Budapesti Közlöny, 1898. július (32. évfolyam, 149-175. szám)

1898-07-01 / 149. szám

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jánossy Jolán okleveles polgári iskolai tanító­nőt, a nagykárolyi állami polgári leányiskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segéd­­tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kohut Kornélia okleveles polgári iskolai tanító­nőt, a dicső­szent-mártoni állami polgári leány­iskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lengyel Klára galgóczi állami polgári iskolai rendes tanítónőt, jelenlegi minőségében, a magyar­óvári állami polgári leányiskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pál János hatvani állami polgári fiú-iskolai helyettes tanítót, ugyanezen iskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dományi Sándor tordai állami polgári iskolai helyettes tanítót, ezen iskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fritz Istvánná deési államilag segélyezett köz­ségi polgári leányiskolai kézimunka tanítónőt, ugyanezen iskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Imre Csíkszeredán államilag segélyezett felső népiskolai rendes tanítót, ugyanezen inté­zethez, a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába igazgató-tanítóvá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Rácskay Gyula kir. mérnököt vasúti és hajózási biztossá kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a székes­fővárosi kir. adófelügyelőhöz Bittsánszky János és Seidl Aurél pénzügyi fogalmazó gyakornokokat pénz­ügyi fogalmazókká, ideiglenes minőségben ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister Solomon Antal adóhivatali ellenőrt pénztárnokká és Buzdumovics Gergely adótisztet ellenőrré a gospicsi adóhiva­talhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a nagyszebeni pénzügy­igazgatósághoz Kovács Lajos szegedi ke­zelési gyakornokot pénzügyi irodatisztté, ideigle­nes minőségben, kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a bányászatnál alkalmazott kezelési tisztviselők létszámában Incze József kezelőtisztet kezelési vezetővé ne­vezte ki. Am. kir. pézügyminister a kapronczai kir. adóhivatalhoz Zsokai Mihály glinai adóhivatali díjtalan gyakornokot adóhivatali tisztté, ideigle­nes minőségben, kinevezte. lofeitti -----------­-el Antil kir. pénzügyminister Ke­vér György buda­­pesrádia­kos végzett reáliskolai tanulót ideiglenes sörüfeéét és díjtalan pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a pénzügyministeri számvevőséghez. ■mlitnifij kirí pénzügyminister Opitz László hon­véd­­i főhadnagyot és Balogh János pénzügyőri birrtok-­srínttest ideiglenes minőségű pénzügyőri biztosokte ki. A. m. kir. pénzügyminister Pechmann Alajos Jíé&fl^Jfórí^iztos-helyettest ideiglenes minőségű j­éfrzíi^y 61$0Bi iöSraS* ffévezte ki. .noa&s'jgönim m­oltralor -S°í1'm.8 föfLnv­ai minister 4.417/evn. számú rendeletével, 1898. évi julius hó 1-ével, tarta­lékos—hadapród—tiszthelyettesekké a következő volt egydíjsispkpsítések neveztettek ki: a gyalog­­ ­­ ságnál: Léhrmann Béla, a nagy­kanizsai 20., Tompos Zsigmond, a soproni 18., Csullag Endre, a pécsi 19., Fehér János, a székesfehérvári 17., Bedi Gyula, a soproni 18., Panda József, a szé­kesfehérvári 17. és Skublits István, a nagykani­zsai 20. honvéd gyalog­ezred állományában; a lovasságnál: Vidats István, a szegedi 3. honvéd huszár ezred állományában. A m. kir. honvédelmi minister 40.874/11. számú rendeletével dr. Székely Béla szegedi 5. honvéd gyalog­ezredbeli tartalékos hadnagynak tiszti rendfokozatáról kért leköszönése elfogadtatott. A m. kir. igazságügyministérium közzé teszi, hogy a folyó évi április havában Budapesten és folyó évi május havában Kolozsvárit tartott tör­vényszéki orvosi vizsgálatok alkalmával a követ­kező orvostudorok nyertek törvényszéki orvosi képesítést: dr. Andreánszky Jenő budapesti gya­korló orvos, dr. Gerő Sámuel nagyváradi gya­korló orvos, dr. Borovitz Imre eperjesi gyakorló orvos, dr. Láng Sándor debreczeni közkórházi orvos, dr. Mosánszky Jenő kolozsvári egyetemi műtőnövendék, dr. Németh Ödön budapesti egye­temi tanársegéd, dr. Pasku Tivadar beszterczei gyakorló orvos, dr. Poszvék Lajos soproni gya­korló orvos, dr. Rosenzweig Bertalan lőcsei vá­rosi tiszti orvos, dr. Schleiminger László heves­megyei tb. járási és tiszafüredi községi orvos. A m. kir. igazságügyminister Kontratovics Viktor fehértemplomi kir. járásbirósági aljegyzőt a szombathelyi és Bereznay János lugosi kir. járásbirósági aljegyzőt a sátoralja­ ujhelyi kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Zilahy Lajos felsővissói kir. járásbirósági joggyakornokot a hajdúböszörményi és Soltész Endre kisvárdai kir. járásbirósági joggyakornokot a kisvárdai