Budapesti Közlöny, 1898. április (32. évfolyam, 75-100. szám)

1898-04-01 / 75. szám

Szerkesztőségi iroda , XV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési okok : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. OLVAS a ÍIR.­BŐL Budapest, 1898. 75. szám. Péntek, április 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 írt, 200—300-szóig 3 írt­ak így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkül­dendő. Magánhírdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és apostoli királyi Felsége az alábbi legfelső kéziratot méltóztatott legkegyelmesebben kibocsátani: Kedves unokaöcsém Ferencz Nándor főherczeg Úr! Valódi öröm és megnyugtatás tölt el, hogy Kedvességed egészségének hosszabb gondozása után ismét teljesen kiépült s ennélfogva azon pillanat is megérkezett, a midőn Önt — úgy Kedvességed kiván­­ságának és hő vágyódásának, valamint saját szándékaimnak megfelelőleg, — katonai működésének terére visszavezet­hetem. Kedvességedet tehát ezennel közvetlen legfelsőbb haduri fennhatóságom alá helyezem. Eszerint Kedvességed, nem korlátozva határozott parancsnoki állással járó teen­dők által, ezentúl alkalmat fog találni, hogy nagyobb gyakorlatok alkalmával időközönként különféle hadtestek veze­tését átvehesse, hogy az összes hadügyhöz magasabb álláspontból közelebb léphes­sen, s hogy egyáltalában a szárazföldi és tengeri fegyveres hatalom valamennyi viszonyai felől azon gazdag tájékozást nyerhesse, mely a közjólétnek egykoron csak javára leend. Katonai törzsének felállítását és a Kedvességed teendőit szabályozó részle­teket külön utasítással rendelem el. Kelt Bécsben, 1898. évi márczius hó 29-én.Ferencz József, s. k. A Személyem körüli magyar minis­­terium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán Bangya Gusztáv Trencsén vár­megye főjegyzőjének, buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi márczius hó 21-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 17-én Bécsben kelt legfelső el­határozásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy lovag Bogdánomné Hanibal zágrábi 25. honvéd gyalog ezredbeli századosnak, nyugállományba helyezése alkalmából, a legfelső megelégedés ki­fejezése tudtul adassák. A császári és apostoli királyi Felsége, ugyan­csak az idézett legfelső elhatározásával, kis-kölkedi Szabó Kálmán helyi alkalmazású századosnak, a magyar királyi koronaőrség pa­rancsnokának és Láng Ignácz nagyváradi 4. honvéd gyalog­ez­redbeli helyi alkalmazású századosnak, nyug­állományba helyezésük alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adományozni, végre nagyjókai Farkas Vincze a honvéd központi ruhatárnál beosztott helyi alkalmazású századost a m. kir. koronaőrség parancsnokává legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 17-én Bécsben kelt legfelső el­határozásával, Prohászka Károly nyugállományú honvéd századosnak, kegyelemből és kivételesen, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 20-án Bécsben kelt legfelső elha­tározásával, Magyary Lajos a honvéd főparancs­nokságnál beosztott trencséni 15. honvéd gyalog ezredbeli századosnak, valamint törvényes utó­dainak, régi magyar nemességükhöz a »kis­­magyari« előnevet legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. A császári és apostoli kirági Felsége, folyó évi márczius hó 22-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával, Udvari Ferencz székesfehérvári 17., Kelcz Géza pécsi 19 honvéd gyalog ezredbeli és Szerényi Miklós budapesti 1. honvéd huszár ezredbeli századosnak őrnagyi helyi alkalmazásra való előjegyzését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 26-án Bécsben kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy az alább megnevezett tisztek a cs. és kir. közös hadsereg tényleges állomá­nyából 1898. évi április 1-vel a m. kir. honvéd­ség tényleges állományába áthelyeztessenek és pedig­ a gyalogsághoz: dannenfeldi lovag Pittoni Béla, I. Károly román király 6-ik, Hal Ferencz, Mária Terézia császárné és királynő 82-dik, Suk­a János és Matasic Antal, báró Philippovic péterváradi 70-dik, korompai Brunswik Lajos, Lajos bajor herczeg 62 ik és lippaborai Pillepic Rezső, báró Appel 60-ik gyalog­ezredbeli I. osztályú századosok, Keleti Alfréd, Lajos bajor herczeg 62-ik gya­log­ezredbeli II. osztályú százados, továbbá: Artner Rezső, gróf Jellació 69-ik, Dörnyei Béla, báró Reicher 68-ik, Gombos Zoltán, Lajos bajor herczeg 62-ik, dr. Osztian Olivér, Probszt 51-ik, Mihajlovics Zoltán, Albrecht főherczeg 44-ik és Kulcsár Károly, Braumüller 5 ik gyalog ez­redbeli főhadnagyok; végül: Urbanió József, báró Philippovic péterváradi 70-ik gyalog ezredbeli hadnagy; a lovassághoz: Gencsi Gyula, gróf Hadik 3-ik és Polonkay András, Frigyes Lipót porosz her­czeg 2-ik huszár ezredbeli főhadnagyok. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 16-án Wallseeben kelt legfelső elhatározásával, Várady János m. kir. VI. számú csendőr kerületbeli őrmesternek a koronás ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 18-án Bécsben kelt legfelső elhatározásával, Koloszár József m. kir. I. számú csendőr kerületbeli számvivő őrmesternek a koro­nás ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Az első főudvarmester Hoffmann Ferencz udvari élelmi­szertár-gondnokot számtanácsossá nevezte ki a főudvarmesteri hivatal számvevőségi osztályához. A m. kir. belügyminister Mayer Rezső orszá­gos levéltári gyakornokot az országos levéltárhoz fogalmazóvá kinevezte. A m. kir. belügyminister Horváth Sándor végzett bölcsészt az országos levéltárhoz levél­tári tisztté kinevezte. A lap mai számához egy és fél ív­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next