Budapesti Közlöny, 1899. február (33. évfolyam, 26-49. szám)

1899-02-01 / 26. szám

Budapest, 1899. 26. szám. Szerda, február 1 HIVATA­LOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepes-út 54., A­thenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kt. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítők-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére Klauzál Gábor osztálytanácsosi czimmel és jelleggel fel­ruházott ministeri titkárt osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 26-án. Ferencz József, s. k. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Gaál Lajos nyugal­mazott főerdőőrnek, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 24-én. Ferencz József, s. k. Széchényi Manó, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 12-én kelt legfelső elhatározásával, Gärtner Henrik udvari szobafelügyelőnek, ál­landó nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hű szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst ér­demkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Makay Béla segédtitkárt miniszeri titkárrá, Gosztony Aladár fogalmazót segédtitkárrá, Szem­­ler Jenő segédfogalmazót fogalmazóvá és Frankl István fizetés nélküli segédfogalmazót fizetéses segédfogalmazóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bencze István vajdahunyadi állami elemi iskolai igazgató tanítót a székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatósághoz tollnokká kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a trencséni pénz­ügyigazgatósághoz Palenyik József alsó-kubini pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zágrábi pénz­ügyigazgatósághoz Grozai Albert ottani pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá, a varazsdi pénz­­ügyigazgatósághoz Kieszig Endre ottani pénz­ügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer a marosujvári fő­­bányahivatal mellé rendelt számvevőséghez Láng Aurél számellenőrt pénzügyi számvizsgálóvá vég­leges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kattauer Vilmos kassai kataszteri irattárt kezelő irodatisztet ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá és földadó nyilvántartási biztossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Tarpay Béla sze­gedi kataszteri becslőbiztosi gyakornokot ideig­lenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Rosits Miklós po­zsonyi kataszteri becslőbiztosi gyakornokot ideig­lenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá és katasz­teri helyszínelési becslőbiztossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Turbán Andor tisztjelöltet a zalatnai főbányahivatalhoz segéd­mérnökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a nagybányai m. kir. bányaigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez Jeney Gyula kir. adóhivatali dijnokot pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. ___ A m. kir. pénzügyminister a szolnoki m. kir. pénzügyigazgatósághoz Lovász Árpád szügyi la­kost állami végrehajtóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Telegdi János díj­talan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minő­ségű segélydijas m. kir. pénzügyi számgyakor­nokká nevezte ki a tordai m. kir. pénzügyigaz­gatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. igazságügyminiszer Udvarnoki Ist­ván brassói kir. törvényszéki telekkönyvvezetőt jelenlegi alkalmazása helyén a IX. fizetési osz­tály 3-ik fokozatába telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szenczer Gyula perlaszi kir. járásbirósági aljegyzőt a lugosi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister a miskolczi kir. törvényszék területére vizsgálóbírói állandó he­lyettesül Geöcze Bertalan kir. törvényszéki birót rendelte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Hajnal József állatorvost mezőhegyesi m. kir. ménesin­tézeti állatorvossá nevezte ki és őt a mezőhe­gyesi ménesbirtok területéből alakított külön állami állatorvosi kerület teendőivel megbízta. A földmivelésügyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministeriumhoz Déri Sándor igazol­­ványos m. kir. I. osztályú számvivő altisztet, ideiglenes minőségben, ministeri irodasegédtisztté nevezte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Szobonya Miklós végzett joghallgató kassai lakost a kassai kir. Ítélőtábla kerületében ideiglenes minőségben díjas joggyakornokká nevezte ki. A pozsonyi kir. Ítélőtábla elnöke Marsovszky Lajos pozsonyi kir. törvényszéki díjtalan joggya­kornokot ezen ítélőtábla területére díjas joggya­kornokká nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Gruber Jó­zsef végzett joghallgatót a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Fülöp István végzett joghallgató k.­szentkatolnai lakost a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Hersch Lipót végzett joghallgató medgyesi lakost a ma­rosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Szentpéteri Ferencz végzett joghallgató kolozs­vári lakost a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla ke­rületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Csiszár János végzett joghallgató kolozsvári lakost a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerüle­tébe dijas joggyakornokká nevezte ki. A nagy­ károlyi m. kir. pénzügyigazgatóság Szigethy Lajos szatmári kir. adóhivatali díjtalan gyakornokot a mátészalkai kir. adóhivatalhoz segélydijas gyakornokká nevezte ki. A brassói kir. törvényszék elnöke Orosz Já­nos brassói kir. törvényszéki fogházőrt a foga­­rasi kir. járásbírósághoz III-ad osztályú hiva­talszolgává nevezte ki. A szegedi kir. törvényszék elnöke Csábi Ist­ván makói kir. járásbirósági és Felberbauer Béla szegedi kir. törvényszéki hivatalszolgákat saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. B­e­r­g­e­r Andor zentai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Ormos” -ra kért átváltoz­tatása, I. évi 178. számú belügyministeri rende­lettel, megengedtetett. Kiskorú Friedman Herman, Friedman Péter, Friedman Jenő és Friedman Gá­bor egri illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevének »­Fodor«-ra kért átváltoztatása, I. évi 234. számú belügyminiszeri rendelettel, megen­gedtetett. Gerürcz Sámuel alsó-detreh­emi illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Sára és Károly vezetéknevének »Gerő«-re kért átváltoztatása, I. évi 975. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next