Budapesti Közlöny, 1898. október (32. évfolyam, 226-251. szám)

1898-10-01 / 226. szám

Szerkesztőségi Irod*. , VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hit*ta­l: Perencziek tere, Athenaeum-épület. ft IM * OLVASÓ TÉR MI DŐL, Budapest, 1898. 226. szám. Szombat, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALO­S LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................. 20 M Félévre ....... 10 » Negyedévre...................................... » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 írt, 200—300-szóig 3 írt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után SO kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára SO krajczárjával is megkül­dendő. fi/magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministé­­rium­ ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése folytán Puky Gyula debreczeni ítélőtáblás elnök­nek, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, az igazságszolgál­tatás terén szerzett érdemei elismeréséül, másod osztályú vaskorona-rendemet díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi szeptember hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán Mahir Ferencs, a zágrábi megyei hatósághoz beosztott járásfőnöknek, hasz­nos szolgálata elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi szeptember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 26-án kelt legfelső kéziratá­val, báró Kast Mihály cs. kir. földmivelésügyi ministernek, dr. Kaizl József cs. kir. pénzügy­­ministernek, dr. Baernreither József Mária cs. kir. kereskedelemügyi ministernek és dr. lovag Jedrzejotvicz Ádám cs. kir. ministernek a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 14-én Schönbrunnban kelt legfelső elhatározásával, dr. Nusz József I. osztályú főtörzsorvost, a pozsonyi IV. honvéd kerület egészségügyi főnö­két, a budapesti honvéd helyőrségi kórház pa­rancsnokává legkegyelmesebben kinevezni és dr. makkai Fábián Béla törzsorvosnak, a nyit­­rai honvéd állomás orvosfőnökének ezen kórház­hoz való áthelyezését legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi szeptember hó 8-án kelt legfelső elhatározásával, siegenfeldi Anthony Alfréd váczi 6. honvéd huszár ezredbeli tartalékos I. osztályú századosnak a kamarási méltóságot legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister dr. Fittler Bá­lint, a budapesti kir. ügyészség vezetésével meg­bízott kir. főügyészi helyettest a budapesti kir. főügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister a kun­szent-mik­­lósi kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkalmazott Csiszár János írnokot ebben az állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. K. Lippich Elek segédtitkárt ministeri titkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Pachmajer János főpénztári ellenőrt a selmeczbányai bányaigazga­tósági főpénztárhoz főpénztárnokká, Szepesi Já­nos számellenőri állomásra beosztott bányapénz­tári ellenőrt pedig főpénztári ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Márton József pénzügyi fogalmazót az I-fő számú pozsonyi kataszteri helyszínelési felügyelőséghez hasonló minőségben kataszteri helyszínelési becslőbiztossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a zilahi pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez Brechtl János trencséni számellenőrt számvizsgálóvá vég­leges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Fischer Károly szikszói, Bibó József veszprémi és Kádas József szatmári II. osztályú ellenőröket, jelenlegi ál­lomáshelyükön a IX. fizetési osztályba sorolással, I. osztályú adóhivatali ellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Cseh Kálmán ideiglenesen nyugalmazott pénzügyőri biztost a beszterczei pénzügyigazgatósághoz m. kir. iroda­vezetővé végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a deési pénzügy­igazgatósághoz Kimer Géza nagykárolyi pénz­ügyi kezelési gyakornokot pénzügyi irodatisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister az egri pénzügy­igazgatósághoz Hamza János végzett joghall­gatót pénzügyi fogalmazó gyakornokká ideigle­nes minőségben kinevezte. A m kir. pénzügyminister ifj. Nagy Györy Béla nagykárolyi lakost ideiglenes minőségű segély­díjas pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Benkő Ferencz budapesti lakost ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokká nevezte ki a ministeri szám­vevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Bányai Aladár budapesti lakost ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokká nevezte ki a m. kir. dohány­jövedéki központi igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. belügyminister Csik vármegyében a kászon­jakabfalui anyakönyvi kerületbe anya­­könyvvezetővé Pálfy Károly segéd­jegyzőt ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Arad vármegyében a borosjenői anyakönyvi kerületbe Boboos Sámuel községi írnokot, a nagy-kalmágyiba pedig Fer­ner Menyhért körjegyzői írnokot anyakönyvve­zető helyettesekké nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbizta. A földmivelésügyi m. kir. minister Demkó- Belomszky Ferencz mód­osi lakost Torontál vár­megye módosi járására nézve a gazdasági tudó­sítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Koleszár János temes-rékási lakost Temes vármegye rékási járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Mittach Ede kántortanitót, oscsodniczai lakost, Trencsén vármegye csaczai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 68.128/V. sz. alatt kelt rendeletével dr. Hüpsch Ignácz egyévi önkéntes és az összes gyógytudományok tudora, a lugosi 8. honvéd gyalog ezred állomá­nyában, az egyévi önkéntesi tényleges szolgálat második felének teljesítése alkalmából, 1898. évi október hó 1-­ei ranggal, segédorvos-helyettessé kineveztetett. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 61.611/II., illetve 57.730/V. sz. alatt kelt rendeleteivel a honvédség kötelékéből elbo­csáttatnak. 1898. évi október hó 1-vel, a szolgálati, illetőleg védkötelezettség tel­jesítése után, viselt tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül, saját kérelmükre: Zeiller Ödön, budapesti 1., Bucsányi József, szabadkai 6., Süvegh János, pécsi 19., Pihál Hugó, marosvásárhelyi 22. és Moess Ernő, nagyszebeni 23. honvéd gyalog­ezredbeli tartalékos hadnagyok, továbbá: dr. lubóczi és csehfalvi Pulszky Ágoston a budapesti I honvéd kerületi parancsnokság nyil­vántartásában álló szolgálaton kívüli viszonybeli főhadnagy, dr. Kemény András, a kassai III. és dr. Kiss Mihály a pozsonyi IV. honvéd kerü- A lap mai számában a »Hivatalos­­ Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék