Budapesti Közlöny, 1899. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Budapest, 1899. BUDAPESTI Előfizetési Árak , naponként­ postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..........................20 frt Félévre...............................10 » Negyedévre..........................5 » Egry teljes lap ára 30 ki . HIVATALOS LAP: Vasárnap, január 1. •• •• KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út, 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Arragánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kv. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem elő­terjesztése folytán Wagner Ferencz Antal szegedi és Elfer Ede balassa­gyarmati törvényszéki kereskedelmi ülnököknek a kereskedelmi tanácsosi czimet díjmente­sen adományozom. Iveit Bécsben, 1898. évi deczember hó 29-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Igazságügyi magyar ministerem elő­terjesztése folytán Andrássy Sándor po­zsonyi ítélőtáblás bírót az aranyosmaróthi törvényszék elnökévé kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1898. évi deczem­ber hó 28-án. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Muraközy Gyula nagy­kőrösi, valamint Oravetz Béla privigyei járásbirósági albirót az ipolysági és Mol­nár Géza zentai járásbirósági albírót az újvidéki törvényszékhez birákká; dr. Lef­­kovics Adolf, a debreczeni Ítélőtáblához be­rendelt bírósági jegyzőt a szegedi tör­vényszékhez, Suhajda Vilmos balassa­gyarmati törvényszéki jegyzőt a sátoralja­újhelyi, Kovalik János túrócz­szent-mártoni járásbirósági aljegyzőt az ungvári és dr. Masa János budapesti büntető törvény­­széki aljegyzőt a makói járásbírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Eisenerzben, 1898. évi deczember hó 27-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi deczember hó 21-én kelt legfelső kéziratá­val, heiligenbrunni és banhofi gróf Consolati Péternek, néhai Mária Antónia főherczeg­­asszony toscanai özvegy nagyherczegné ő cs. és kir. fensége kamara­főnökének, a Ferencz József­­rend középkeresztjét a csillaggal, báró Lazarini Amáliának, ugyancsak a néhai özvegy nagy­herczegné ő cs. és kir. fensége udvarhölgyének, az Erzsébet-rend II. osztályát, Rossi János kamarai hivataltisztnek a koronás arany érdem­keresztet, Wettenyi Francziska komoradnak az Erzsébet-érmet és Quirchmayer János kapus­nak, valamint Neudorfer Ferencz kertésznek a koronás ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi november hó 28-án kelt legfelső elhatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltózta­tott, hogy herczeg Liechtenstein Rudolf első fő­udvarmester a királyi bajor Sz. Hubert-rendet és a királyi szász dűk­korona-rendet elfogad­hassa és viselhesse. A császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi deczember hó 20-án kelt legfelső elhatáro­zásával, legkegyelmesebben megengedni méltóz­tatott, hogy báró Pasetti-Friedenburg Marius rendkívüli és meghatalmazott nagykövet a ki­rályi olasz Móricz és Lázár-rend nagykeresztjét, kaposmérei Méreg Kajetán cs. és kir. I. oszt. követségi tanácsos a királyi -szász Albrecht­­rend I. oszt. középkeresztjét, a királyi olasz ko­rona-rend nagytiszti keresztjét és a császári japáni szent kincs-rend II. osztályát, báró de Vaux Leo cs. és kir. attaché pedig a pápai Pius-rend lovagkeresztjét elfogadhassa és vi­sel­i a császári és apostoli királyi Felsége galán­­thai gróf Esterházy Sándor követségi attachénak és tartalékos hadnagynak a pécsi 8. honvéd huszár ezrednél a kamarási méltóságot díjmen­tesen legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. A császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­terének legalázatosabb előterjesztésére. 