Budapesti Közlöny, 1898. június (32. évfolyam, 125-148. szám)

1898-06-01 / 125. szám

Budapest, 1898. 135.szám Szerda, junius­­ BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS BI A II. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre...................................10­0 Negyedévre................................5 . Egy teljes lap ára 30 kx. A­­Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Finlagánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. —----—................... ■ " ■ ~ —a HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar miniszerelnököm előterjesztése folytán Nagy Gábor pátrohai, Varga Károly bez­­dédi, Incze István nagy-varsányi, Szakács Károly nagy-tárkányi, Kuti Mihály lukai és Gönczy András nagy-géresi községi bíráknak, hű és buzgó szolgálataik elis­meréséül, az ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi május hó 22-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 22-én kelt legfelső elhatározásá­val, a kormánytanácsosi czimmel és jelleggel felruházott dr. Kenner Frigyesnek, a legmaga­sabb Uralkodó Ház pénz-, érem- és régiség­­gyűjteményei igazgatójának, sok évi kitűnő szol­gálata elismeréséül, a cs. és kir. udvari taná­csosi czimet és jelleget díjmentesen legkegyel­mesebben adományozni, Boeheim Vendel igazga­tói czímmel és jelleggel felruházott I. osztályú custost pedig a legmagasabb Uralkodó Ház fegyver- és műipari gyűjteményeinek igazgató­jává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. pénzügy­minister Bránszky Vendel főbányamérnököt és Derer Mihály bányatanácsosi czímmel felruházott vasgyári főmérnököt valósá­gos bányatanácsossá, Hoensch Szilárd, Golián Pál és Buczek József mérnököt főmérnökké, Beuss Emil, Kuhn Henrik és Milossevics Milos segédmérnököt mérnökké és Pénzes Benő, Ébert Rezső és Mocsáry Géza vasgyári tisztjelöltet segédmérnökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a rimaszombati kir. adóhivatalhoz Módra Gyula nagykőrösi la­kost adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister Paskay Bernát m. á. v. segédmérnököt, Gáti Béla posta- és távirda segédmérnököt s Búzás Elemér okr. mérnököt a IX. fizetési osztály 3. fokozatába posta- és távirda mérnökökké nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister palm­­steini Mach Pál helyettes tanárt a fiumei m. kir. tengerészeti akadémiához az olasz nyelv és iro­dalom, valamint a földrajz tanszékére ideiglenes minőségű rendes tanárrá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister dr. Kör­­nyei Géza és dr. ifj. Szentmiklóssy Elemér vég­zett joghallgatókat fizetés nélküli ministeri segéd­fogalmazókká nevezte ki. A m. kir. belügyminister a debreczeni anyakönyvi kerületbe Varga Károly városi első aljegyzőt második anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki s őt a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötéseknél való közreműködés­sel is megbízta. A m. kir. belügyminister Hajdú vármegyé­ben a nádudvari anyakönyvi kerületbe Kiss László segédjegyzőt második anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Heves vármegyé­ben a rózsa­szentmártoni anyakönyvi kerületbe Szabó Ferencz jegyzősegédet, a születések és halálesetek anyakönyvezésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki. ügyi miniszer urakkal, valamint az osztrák és kir. kormánynyal egyetértőleg, Formosa szigeté­ről, továbbá Hongkong, Kanton, Macao, Amoy és Swaton kikötőkből, valamint Brit-India ki­kötőiből s az azoktól nyugat felé egészen a Szuez csatornának a szuezi öbölbe nyíló torko­latáig fekvő kikötőkből származó következő áruknak és tárgyaknak behozatalát és átvitelét megtiltom : 1. Használt fehérnemű, ócska és viselt ruha­nemű (személyes használatra szolgáló holmik), használt ágynemű. A­mennyiben ezen tárgyak úti podgyászként, vagy lakhely változtatás következtében mint köl­­tözködési czikkek szállíttatnak, azok a határ­­átlépésnél az egészségügy-rendőri vizsgálatra és eljárásra nézve fennálló külön határozatok alá esnek. 