Budapesti Közlöny, 1898. március (32. évfolyam, 48-74. szám)

1898-03-01 / 48. szám

Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. ElŐFIZETÉSI DttAK : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre . ..... 20 frt Félévre.................................10 . Negyedévre..............................5 » Eg­y teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkül­dendő. í­­­­ rt i/; HdOL, Budapest, 1898 Kedd, márczius 1­4­. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Magánhirdeté­sek : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A magyar állami számvevőszék elnöké­nek magyar ministerelnököm által elő­terjesztett javaslatára Szukovcthy István pénzügyministeriumi osztálytanácsost szám­vevőszéki tanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 19-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar minis­­térium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztése folytán Nátafalussy Kornél premontrei rendi kanonok és nagyváradi tankerületi főigazgatónak, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 23-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére dr. Károly Gy. Hugó premontrei kanonok és budapesti állami felsőbb leányiskolai tanárnak, a tanügy terén szerzett érdemei elismeré­séül, az igazgatói czimet adományozom. Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 18-án. Ferencz József, 8. k. Wlassics Gyula, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán Brolly Tivadar, Pozsony szabad ki­rályi város főjegyzőjének, kitűnő szolgá­lata elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 20-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán dr. Fóliák Ede dettai járási orvosnak és Temes vármegye tiszteletbeli főorvosá­nak, ezen minőségében tett sok évi buzgó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koro­nás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 20-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 18-án kelt legfelső elhatározásá­val, dr. Steindachner Ferencz udvari tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott igazgatót udvari tanácsossá és az udvari természetrajzi múzeum intendánsává, dr. Brauer Frigyes egyetemi tanárt és I. osztályú őrt pedig igazgatóvá és ezen múzeum zoológiai osztályának vezetőjévé legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége pazonyi Elek Gusztáv tartalékos hadnagynak a III. Frigyes Vilmos Poroszország királya 10. sz. huszár ezred­nél, rétyi Antos János főmérnöknek a m. kir. föld­mi­velésü­gyi ministeriumnál és héthelyi Hunyady József tartalékos hadnagynak a gróf Nádasdy 9. sz. huszár­ezrednél a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 23-án Budapesten kelt legfelső elhatározásával, Lapcevic István zágrábi 25., Terstyánszky Ferencz nyitrai 14. honvéd gya­log és gróf Bombelles Károly budapesti 1. honvéd huszár ezredbeli alezredeseknek a saját kérel­mükre megejtett felülvizsgálat eredménye alap­ján mint »rokkantnak« nyugállományba helye­zését elrendelni, ez alkalomból Lapcevic István alezredesnek a czimzetes ezre­desi jelleget díjmentesen adományozni, grzymalai lovag Dobiecki József marosvásár­­helyi 9. honvéd huszár ezredbeli alezredest a váczi 6. honvéd huszár ezred parancsnokává ki­nevezni, a következő őrnagyoknak: reichseggi lovag Gerstenberger Jánosnak a soproni 18. honvéd gyalog ezredtől, a nyitrai 14. hon­véd gyalog, Lauter Gáspárnak a váczi 6. honvéd huszár ezredtől, a marosvásárhelyi 9. és kisjolsvai Szabó Zoltánnak a székesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnokság segédtisztjének, ezen alkalmazásától való felmentés mellett, a budapesti 1. honvéd huszár ezredhez való átne­­vezését legkegyelmesebben elrendelni méltózta­­tott. A m. kir. igazságügyminiszer Mihalovitz Gá­bor fehértemplomi kir. törvényszéki bírót a fehértemplomi és dr. Gáli Homoky Kálmán aranyosmaróthi kir. törvényszéki bírót az ara­­nyosmaróthi kir. törvényszék területére vizsgáló­bírói állandó helyettesül rendelte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister dr. Schmidt Imre huszti járásorvost a bástyaházai m. kir. erdőhivatal kerületébe a X. fizetési oszt. 3-ik fizetési fokozatába kincstári erdészeti orvossá nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Pironcsák István trsztenai lakost Árva vármegye trsztenai járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. belügyminister Lugossy Endre szám­vevőségi bijnokot a belügyministerium számvevő­ségéhez számgyakornokká ideiglenes minőségben nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Sáros vármegyében a bertóti anyakönyvi kerületbe Berthóty Marczel helyettes segédjegyzőt, a sirokaiba Horovitz Gyula helyettes segédjegyzőt, a szinyeibe Geiszler Adolf helyettes segédjegyzőt, végre a tót­sóváriba Ros­­koványi Andor helyettes segédjegyzőt, a szüle­tések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető helyettesekké ne­nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Czáró János és Czáróné Baross Ilona okleveles tanítót és tanítónőt az alsó-kapniki állami elemi népiskolához rendes tanítóvá és tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. honvédelmi minister Szoboszlay József volt egyévi önkéntest, a pozsonyi 13. hon­véd gyalog­ezred állományából, tartalékos had­­apród-tiszthelyettessé nevezte ki, 1898. évi már­czius hó 1-ei ranggal, a szabadkai 6. honvéd gyalog­ezredhez. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 1.014. ev­., illetve 11.608/II. és 12.074/11. sz. alatt kelt rendeleteivel a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak. 1898. évi márczius hó 1-vel, a szolgálati kötelezettség teljesítése után, tiszti rendfokozatának megtartása nél­kül, saját kérelmére: Kovács Mihály, szabadkai 6. honvéd gyalog­ezredbeli főhadnagy; a szolgálati kötelezettség teljesítése után, tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül, saját kérelmekre: Gruber Géza, gyulai 2., Böhm Jenő, Engel Lajos és Nagy László, nagyváradi 4., A lap mai számához két és egynegyed ív .Hivatalos Értesítői

Next