Budapesti Közlöny, 1898. augusztus (32. évfolyam, 176-199. szám)

1898-08-02 / 176. szám

SZERKESZTŐSÉGI iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 írt Félévre . ..............................10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. 176. szám Kedd, augusztus 2. M IT ITALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkal­­__________________dende. _________________ i¥5agánhirdetések‘: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. bű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. A m. kir. pénzügyminister dr. Laczkovich Gyula kir. aljárásbirót a temesvári kincstári ügyészséghez alügyészszé nevezte ki. vékonyai anyakönyvvezetőt, anyakönyvvezetőkké, továbbá ugyancsak a miavaiba Jurenka Márton községi jegyzőt, a dvornikiba Pridavka Pál jegy­zői írnokot, végül a pöstyénibe Rexa Géza segéd­jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság Göcsög Ottó kebelbeli dijnokot irodakezelési díjas gya­kornokká, ideiglenes minőségben, nevezte ki. Aláírási felhívás. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. törvényczikk 48. §-a az e tör­vény alapján keletkezett vagy átalakult gazda­sági és ipari hitelszövetkezetek ügyének előmoz­dítására és hiteligényei kielégítésére Budapesten országos központi hitelszövetkezet felállítását ren­deli el. Hogy az a nagy közgazdasági czél és társa­dalmi feladat, a­mely a szövetkezeti ügy orszá­gos szervezésében áll, a törvényhozás szándéka szerint mielőbb a gyakorlati megvalósulás útjára tereltessék, a törvény mielőbb végrehajtandó és az országos központi hitelszövetkezet késedelem nélkül megalakítandó , megalakítandó központi intézet sikeres mű­ködését tetemesen előmozdítja az, ha ez az in­tézet mindjárt létesülésekor tetemes és országos jellegéhez méltó alaptőke fölött rendelkezik. Ennek lehetővé tétele végett egyrészről a tör­vényadta felhatalmazással annak egész terjedel­mében élni és a magyar királyi államkincstár nevében egy­millió korona alapítványi üzletrészt jegyezni szándékozom, másrészről módját kívánom adni annak, hogy az országnak a törvényhozás szándékát méltányló közönsége az alakítandó or­szágos intézet létesítésénél a maga részét kivegye. Az 1898. évi XXIII. törvényczikk 66. §-a szerint alakítandó országos központi szövetkezet alapítványi üzletrészeire a nyilvános aláirást ezennel megnyitom. Egy alapítványi üzletrész a törvényben meg­állapított legkisebb összegre, 1.000, szóval ezer koronára szól. Az 1898. évi XXIII. törvényczikknek az alapitó tagok jogviszonyaira vonatkozó rendelkezéseiből tájékozásul a következőket említem: 2. Az alapitó tagok a központi hitelszövetke­zet kötelezettségei itt csak alapítványi üzletré­szeik erejéig felelősek, másrészt a központi hi­telszövetkezet vagyonában és jövedelmeiben csak annyiban részesülnek, hogy üzletrészeik alapsza­­bályszerű visszafizetését s a nyereségből legfel­jebb négy (4) százalék évi osztalék kiszolgálta­tását követelhetik. Szavazati jogukat és gyakorlásának módját az alapszabályok fogják meghatározni. Az általuk jegyzett alapítványi üzletrészek visszafizetésével tagságuk megszűnik. 2. A központi hitelszövetkezet tiszta nyeresé­géből első­sorban tíz (10) százalék a tartalék­­alapra, további (10) százalék a kötvények külön biztosítéki alapjára, a fenmaradó összeg az ala­pítványi üzletrészek osztalékára és ennek fedezése . A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 8-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik. A „Budapesti Közlöny“ szerkesz­tősége szállást változtat s a szerkesztő­­ségi iroda f. évi augusztus hó 3-tól fogva a VII. ker. Miksa­ utcza 8. sz. házban lesz. A kiadó­hivatal, melyhez a „Hiva­talos Értesítő“-be szánt közlemények küldendők, egyelőre még eddigi helyiségében marad, a IV. ker. ferencziek tere 3. sz. alatt. HIVATALOS RÉSZ. Negyedik orvosi jelentés. Mária Antónia főherczegasszony özvegy tos­canai nagyherczegné ő cs. és kir. fenségének gyöngeségi állapota változatlan, érvelése arány­lag jó. Gmunden, 1898. julius 31-én. Dr. Gallasch, s. k. Dr. Pesendorfer, s. k. Ötödik orvosi jelentés. Mária Antónia főherczegasszony özvegy tos­canai nagyherczegné ő cs. és kir. fenségének állapota változatlan. Gmunden, 1898. augusztus 1-én. Dr. Gallasch, s. k. Dr. Pesendorfer s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére farádi Vörös László állam­titkárt ezen állásától, eddigi buzgó mű­ködésének elismerése mellett, saját kérel­mére felmentem. Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Báró Dániel Ernő, s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére dr. Schmidt József, a sza­badalmi hivatal elnökét kereskedelem­ügyi magyar ministeriumom államtitká­rává kinevezem. Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Báró Danid Ernő, s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán Gur­­bály András, budaméri községi bírónak,­­ császári és apostoli királyi Felsége, f. évi julius hó 25-én Ischlben kelt legfelső elhatáro­zásával : Rukavina Gergely sziszeki 27. honvéd gyalog ezredbeli alezredesnek, a saját kérelmére megej­tett felülvizsgálat alapján mint rokkantnak, min­dennemű népfelkelési szolgálatra alkalmatlannak, nyugállományba helyezését, J­ikli János alezredesnek, a VII. honvéd kerü­leti parancsnokság segédtisztjének, jelenlegi szol­gálati alkalmazása alól való felmentés mellett, a sziszeki 27. és Fodor Pál őrnagynak, a szabadkai 6. honvéd gyalog ezredtől, a szatmári 12. honvéd gyalog ezredhez való áthelyezését legkegyelmesebben el­rendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, s évi julius hó 26-án Ischb­en kelt legfelső elhatáro­zásával, Fery Oszkár, a m. kir. VI. sz. csendőr­i kerületnél létszámon felül vezetett és a honvé­delmi ministerium XVI. ügyosztályában beosztott századosnak, ezen alkalmazása alól való felmen­tése alkalmából, a katonai érdemkeresztet leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister dr. Schleiminger László tiszafüredi járás orvost az eperjesi kir. törvényszék területén felmerülő törvényszéki or­vosi teendőknek második törvényszéki orvosi minő­ségben való rendes ellátásával bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister az Árva vármegyei Námesztó községbe kirendelt Csuk Alajos állami állatorvost a szolgálat érdekében eddigi kirendeltségi állomására áthelyezte. A földmivelésügyi m. kir. minister Bandi Godefréd czimzetes gazdasági igazgatót, mező­­hegyesi lakost, Csanád vármegye battonyai járá­sára nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Ketzer Zsigmond Somlyó­vásárhelyi lakost Veszprém vár­megye devecseri járására nézve a gazdasági tudó­sítói tiszttel bízta meg. A m. kir. belügyminister Nyitra vármegyé­ben a csácsói anyakönyvi kerületbe Sándorfi Gyula körjegyzőt, a pöstyénibe Leilei János helyettes körjegyzőt, a miavaiba Nagy Lajos túr­

Next