2. Rongyok és papiros készítésre szánt ócska rongyok, ide értve a hydraulikus erő által össze­sajtolt azon rongyokat is, a­melyek mint keres­kedelmi czikkek nagy csomagokban szállíttatnak. 3. Használt zsákok, szőnyegek és már haszná­latban volt hímzések. 4. Nyers bőrök, meszezetlen és cserzetlen bő­rök, friss bőrök. 5. Friss (nyers) állati nyerstermények, mint csontok, körmök, paták, hólyagok, belek, a­meny­nyiben ezen tárgyak állati hulladékokat képez­nek, továbbá szőrök és sörte. 6. Haj. A felsorolt áruk és tárgyak átvitele, az esetre, ha a szomszédos külföldi átviteli, illetve be­viteli engedélyezése igazoltatott, csak úgy enged­hető meg, ha azok űrzár mellett oly módon van­nak csomagolva, hogy útközben azoknak minden­nemű kezelése lehetetlen. Jelen rendelet azon napon lép hatályba, a­melyen az az illető vám-, illetve révhivatalok­nak tudomására jut. Egyidejűleg a m. é. január 22-én, február 17-én, és július 30-án 4.699., 11.208. és 48.908. sz. alatt kelt rendeleteimet hatályon kívül he­lyezem. Budapesten, 1898. évi május hó 18-án. A minister helyett: Vörös, s. k. államtitkár. Az újpesti társaskör alapszabályait a m. kir. belügyministerium, I. évi 52.489. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta.­­A kereskedelemügyi m. kir. minister a g­y­a­l­u­i iparosegylet mint ipartársulat alap­szabályait, t. évi 24.491. sz. alatt kelt rendeleté­vel, az 1884. évi XVII. t.-czikk 150. §-a alapján, jóváhagyta. / . 31.197198. szám. Pályázat a budapesti középiskolai horvát internátusban megüresedett helyekre. A budapesti középiskolai horvát internátusban az 1898/9. tanévre egy teljesen ingyenes, egy télfizetéses és két egész fizetéses hely töltendő be. A m. kir. tengerészeti hatóság szt.-lucia­­costrena­ i születésű Perovich János tengerészt hosszujáratu tengerész hadnagygyá nevezte ki. A győri kir. Ítélőtábla elnöke Deutsch Fri­gyes végzett joghallgató szombathelyi lakost a győri kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A rimaszombati kir. törvényszék ezen kir. tör­vényszékhez német tolmácsul Böhm János fő­­gymnasiumi tanár rimaszombati lakost kine­vezte. A zilahi kir. törvényszék Balogh Géza zilahi kir. közjegyzőt ezen kir. törvényszék területére a német nyelvre nézve tolmácscsá nevezte ki. Goldberger Lipót budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú Jozefa, Zol­tán, Sarolta, Gizella, Nándor és Gyula gyerme­kei vezetéknevének »Gellért«-re kért átváltozta­tása, I. évi 57.691. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. A m. kir. ministerelnök a »Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság« budapesti czégnek Magyarország külön czimeré­­nek használhatását, az 1883. XVIII. t.-czikk alapján, megengedte. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 32.395. sz. alatt az ázsiai pestis járvány be­­hurczolásának meggátlása tárgyában a követ­kező rendeletet adta ki: a m. kir. államvasutak igazgatóságának és vala­mennyi nyilvános forgalmú gőzmozdonya önállóan kezelt vasútnak, valamennyi hajózási vállalatnak, valamennyi posta- és távirdaigazgatóságnak és hivatalnak, végül a m. kir. tengerészeti hatóság­nak és a Posta- és Távirda Rendeletek tárába. Az Ázsiában uralkodó pestis járványra való tekintettel a m. kir. bel-, pénz-, és földmivelés­ A lap mai számához két ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next