Budapesti Közlöny, 1898. május (32. évfolyam, 101-124. szám)

1898-05-01 / 101. szám

A­nett"... c iff.no . OLVASÓTERMÉBŐL Budapest, 1898. 101. szám. Vasárnap, május 1. BUDAPESTI H­ÍVA­TILOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal. : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- 8zóig 2 frt, 200—300-8zóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkül­dendő. IV Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére a nyitrai szé­­keskáptalanban Malatinszky József kano­nok és zsolnai főesperesnek a trencséni főesperességre, Simkó Antal kanonok és gradnai főesperesnek a zsolnai főesperes­ségre és Bobok József idősb mesterkano­noknak a gradnai főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő ifjabb mesterkanonok­­ságot Nécsey András czimzetes prépost és nyitra-alsóvárosi esperes-plébánosnak ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1898. évi április hó 19-én:­" Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április hó 21-én Münchenben kelt legfelső elhatározásával, a saját kérelmükre megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, Pachner Szilárd ezredesnek, a nagyszebeni 23. honvéd gyalog ezred parancsnokának, továbbá Hegedűs Jenő soproni 18. és Hoffmann Géza verseczi 7. honvéd gyalog ezredbeli alezredeseknek mint »rokkantaknak«, végre Krauk­l Károly pécsi 19. honvéd gyalog ezred­beli őrnagynak mint »honvédségi csapatszolgá­latra nem alkalmasnak, helyi szolgálatra alkal­masnak, utóbbira való előjegyzés mellett, nyug­állományba helyezését elrendelni, ezen alka­lomból : Hegedűs Jenő és Hffmann Géza alezredeseknek a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni; Csillag László szegedi 5. honvéd gyalog ezred­beli alezredest a gyulai 2., Nagy Ödön lugosi 8. honvéd gyalog ezredbeli alezredest pedig a nagyszebeni 23. honvéd gyalog ezred parancsnokává kinevezni és Bartha Lajos nagyváradi 4. honvéd gyalog ezredbeli őrnagynak a verseczi 7. honvéd gyalog ezredhez való áthelyezését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április hó 24-én Drezdában kelt legfelső el­határozásával, legkegyelmesebben elrendelni mél­tóztatott, hogy az alább megnevezett tisztek a cs. és kir. közös hadsereg tényleges állományá­ból, 1898. évi május hó 1-vel, a m. kir. honvéd gyalogság tényleges állományába áthelyeztesse­nek, és pedig: Krema Rikárd, lovag Gradl 78. gyalog ezred­beli I. osztályú százados, Szefezius István, Lajos bajor herczeg 62-ik, Mestitz János, József főherczeg 37-ik, Porsche Gyula, Lajos bajor herczeg 62-ik, Herszényi Herszényi Árpád, Lajos Győző fő­herczeg 65-ik, Dobók Géza, József főherczeg 37-ik, Krull Emil, báró Kray 67-ik, Geisinger Rajmond, Mária Terézia császárné és királynő 32-ik, Blechschmied Ferencz, báró Fejérváry 46-ik, Várady-Szakmáry Géza, I. Vilmos német csá­szár és porosz király 34-ik, Walter János, Braumüller 5-ik, Capitavu Aurél, gróf Grünne 43-ik, Fejér Dénes, Ernő főherczeg 48-ik és Farkas Zerém, Lajos bajor herczeg 62-ik gyalog­ezredbeli főhadnagyok. A m. kir. pénzügyminister Paduch József m. kir. pénzügyministeri segédhivatali igazgatót a m. kir. pénzügyministeriumhoz segédhivatali fő­igazgatóvá nevezte ki. A mi. kir. pénzügyminister Kovacsevics György m. kir. pénzügyministeri irodatisztet a m. kir. pénzügyministeriumhoz segédhivatali igazgatóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Markulin György zágrábi számellenőrt, végleges minőségű szám­­vizsgálóvá és Pavelic Márton gospiéi számgyakor­nokot végleges minőségű számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a hajdu-szoboszlói kir. adóhivatalhoz Véghseö Sándor miskolczi kir. adótisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a lugosi kir. pénz­­ügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Vörös Kálmán m. kir. állam­i végrehajtót és Simon László számgyakornokot pénzügyi szám­tisztté végleges minőségben és Domokos Árpád dijnokot a deési kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi számgyakor­nokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a deési kir. adó­hivatalhoz Szász Ödön nyárád-szeredai adóhiva­tali gyakornokjelöltet, a beszterczei kir. adóhiva­talhoz Schulhof Lajos jászberényi lakost adó­tisztekké ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Seyfried Lipót díj­talan adóhivatali gyakornokot a lugosi pénzügy­igazgatósághoz m. kir. állami végrehajtóvá ideig­lenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Ehrlich Emil Miksa győri kir. törvényszéki joggyakornokot a szombathelyi és Stepniczky Ferencz gyöngyösi kir. járásbirósági joggyakornokot a beregszászi kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Killer Gyula bonyhádi kir. járásbirósági Írnokot a bonyhádi és Füzéry György trsztenai kir. járásbirósági Írnokot a trsztenai kir. járásbirósághoz segéd­­telekkönyvvezetőkké nevezte ki. A m­. kir. igazságügyminister Kunfalvi Miklós ügyvédi Írnokot a námesztói kir. járásbirósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kondás József m. kir. igazságügyministeriumi hivatalszolgát a m. kir. igazságügyministeriumhoz ajtónállóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Rajnai Vámos, Bugovics József és Budai Péter m. kir. igazság­ügyministeriumi napidíjas hivatalszolgákat, va­lamint Sándor József altiszti igazolványnyal el­látott m. kir. volt csendőrt a m. kir. igazság­­ügyministeriumhoz h­vatalszolgákká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Gyika Emil szigetvári kir. járásbirósági aljegyzőt a szombat­­helyi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Bázsonyi Papp István gálszécsi kir. járásbirósági végrehajtót a csongrádi kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Löte József kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt a törvényszéki orvosi vizsgáló bizottság tagjává kinevezte. A m. kir. belügyminiszer Hunyad várme­gyében a királybánya toplicai anyakönyvi kerü­letbe anyakönyvvezető helyettessé Maurer Adolf József segédjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta A m. kir. belügyminiszer Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyében a sükösdi anyakönyvi kerületbe Molnár Károly községi jegyzőt anya­könyvvezetővé, továbbá a rákos­ keresztúriba Kalix Zsiga segédjegyzőt, a czinkotaiba Mezei József segédjegyzőt, a szakmák­ba Mundbród János segéd­jegyzőt, a jász kerekegyházaiba Scultéty Gyula segédjegyzőt, a mogyoródiba Krenedits Sándor jegyzősegédet, a kis hartaiba Singer János adó­ügyi jegyzőt, a makádiba Erszinger Ferencz segédjegyzőt, a rákos­csabaiba Peiti Ferencz segéd­jegyzőt, a szabad­szállásiba Retkes Antal községi írnokot, a kókaiba Szárdy István adóügyi jegyzőt, a czeglédberczegibe Isztay Elek segédjegyzőt, az aszódiba Guba Imre segédjegyzőt, végül a nagy­kovácsiba Gyulai Kálmán segédjegyzőt anya­könyvvezető helyettesekké nevezte ki, és a nagy­ A m. kir. pénzügyminister a központi díj- és illetékkiszabási hivatal számvevőségéhez Müller Henrik budapesti lakost díjtalan számgyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Olchváry Dezső beregszászi kir. törvényszéki aljegyzőt a bereg­szászi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A lap mai számához egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next