Budapesti Közlöny, 1899. április (33. évfolyam, 76-100. szám)

1899-04-01 / 76. szám

Czinóber Károly tót-bánhegyesi illetőségű kun-ágotai lakos, valamint kiskorú fia Károly vezetéknevének » Rózsa«-ra, kért átváltoztatása, I. évi 29.902. számú belü­gyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Schlesinger Jakab gyöngyösi ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szabóé­ra, kért átváltoztatása, f. évi 29.987. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Friedmann Sámuel m. kir. urmester zó­­lyom-radványi lakos, valamint kiskorú gyermekei Irén, Etel és Zoltán vezetéknevének »Fodor«-x& kért átváltoztatása, f. évi 30.126. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. F­ö­r­s­t­er­e­r János sajó-szent-andrási állami tanító vezetéknevének »Erdész«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 30.170. számú belü­gyministeri ren­delettel, megengedtetett. Schlesinger Dávid tápió-györgyei illető­ségű budapesti lakos vezetéknevének »Szirmai«-ra kért átváltoztatása, f. évi 30.304. számú belügy­­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Straus Salamon m. kir. pénzügyőri szakasz­­vezető ó-lublói lakos, valamint kiskorú gyermekei Kornélia, Ilona, Aladár, Erzsébet és Zoltán vezetéknevének »Sugár «-ra kért átváltoztatása, f. évi 30.495. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett._______ S c k i 11 e Károly m. kir. honvédszázados buda­pesti lakos, valamint kiskorú fia István vezeték­nevének »Sigye«-re kért átváltoztatása, f. évi 30.623. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. __ W­e­i­s­z Miksa vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeri számvizsgáló budapesti lakos, vala­mint kiskorú fia Géza vezetéknevének »Vértes«­­re kért átváltoztatása­, f. évi 30.681. számú be­lügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Pusch Lujza és P­u­s­c­h Irén győri lakosok vezetéknevének »Beregi«-re kért átvál­toztatása, I. évi 30.716. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. P­o­ll­á­k Lipót füzes-gyarmati illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Arthur, Adolf, Hermina és Jenő vezetéknevének »Len­­gyeli-re kért átváltoztatása, f. évi 30.786. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Klein Áron fiumei illetőségű ugyanottani fürdőtulajdonos vezetéknevének »Emödi«-re kért átváltoztatása, f. évi 30.920. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedtetett. Klein Zsigmond fiumei illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének »Emődi«-re kért át­változtatása, f. évi 30.951. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Ausländer József szegedi illetőségű ugyan­­ottani lakos vezetéknevének »Arató«-ra kért át­változtatása, f. évi 31.222. számú belügyminis­­teri rendelettel, megengedtetett. St­ekler Sámuel váczi illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú fia Sándor vezetéknevé­nek »Székely«-ra kért átváltoztatása, f. évi 31.426. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Deutsch Ármin börzsönyi illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Börzsöny«-re kért átváltoztatása, f. évi 31.428. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. 2 Kiskorú Schlesinger Emil szécsényi ille­tőségű budapesti lakos vezetéknevének »Szendrő«­­re kért átváltoztatása, f. évi 31.431. számú be­­ü­gyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú T­a­s­c­h Ferencz szerb-szent-péteri illetőségű budapesti lakos vezetéknevének » Tas«-ra kért átváltoztatása, f. évi 31.432. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Wertheimer Gábor kis-divinai illetőségű bdapesti lakos vezetéknevének » Fermes «-re kért átváltoztatása, f. évi 31.434. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedtetett. W­e­i­s­z Henrik pacséri illetőségű szabadkai­akos vezetéknevének » Vas«-ra kért átváltoztatása, I. évi 31.507. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. _______ V­o­j­t­e­k Imre állami népiskolai igazgató tanító újbányai lakos, valamint kiskorú fia Zol­tán vezetéknevének »Vámos«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 31.559. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Seitelbach Ábrahám simándi illetőségű apahidai lakos vezetéknevének »Solymosi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 31.718. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Bauer Emil, Bauer Jenő és Bauer Béla békés­csabai illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Biró«-re kért átváltoz­tatása, I. évi 31.892. