Budapesti Közlöny, 1899. február (33. évfolyam, 26-49. szám)

1899-02-01 / 26. szám

T­o­r­b­i­k István vármegyei írnok budapesti lakos, valamint kiskorú gyermekei Béla, Károly, Ferencz, Mária és Margit vezetéknevének »Tor­­kos«-ra kért átváltoztatása, I. évi 1.479. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Kuk­ár József kir. tanfelügyelőségi írnok mármaros-szigeti lakos vezetéknevének *Kohári*-T3i kért átváltoztatása, I. évi 1.548. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Verderber Zsigmond Viktor módosi ille­tőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyer­mekei Gyula, Antal és Margit vezetéknevének »Fodor«-m kért átváltoztatása, f. évi 1.642. szá­mú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Blumenfeld Adolf nagy-enyedi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének­­»Mezei"-re kért átváltoztatása, f. évi 1.784. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedtetett. Kunstädter Rezső m. kir. állami főgym­­nasiumi rendes tanár zala-egerszegi lakos veze­téknevének »Kunfalvi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 1­884. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetek. ______ Dr. Braun Ignácz pásztói illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Bodnár«-ra, kért átváltoztatása, f. évi 2.161. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedetett. Kiskorú Hartman Adolf nagy­váradi illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »­Ho­mo­nnai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 2.232. szá­mú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Vigdranovics Sámuel debreczeni illető­ségű sarmasági lakos, valamint kiskorú gyer­meke Jolán vezetéknevének » Víg«-re kért átvál­toztatása, I. évi 2.429. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Johanovics István és Johanovics Sán­dor öcsödi illetőségű ugyanottani lakosok veze­téknevének »Jánosi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 2.706. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Müller Salamon kir. járásbirósági írnok mó­dosi lakos, valamint kiskorú gyermekei Miksa, Leontin, Margit és Gyula vezetéknevének »Mol­­nár«-ra, kért átváltoztatása, f. évi 2.914. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Lippmann Mór budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »László«-ra kért átváltoztatása, f. évi 3.025. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. Braun Hermán rajeczi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Bárdos«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 3.235. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Klein Dezső varsányi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének » Varsányi«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 3.238. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Luft Mihály prebuli segédjegyző vezetékne­vének »Földvári«-ra kért átváltoztatása, f. évi 3.570. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett.­ ­ Végleges kimutatása a magyar korona országainak szesztermeléséről és szeszforgalmáról 1898. év november havában és 1898. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1898. november hó végéig terjedő idő alatt. 35 kros adótétel alá eső ......... hl ... 1. 45 «« « « 110.415 hl 92 1. Fenmaradt szeszkészlet az 1898/99. termelési időszak I. negyed végén 110.415 hl. 92 1. Budapesten, 1899. évi január hó 26-án. 1898. november havában 1898. szept. 1-től bezárólag 1898. nov. végéig hektoliter fokonként a hektoliter fokonként a 35 45 Összesen 35 45 összesen krajczáros adótétel alá eső krajczáros adótétel alá eső t­is­z­ta a­l­ko­ho­l­m­en­ny­i­s­é­g I. Termelési adó. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl.1 . Hl. 1 L HL­ 1. Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett ...................................................— — — — 11.937 09— — — — 33.875 54 IL Fogyasztási adó. 2. Termeltetett szeszfőzdékben ...................................— — — — 114.973 91— — — — 256.008 68 3. Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelt szesz,• szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomítókban és szesz szabadraktárakban: a) a magyar korona országaiból ...................... 37.341 79 338 53 37.680 32 69.153 27 645 63 69.798 90 b) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országokból................................................... 874 56 704 22 1.578 78 3.955 70 1.025 26 4.980 96 c) Bosznia és Herczegovinából ..........................— — — — — — — — — _ _ — 4. Elszállittatott a fent említett vállalatokból: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .............. 77.070 24— — 77.070 24 217.718 17— 12 217.718 29 b) a fogyasztási adóval terhelten ......................— — — — — — — — — — — — aa) a magyar korona országaiban levő válla­latok részére ............................................... 39.319 76 465 42 39.785 18 74.485 95 772 52 75.258 47 bb) a birodalmi tanácsban képviselt királysá­gok és országokban levő vállalatok részére 2.012 59 563 34 2.575 93 5.070 16 2.703 57 7.773 73 cc) Bosznia és Herczegovinában levő vállala­tok részére ..............................................­ ...— — — — — — — — — — — — dd) a vámvonalon át való kivitelre ..............— — 11.586 20 11.586 20— — 36.645 53 36.645 53 ce) másnemű adómentes felhasználásra.......... 88 43 7.949 98 8.038 41 324 27 25.450 29 25.774 56 Kezdőleges szeszkészlet az 1898/1899. termelési időszak kezdetén (1897. szeptember 1-én) A m. kir. pénzügymi­nisteri számvevőség fogyasztási adóügyi csoportja. Hirdetmény az 1888. évi XXXII. t.-czikk alapján kibocsátott 41/20'6-os magyar államvasuti aranyk­ölcsön köt­vényekhez tartozó II- ed sorozatú szelvényívek kiadása tárgyában. Az 1888. évi XXXII. t.-czikk alapján kibo­csátott 41/a°/0 magyar államvasuti aranykölcsön kötvényekhez kiadott I. sorozatú szelvényívek utolsó szelvénye f. évi február 1-én lejárván, ezen naptól kezdve az új szelvényívek Budapes­ten a m. kir. központi állampénztárnál, az ott jelentkező feleknek, a kötvényekhez tartozó szel-. vényutalványok benyújtása ellenében ki fognak szolgáltatni. A szelvényutalványok ezen kívül f. évi február hó 1-étől bezárólag f. évi július hó 30-áig még az alább következő közvetítő helyek­nél is benyújthatók és pedig: a m. kir. állampénztárnál Budapesten (IX. ker. vámpalota); a kir. állampénztárnál Zágrábban; az összes kir. adóhivataloknál; továbbá Budapesten: a magyar általános hitelbanknál; Bécsben: a k. k. priv. oester. Creditanstalt für Handel und Gewerbe: a k. k. priv. alig. oester. Bodencredit-Anstalt czimű intézeteknél és az S. M. von Rothschild bankháznál; Berlinben: a Direction der Disconto-Gesell­­schaft czimű intézetnél és az S. Bleichröder bankháznál; M/m. Frankfurtban: az M. A. von Rothschild et Söhne bankháznál; Párisban: a De Rothschild fzéres bankháznál. A közvetítő helyeknél (a budapesti és zágrábi kir. állampénztárak, adóhivatalok, bankintézetek és bankházak) a szelvényutalványok a szokásos hivatalos illetőleg üzleti órák alatt két példány­ban kiállítandó s a szelvényutalványok számait

Next