1898. évi deczember hó 27-én kelt legfelső elhatáro­zásával, Pessler Tivadar segédhivatali igazga­tót a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministeriumánál a politikai levelezések expeditiójának főnökévé ezen ministeriumhoz legkegyelmesebben kinevezni és neki egyúttal díjmentesen a kormánytanácsosi czimet és jelle­get kegyteljesen adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi deczember hó 27-én kelt legfelső elhatáro­zásával, báró Leutsch Gusztáv segédhivatali igazgatósági segédnek a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministeriumánál a segéd­hivatali igazgatói czimet és jelleget legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi deczember hó 29-én kelt legfelső elhatáro­zásával, Lawetzky Vilmos kabineti irattári iro­datisztet kabineti irattári segéddé legkegyelme­sebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi deczember hó 27-én kelt legfelső elhatáro­zásával, Kati Béla sátoralja-ujhelyi kir. járásbi­rósági albirónak eddigi minőségében az ungvári kir. járásbírósághoz saját kérelmére leendő áthe­lyezését legkegyelmesebben megengedni méltóz­tatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: kézdi-sárfalvai Benkő József al­tábornagyot, a ,20. lovas dandár parancsnokát, főhadnagygyá , Felsége magyar testőrségéhez; erlenburgi Ehrler Guidó várakozási illetmény­nyel szabadságolt alezredest a báró Hamberg 8. sz. dsidás ezrednél, a helyi alkalmazásnak állo­mányába egyidejűleg való áthelyezésével, térpa­rancsnokká Brünnbe; elrendelni: Poppy Albert alezredesnek, számfeletti a gróf Colloredo-Mels 4. sz. vártüzér ezrednél, fölmentését a vártüzérség lövőiskolai osztálya parancsnokságától, a báró Rouvroy 5. sz. vártüzér ezredhez egyidejűleg való áthelye­zése mellett; kinevezni: Strnad Emil őrnagyot a Spon­­ner 2. sz. vár tüzér ezrednél, az említett lövőis­­kolai osztály parancsnokává, a nevezett ezrednél létszámon fölül vezetése mellett; adományozni: Dembscher Emil tartalékos őrmesternek a 2. sz. utász zászlóaljnál, legfelső kegyelemből és kivételesen az előbb már viselt főhadnagyi rendfokozatot a tartalékban; kinevezni: dr. Ruzicka Venczel 2. oszt. főtörzsorvost a 11. sz. helyőrségi kórháznál Prá­gában, a 20. sz. helyőrségi kórház parancsnokává Kassán; dr. Uhlik József törzsorvost a 25. sz. helyőr­ségi kórháznál Sarajevoban, az 1. gyalog had­osztály orvosfőnökévé; továbbá Marchetti Miksa egyetemes orvostudort, egy­évi önkéntes czimzetes tizedest a 4. sz. gyalog ezrednél, ideiglenes corvette-orvossá; (1899. évi január 1-vel), h­a­d­n­a­g­y-s­z­á­m­v­i­v­ő­k­k­é a tartalék­ban ; (1899. évi január 1-től számítandó ranggal); Biedermann Antal és Weiszert Gusztáv tűzmestereket a tüzérszeri osztálynál Bécsben; Hudetz Károly őrmestert, az utász szertár­nál és Nezbeda Vilmos 1. oszt. tartalékos számvivő altisztet az 1. sz. vonat-ezrednél; adományozni: Gubcsó János őrmesternek a csikó-telepnél Nagy-Dád-Sáriban és Wengloivky János 1. oszt. puskamivesnek a 13. sz. gyalog ezrednél a koronás ezüst érdemke­resztet. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben kinevezni hadnagyokká a tartalékban a gyalogságnál, vadász- és utász­­csapatoknál s a vasúti és távíró ezrednél; (1898. január 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat: Schwegel Vinczét, a 27. sz. gyalog ezrednél; Steinbach Józsefet, a 81. sz. gy. e-nél; (1899. január 1-től számítandó ranggal) a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Adametz Hubertet, a 84. sz., Belosits Lipótot, a 48. sz., Springer Walthert, a 87. sz., Kupsa Károlyt, az 54. sz. és A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 16-ik oldalon kezdődik s egy és egynegyed iv mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék