Budapesti Közlöny, 1898. november (32. évfolyam, 252-276. szám)

1898-11-01 / 252. szám

Budapest, 1898. 252. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben bűzhöz hordva: Egész évre . . . ... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.E E­ ­zonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr­­élyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán topuskai Erzic Simon báni táblai ül­nöknek, saját kérelmére lett nyugalmaz­­tatása alkalmából, sok évi hasznos szol­gálata elismeréséül, harmad­ osztályú vas­­korona-rendemet díjmentesen adományo­zom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi október hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán Bach M. Remigia, az Esztergom ví­zivárosi zárda főnöknőjének, a nőnevelés terén szerzett érdemei elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi október hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelesebben kinevezni: Ferdinánd főherczeg ur ő cs. és kir. fenségét, alezredest, az 1. tiroli császár­vadász ezrednél, ezredessé a 4. tiroli csá­szár-vadász ezredhez, és József Ágoston főherczeg ur ő cs. és kir. fenségét, főhadnagyot az Albrecht porosz herczeg 6. sz. dragonyos ezrednél, 1. osztályú századossá. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá legkegyelmesebben (1898. november 1-jével) kinevezni táborszernagyokká: a következő altábornagyokat: lovag Hold Sándort, a 14. hadtest parancs­nokát és parancsnokoló tábornagyot Inns­bruckban ; obstorffi Probszt Emilt, a 12. hadtest pa­rancsnokát és parancsnokoló tábornokot Nagy- Szebenben; vezzai lovag Succovaty Edét, a 3. hadtest parancsnokát és parancsnokoló tábornokot Gráczban; Fabini Lajost, a 6. hadtest parancsnokát és parancsnokoló tábornokot Kassán; továbbá ahnenburgi Bolfras Arthurt, Ő Felsége főhad­segédét és katonai irodájának főnökét; altábornagyokká, a következő vezérőrnagyokat: ns. Bittner Vilmost, a 15. gyalog hadosztály parancsnokát; friedenthali lovag Pina Arthurt, a hadi iskola parancsnokát; malovitzi és kosori báró Malowetz Antalt, a lovas hadosztály parancsnokát Bécsben; kezdi­ sárfalvai Benicek Józsefet, a 20. lovas dandár parancsnokát; kereszti és vajkai Molnár Hugót, beosztva a 11. hadtest-parancsnokságnál; siegdorfi Siglitz Ferenczet, a 6. gyalog had­osztály parancsnokát; Babic Istvánt, a 3. gyalog hadosztály parancs­nokát ; Ratzenhofer Gusztávot, a katonai főtörvény­szék elnökét; elbringeni Venus Móriczot, a 8. tüzér dandár parancsnokát; ns. Vivenot Ernőt, a 4. gyalog hadosztály parancsnokát; ns. Sterzi Antalt, landwehr-hadosztálynokot Josefstadtban, és Castaldo Lajost, landwehr-hadosztálynokot Bécsben; vezérőrnagyokká, a következő ezredeseket: rajnai és körösladányi Stesser Györgyöt, a m. kir. csendőrség felügyelőjének helyettesét; Sluka Ferdinándot, a 28. gyalog­dandár pa­rancsnokát ; Klar Kristófot, a hadmérnöki törzsnél, a közös hadügyministerium 8. osztályának főnökét; szmrecsányi Szmrecsányi Istvánt, József Ágos­ton főherczeg ur ő cs. és kir. fensége kamarai főnökét; ns. Zietkiewitz Alfrédet, a 16. lovas dandár parancsnokát; freuwaldi Jonah Arthurt, az 50. gyalog dan­dár parancsnokát; ns. Reznicek Károlyt, a 25. gyalog dandár parancsnokát; langenwarti Düringer Ferenczet, a 65. gyalog dandár parancsnokát; Cojeticanin Emánuelt, a boszniai és hercze­­govinai csendőrségi test parancsnokát; ns. Oörtz Gusztávot, a 71. gyalog dandár parancsnokát; ns. Ziegelmayer Károlyt, tüzérségi igazgatót a katonai parancsnokságnál Zárában; sowillei Trösch Henriket, a 7. tüzér dandár parancsnokát; Merkel Lajost, az 5. tüzér dandár parancs­nokát ; lovag Waich Miklóst, a műszaki kát.