kir. járásbirósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Matulay István vágsellyei kir. járásbirósági végrehajtót a po­zsonyi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Ujfalussy Dezső zilahi kir. törvényszéki albirót a zilahi kir. járásbírósághoz mint végleges székhelyére rendelte kir. A m. kir. belügyminister Martinovich József, a m. kir. belügyministeriumhoz ideiglenes minő­ségben kinevezett díjtalan fogalmazó gyakornokot ezen állásában véglegesítette. A m. kir. belügyminister Bars vármegyében anyakönyvvezetőkké, az alsó­váradi kerületbe, Ákossy Árpád helyettes körjegyzőt, a nagy-ülési­­be­ Winkler Árpád segédjegyzőt, a besenyőibe pedig Ocsovszky Flór­is körjegyzőt nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer F­ej­é­r vármegyében a baracskai anyakönyvi kerületbe Pentz Ferencz községi jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a sá­­rosdi anyakönyvi kerületbe Rádi Andor segéd­jegyzőt, a sárszent­miklósi anyakönyvi kerületbe pedig Arany Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésével és házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer B­á­c­s-B­o­d­r­o­g vár­megyében a tovarisovai anyakönyvi kerületbe Nikolits Aurél községi jegyzőt anyakönyvveze­tővé, továbbá a paragaiba Oltványi Antal községi írnokot, a pirosiba Bohunek Jenő községi írno­kot és a német-palánkaiba Poszta György segéd­jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A m. kir. belügyminister So­p­r­o­n vármegyé­ben a szilsárkányi anyakönyvi kerületbe Göncz István segédjegyzőt, a vittnyédibe Pödör Gyula segédjegyzőt, a kapuváriba Borsits Sándor má­sodjegyzőt, a babotiba Kovácsics Zsigmond segéd­jegyzőt, végül az ivániba Enzsöl Ferencz községi birót anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és az utolsó helyen említettet kivéve, valameny­­nyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer L­i­p­­­ó vármegyében a dovallói anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Krizsán Emil ág. ev. tanítót nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Blau Fri­gyes és Erőssy Béla végzett joghallgatókat a budapesti kir. ítélőtábla kerületére ideiglenes minőségű díjas joggyakornokokká kinevezte. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság Lux Péter pécsi lakost, a mohácsi m. kir. adóhivatalhoz végleges minőségben hivatalszolgává nevezte ki 44.231. sz. Hirdetmény az 1888: XVII. t.-czikk alapján kibocsátott 41­2° /6­ os vasúti elsőbbségi aranykölcsönhöz tartozó kötvények uj szelvény­iveinek kiadása tárgyában. Az 1888: XVII. t.-czikk alapján kibocsá­tott 41/2°/0-os vasúti elsőbbségi aranykölcsön­höz tartozó kötvényekhez kiadott I. sor. szel­vényivek utolsó szelvénye I. évi julius 1-én ese­dékessé válván, ugyanezen naptól kezdve az új szelvényivek Budapesten a m. kir. központi ál­lampénztárnál, az ott jelentkező feleknek, a kötvényekhez tartozó szelvényutalványok be­nyújtása ellenében, díjmentesen ki fognak szol­gáltatni. A szelvényutalványok ezen kívül f. évi július 1-től bezárólag deczember 31-ig még a követ­kező közvetítő helyeknél is benyújthatók, és­pe­dig: Budapesten: a m. kir. állampénztárnál (IX. ker., vámpalota), a kir. állampénztárnál Zágrábban; az összes kir. adóhivataloknál; to­vábbá Budapesten: a magyar leszámítoló és pénz­váltó banknál; Bécsben, az Union-banknál, Berlinben ,­ a Mendelssohn­et Comp. bank­házánál és a Berliner Handelsgesellschaft czimű banknál; végül M. m. Frankfurtban; a Deutsche Effecten und Wechselbanknál. Mindezen közvetítő helyek az új szelvényivek kiszolgáltatását rendszerint díjmentesen közve­títik; a felsorolt bankok és bankházak azonban az esetben, ha a felekkel való érintkezés leve­lezés útján történik, a következő díjakat számít­hatják fel, és­pedig: Budapesten és Bécsben, 25 dbig terjedő tételeknél, szelvényivenként 8 krt, 25 dbnál nagyobb tételeknél, szelvényivenként 5 krt; Berlinben és M. m. Frankfurtban pedig: 25 dbig terjedő tételeknél szelvényivenként 15 fil­lért, 25 dbnál nagyobb tételeknél szelvény­iven­ként 8 fillért. A közvetítő helyeknél (budapesti és zágrábi kir. állampénztárai, adóhivatalok és bankinté­zetek) a szelvényutalványok a szokásos hivata­los, illetőleg üzleti órák alatt, két példányban kiállítandó s a szelvényutalványok számait ér­tékfokozatonként elkülönítve, számtani sorrend­ben tartalmazó jegyzékek kíséretében nyújtandók be. Több jegyzékről ezenkívül még egy össze­­sítő, vagyis a szelvényutalványok értékfokozaton­­kénti darabszámát feltüntető főjegyzék is szol­gáltatandó be. A benyújtott szel­vény­utal­vány­okról a be­nyújtó fél elismervényt kap, mely elismervény visszaadása mellett az új szelvényivek legkésőbb a szelvényutalványok benyújtása napjától számí­tott 30 nap múlva fognak kiszolgáltatni.

Next