Budapesti Közlöny, 1898. december (32. évfolyam, 277-301. szám)

1898-12-01 / 277. szám

^ OLVAS 01 EK M EB UL. • Budapest, 1898. 277. szám. Csütörtök, deczember 1. KÖZLÖNY. HIVATA­­OS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : TV. terület, Mircsa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Arie : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben hashoz hordva: Egész évre.................... 20 frt Félévre.............................10 » Negyedévre......................... » Egy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Ért«Ertó“«be­iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt éa igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és ma esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán Molnár Béla székesfehérvári ügyvéd és a dunántúli evangélikus református egyházkerület világi főjegyzőjének, az egyház és közügyek terén szerzett ér­demei elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi november hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Bán­ffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése folytán Szőllősi Antal makói evangélikus reformá­tus lelkésznek, a lelkipásztorkodás terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi november hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. a császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi november hó 23-án kelt legfelső elhatározásával, alta­ rupei lovag Stoffella Emil consult udvari és ministeri titkárrá a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministeriumához legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi november hó 23-án kelt legfelső elhatározá­sával, saárdi gróf Somssich Józsefet, az állam­tudományok tudorát és fogalmazó gyakornokot, fizetéstelen követségi attachévá legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. A m. kir. igazságügy minister Kulin János beregszászi kir. törvényszéki aljegyzőt a bereg­szászi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Millassevits Sándor pancsovai kir. ügyészt a balassa­gyar­­mati kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Schobeln Ká­roly nagyszebeni kir. törvényszéki albirót a nagy­szebeni, dr. Németh Rudolf szegedi kir. törvény­­széki albirót pedig a szegedi kir. járásbírósághoz mint, végleges székhelyükre rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Kiss László beregszászi kir. törvényszéki, Mayer Károly per­laki kir. járásbirósági és Steiner Dezső nagy­­kanizsai kir. törvényszéki aljegyzőket ideiglene­sen viselt ebben az állásukban végleg megerő­sítette. A m. kir. igazságügyministerium Zakariás Gyula ideiglenes minőségű szamosujvári orsz. fegyintézeti tiszti írnokot ezen állásában végle­gesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kerekes István okleveles tanítót az apáczai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bodó Sándor okleveles tanítót a feketemezői állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A m. kir. belügyminister S­z­a­t­m­á­r várme­gyében a madarasai anyakönyvi kerületbe Mit­lián János községi jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá az erdődibe Karancsy Árpád községi jegyzőt, az oláh-meddesibe Enyedi Lajos helyet­tes aljegyzőt, s végre a misztótfaluiba Várna László segédjegyzőt anyakönyvvezető helyette­sekké nevezte ki és valamennyit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Egyúttal Veress Sándor nagy­ecsedi anyakönyvvezető helyettest, kinek hatásköre eddig a születések és halálese­tek anyakönyvezésére szorítkozott, a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel szintén megbízta. A m. kir. belügyminiszer Somogy várme­gyében az andocsi anyakönyvi kerületbe tartozó Miklósi községet a török-koppányi anyakönyvi kerülethez csatolta át. Továbbá a nagyatád-vi­­déki anyakönyvi kerületbe Brodszky Lajos szol­­gabirót anyakönyvvezetővé, a simonfai kerületbe Friedländer Lipót segédjegyzőt, a csokonyaiba Demján Imre körjegyzőt, a szennaiba Balogh György segédjegyzőt s végül a böhönyeibe Ko­vács György Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és, a szennai és böhö­­nyei anyakönyvvezető helyettesek kivételével, valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A földmivelésügyi m. kir. minister ifj. Velits György tótprónai lakost Turócz vármegye mo­­sócz-zniói járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister Dück Andrást, a budapesti m. kir. fővámháznál alkal­mazott napidijas szolgát, a budapesti m. kir. ál­lami órásipari szakiskolához ideiglenes minőségű szolgává nevezte ki. N­e­u­m­a­n­n Jakab m. kir. járásbirósági írnok deési lakos, valamint kiskorú gyermekei Nándor és Márton vezetéknevének »Nemes«-re kért át­változtatása, f. évi 116.420. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Bleiveis Lajos m. kir. adótiszt erzsébet­városi lakos, valamint kiskorú gyermekei János és Julia vezetéknevének »Barta«-ra kért átvál­toztatása, I. évi 116.647. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Lancsarits Mária bélaházi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Rom«-ra kért át­változtatása, f. évi 116.971. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Altman Sámuel debreczeni illetőségű buda­pesti lakos, valamint kiskorú gyermekei Endre és István vezetéknevének »Aczél«-ra kért át­változtatása, f. évi 116.978. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Spitzer Mihály budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Bertalan kiskorú fia veze­téknevének »Salgó«-ra kért átváltoztatása, I. évi 116.981. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. F­u­g­e­r­­ Gyula monori illetőségű ugyanottani lakos, valamint Gyula nevű kiskorú fia vezeték­nevének »Burján«-ra kért átváltoztatása, f. évi 117.063. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. W­e­i­s­z Benő szt.-endrei illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Kalmár«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 117.065. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Schwarcz Jakab hétegyházai ille­tőségű aradi lakos vezetéknevének »Sugár«-ra kért átváltoztatása, f. évi 117.640. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Gucsik Ferencz maholányi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Nagyhegyi«-re kért átváltozatása, f. évi 117.380. számú belügymi­niszeri rendelettel, megengedtetett. Haas Béla trencséni illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Horvát«-ra, kert átváltoztatása, f. évi 117.704. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Modern Gyula budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Gere«-re kért átváltoztatása, I. évi 117.769. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. G­r­ó­s­z Márton budapesti illetőségű ugyan­ottani könyvkereskedő segéd, valamint kiskorú István fia vezetéknevének »Gál«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 117.912. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. A lap mai számához negyed ív melléklet, s egy és háromnegyed ív » Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next