. P. Tarifák VII. r. 16 füzet 10 old.) c) tengeri szállításért: Konstantinápolyig (román vagy Lloyd hajók­kal) sulyportó: 5 kg.­kint vagy ennek részéért 12 1/2 krajczár (= 25 centimes = minimum 13 kr), értéknyilvánítás esetén, értékportó 120 frtonkint (= 300 frank = 240 márka) vagy ennek töredéke után: 5 kr. (= 10 centimes), és tengeri veszély elleni biztosítási díj, mely kötelező, 120 frtonkint (= 300 frank = 240 márka) vagy ennek töredéke után: 15 krajczár (= 30 centimes); d. Konstantinápoly vagy Drinápolyba szóló küldeményekért ottani postai kezelésért: suly­portó: 5 kg.­kint vagy ennek része után: 25 kr (= 50 centimes), értékportó: 120 frtonkint (= 300 frank = 240 márka) vagy ennek töredéke után: 2 1/2 krajczár (=5 centime = minimum: 3 kr.) Törökországban fekvő egyéb cs. és kir. posta­­hivatalokkal váltott kocsipostai csomagok vitel­dija (a Constantán át való szállítási útra) alakul: a fenti a) b) és c) pontok alatt felsorolt di­jakból, melyekhez a Konstantinápolytól való tovább szállításért, még következő dijak járulnak: súlyportó: 5 kg.­kint vagy ennek részéért 50 kr. (= 100 centime) értéknyilvánítás esetén, ér­tékportó: 120 kitonként (=300 frank =240 márka) vagy ennek töredéke után: 121/2 kraj­czár (minimum 13 kr) és biztosítási dij, mely csakis a Magyarországból eredő csomagoknál kötelező, 120 frtonkint vagy ennek töredéke után 15 krajczár (30 centime). Törökországban fekvő cs. és kir. egyéb posta­­hivatalokkal való forgalomban tehát a fenti d)

Next