Budapesti Közlöny, 1899. március (33. évfolyam, 51-75. szám)

1899-03-02 / 51. szám

Budapest, 1899. Előfizetési Árak : naponkénti postai szérkinzéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kJ. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő.­­AN­ tKOL­­ A OLVASÓ 51. szám. Csütörtök, márczius 2. BUDAPESTI H­IVATALOSKÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi­ út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. maksai Máriaffi Dávid ministeri titkárnak, hű és buzgó szolgálata elismeréséül, Ferencz József­ ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi február hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös minis­­terének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi február hó 23-án kelt legfelső elhatározásával, báró Braun Károly és dr. gróf Bolesta-Kozie­­brodzk­i Tádé második osztályú követségi taná­csosokat első osztályú követségi tanácsosokká, Bogatscher Rudolf követségi tanácsosi czímmel felruházott követségi titkárt és első tolmácsot a cs. és kir. nagykövetségnél Konstantinápolyban, valamint wisniendi gróf Wisnienstei Jaroszláv és gróf Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein Albert követségi tanácsosi czímmel felruházott követségi titkárokat második osztályú követségi tanácso­sokká, továbbá Gáspárdy Géza követségi titkári czimmel felruházott consuli, valamint dr. sárvári és felsővidéki gróf Széchényi Lajos, futaki gróf Hadik Miksa, dr. gomirjei Musidin Sándor és dr. tarnowi gróf Tarnowski Ádám követségi tit­kári czimmel felruházott követségi attachékat követségi titkárokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. It . császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 23-án kelt legfelső elhatározásá­val, nagy-rákói Rakovszky Béla és gróf Berchtold Lipót követségi titkároknak díjmentesen a kö­vetségi tanácsosi czimet, továbbá dr. szilasi és pilisi Szilassy Gyula, dr. báró Flotow Lajos, dr. Wagner János Lajos, dr. linaui lovag Lö­wenthal Henrik és dr. saárdi gróf Somssich József követségi attaeléknak a követségi titkári czimet legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tartott ülésében az igazoló bizottság jelentése alapján fenséges Henrik Ferdinánd cs. és kir. főherczeg ur és örökös jogú főrendiházi tag nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidőszerinti tag­jairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. számában közzétett jegyzék kiegészítéséül ezennel közzététetik­­tatta; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidősze­rinti tagjairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. számában közzétett jegyzék kiegészítéséül ezennel közzé­tétetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tartott ülésében az igazoló bizottság jelentése alapján gróf Batthyány Tivadar örökösjogu fő­rendiházi tagot a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidősze­rinti tagjairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. számában közzétett jegyzék kiegészítéséül ezennel közzé­tétetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében az igazoló bizottság jelentése alap­ján gróf Batthyány László örökös jogú főrendi­házi tag nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta, a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidősze­rinti tagjairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. számában közzé­tett jegyzék kiegészítéséül ezennel közzététetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében az igazoló bizottság jelentése alap­ján gróf Erdődy Gyulát, a főrendiház örökös jogú tagját, a főrendek jegyzékébe pótlólag beig­A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében az igazoló bizottság jelentése alapján báró Vojnits István örökös jogú főrendiházi tag nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta, a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidőszerinti tag­jairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. számában közzétett jegyzék kiegészítéseül ezennel közzététetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében az igazoló bizottság jelentése alap­ján Kiss Áron tiszántúli ev. ref. egyházkerületi püspök nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidősze­rinti tagjairól készített s 1897. évi január hó 19-én a »Budapesti Közlöny­ 14-ik számában közzétett jegyzék kiegészítéseül ezennel közzé­tétetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében az igazoló bizottság jelentése alap­ján Beretvás Endre élethossziglan kinevezett főrendiházi tag nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta; a mi az 1885. évi VII. tör­vényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ezidőszerinti tagjairól készített s 1897. évi ja­nuár hó 19-én a »Budapesti Közlöny« 14. szá­mában közzétett jegyzék kiegészitéseül ezennel közzététetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében a Döblingben elhalálozott Opacsics Germán bácsi gör. kel. szerb püspök és főrendi­házi tag nevét, az igazoló bizottság javaslata alapján, a főrendek jegyzékéből törölte; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ez időszerinti tagjairól készí­tett s a »Budapesti Közlöny« 1897. évi január hó 19-én 14. számában közzétett jegyzék kiiga­zításául ezennel közzététetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében a Vág-Ujhelyt elhalálozott gróf Pongrácz Ágost választott főrendi tag nevét, az igazoló bizottság javaslata alapján, a főrendek jegyzékéből törölte; a mi az 1885. évi VII. tör­vényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ez időszerinti tagjairól készített s a »Budapesti Közlöny« 1897. évi január hó 19-én 14. számá­ban közzétett jegyzék kiigazításául ezennel közzé­tétetik. A főrendiház 1899. évi márczius hó 1-én tar­tott ülésében a Budapesten elhalálozott Masirevics Samu élethossziglan kinevezett főrendiházi tag nevét, az igazoló bizottság javaslata alapján, a főrendek jegyzékéből törölte; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szervezett főrendiház ez időszerinti tagjairól készített s a »Budapesti Közlöny« 1897. évi január hó 19-én 14-ik számában közzétett jegyzék kiigazításául ezennel közzététetik. A m. kir. belügyminister Heves vármegyé­ben a mező­tárkányi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Adorján Mihály segéd­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi február hó 26-án 12.716. sz. alatt kelt rendeletével, megengedte, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vár­megye területéhez tartozó Kőtelek községben évenként január hó 25-én, illetve ha e határ­nap nem hétfői napra esnék, az ezen határnapot megelőző hétfői napon állatfelhajtással egybe­kötött országos vásár, továbbá hetenként hétfői napon állatfelhajtás nélkül hetivásár tartassák. A kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi február hó 24-én 12.923. sz. alatt kelt rendele­tével, megengedte, hogy a Zala vármegye terüle­téhez tartozó Szen­t-B­é­k­á 11 a községben a f. évi márczius hó 27-re eső országos vásár ez év­ben kivételesen f. évi márczius hó 24-én tartas­sák meg. —~ .­­ 899. szám. 1. 4. Pályázat erdősítési jutalmakra. Az országos erdei alapból a magasabb hegy­ségek fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek oldalainak s közgazdasági érdekből erdé­­szetileg mivelendő oly területeknek beerdősité­­sére, melyeken hegyomlások, hó vagy kőgörgető_ A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next