­szak­­tanfolyam parancsnokát; Krziwanek Károlyt, tüzérségi igazgatót a 14. hadtestnél; Woinovich Emilt, a 17. gyalog dandár parancs­nokát ; Frank Liboriuszt, az 56. gyalog dandár parancsnokát; ns. Rehberger Emánuelt, landwehi gyalog dandár parancsnokát Czernowitzban; sonderburgi Reinisch Károlyt, a 60. gyalog dandár parancsnokát; ns. Sturm Jánost, a 21. gyalog dandár parancs­nokát ; auenfelsi báró Billek-August Istvánt, a 48. gyalog dandár parancsnokát; ns. Pflügl Emilt, a 66. gyalog dandár parancs­nokát, és hadamari lovag Versbach Mansvétet, a közös hadügyministérium 1. osztályának főnökét, egye­lőre meghagyva szolgálati állomásán; ezredesekké a vezérkari testnél a következő alezredeseket: ns. Colard Ármint, beosztva csapatszolgálatra a báró Reinländer 24. sz. gyalogezrednél, a gyalogsághoz való végleges áthelyezéssel és kine­­nevezve ezen ezred parancsnokává; dömsödi Magyar Gyulát, beosztva csapat­szolgálatra a 6. sz. hadtest tüzér ezrednél, a tábori tüzérséghez való végleges áthelyezéssel s kinevezve a 10. sz. hadosztály tüzér-ezred parancsnokává; Puhalle Pált, a hadi iskolánál tanítót, és Scheman Balázst, a törzstiszt jelölteket vizs­gázó bizottság elnökének rendelkezésére; a hadmérnöki törzsnél a következő alezredeseket: Stipanovic Jaroszlávot, beosztva csapatszol­gálatra az Alexis orosz nagy­herczeg 39. sz. gyalog­ezrednél, a hadmérnöki igazgatósághoz Krakóban, és Streichert Otmárt, a műszaki kát. szaktan­­folyamnál tanítót; a gyalogságnál, vadász és utász csapatoknál s vasúti és táviró ezrednél a következő alezredeseket: báró Schmidburg Vilmost, az I. Humbert olasz király 28. sz. gyalog ezrednél; Neumann Emilt, a Galgótzy 71. sz. gyalog ezrednél; Wachsmann Vilmost, a 28. sz. tábori vadász zászlóaljnál, a II. Lipót császár 33. sz. gyalog ezredhez; König Adolfot, a Frigyes Ágoston szász her­czeg 45. sz. gyalog­ ezrednél; budahegyi Pauer Ferenczet, a báró Salis- Loglio 76. sz. gyalog ezrednél; festwilli báró Balchuber Tivadart, a gróf Jel­­lacic 79. sz. atocani gyalog ezrednél; Privicsc Emilt, a Kovács 12. sz. gyalog ez­rednél; gallensteini báró Gall Károlyt, beosztva csa­­patszolgálatra az 1. sz. bosznia-herczegovinai gyalog ezredhez; Perathoner Jánost, a ns. Probst 51. sz. gya­log ezrednél; Czech Antalt, a 20. sz. tábori vadász zászló­alj parancsnokát, a báró Kray 67. sz. gyalog ezredhez; Patotschnigg Károlyt, a báró Merkl 55. sz. gyalog ezrednél; báró Maasburg Jánost, a gróf Jellació 69. sz. gyalog ezrednél; romanyai lovag Czógler Györgyöt, a Mária Terézia császárnő és királynő 32. sz. gyalog­ezrednél; Lederle Leót, a Lajos Viktor főherczeg 65. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 20-ik oldalon kezdődik s két ív mellékleten folytatódik.

Next