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú Krauss Béla, Gyula és Bálint kaposvári illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevének »Katona«-ra kért átváltoztatása, f. évi 32.118. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett., Kiskorú Grub­er Henrik és Gruber Jenő aradi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek »Bányász«-ra kért átváltoztatása, f. évi 32.194. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. _______ Dorner Antal állami elemi iskolai tanító savanyukuti lakos vezetéknevének »Darányi«-ra kért átváltoztatása, I. évi 32.290. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Ignácz és W­e­i­s­z Móricz kis-czelli illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevének »Fehér«-re kért átváltoztatása, I. évi 32.350. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú Schlesinger József kisucza-uj­­h­elyi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szántó«-ra kért átváltoztatása, f. évi 32.544. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Trosler Mózes budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Pásztor «-ra kért átváltoztatása, f. évi 34.025. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. A vallás- és közoktatásügyi m­. kir. minister f. évi 841. evi. szám alatt a hadapród-iskolába való fel­vételért pályázó tanulókra vonatkozólag a követ­kező rendeletet adta ki, valamennyi tankerület kir. főigazgatóságának. Kapcsolatban múlt évi április hó 27-én, 1574. evi. sz. a. kelt rendeletemmel egyszer s minden­­korra megengedem, hogy azon tanulók, kik a m. kir. honvéd és cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród iskolákba való felvételért pályáznak, pályázati kérvényeik sorsának eldőltéig, vagyis évenként szeptember hó 20-ig felvételi díj fizetése nélkül, de a fegyelmi szabályok pontos megtar­tása mellett látogathassák a rendelkezésem és vezetésem alatt álló középiskolákban a lec­kéket. A m. kir. honvéd főreáliskolába pályázó tanu­­­lókra e kedvezmény kiterjesztése nem szükséges, mert ezen intézetben a felvételi vizsgálatok jövő­ben már augusztus hó végén fognak megtartatni. Jelen rendeletem egyidejűleg közzététetik a »Hivatalos Közlöny«-ben. Budapest, 1899. márczius hó 18-án. Wlassics Gyula, s. k. A m. kir. pénzügyminister f. évi márczius 20-án 24.546. sz. alatt a czukortelepekről a vámvona­lon át való kivitelre rendelt fogyasztási czukor­­nak űrzár alatt különböző tiszta súllyal bíró cso­magokban való elszállthatása tárgyában a követ­kező kör rendeletét adta ki, valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, vám­hivatalhoz, pénzügyőri biztoshoz és czukorgyári ellenőrző közeghez. A czukoradóról szóló 1888. évi XXIII. t.-cz. végrehajtása iránt kiadott utasításhoz tartozó A. melléklet II. 5. pontja 3. bekezdésében fog­lalt h­atározmányok módosításával, a cs. kir. osztrák pénzügyministeriummal egyetértőleg meg­engedem, hogy a czukorgyártelepekről a vám­vonalon át való czukorkivitelnél egy és ugyan­azon úrzár alatt s egy küldeményben őrölt, koczka, homok- vagy kristályczukor is, nem egyenlő tiszta sulylyal biró csomagokban, mint például 10 zsák egyenkint 50 kgr. teltsulyu, 0­ 20 kgr. göngysulyu, 49'80 kgr. tisztasulyu czukorliszt, 300 doboz egyenkint 5 kgr. teljsulyu, 0'25 kgr. göngysulyu, 4'75 kgr. tisztasulyu koczka­­czukor, 10 láda egyenkint 56 kgr. teljsulyu, 7 kgr. göngysulyu, 49 kgr. tisztasulyu koczkaczukor, 30 láda egyenkint 14’23 kgr. teljsulyu, 1,98 kgr. göngysulyu, 12'25 kgr. tisztasulyu koczka­czukor, 20 zsák egyenkint 100 kgr. teljsulyu, 0'8 kgr. göngysulyu, 99’2 kgr. tisztasulyu ho­­mokczukor, 15 zsák egyenkint 50 kgr. teljsulyu, 0’25 kgr. göngysulyu, 49,75 kgr. tisztasulyu homokczukor, csomagokban elszállítható legyen; azonban ilyen esetekben is a kivitelre rendelt különböző czu­­kornemeknek egy küldeménybe való egyesítése tárgyában, az 1896. évi február 18-án 4.567. sz. alatt kiadott, a »Pénzügyi Közlöny« ugyanazon évfolyamának 7. számában megjelent körrende­­letemben foglalt határozmányok hasonszerüen alkalmazandók lesznek. Budapest, 1899. márczius 20-án. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 15.231. sz. alatt a személyazonosságnak az Olaszországba intézett távirati utalványok kifizetésénél való iga­zolása tárgyában a következő rendeletet adta ki. Az olaszországi postahivatalok a távirati utal­ványok összegét az útlevél egyszerű felmutatá­sára nem fizetik ki, minthogy hamis vagy lopott útlevéllel már számos visszaélés történt. Az ott érvényben álló szabályok szerint a távirati utal­ványok kifizetése csak akkor történhetik meg, ha előbb a czímzett személyazonossága megálla­­píttatott vagy ha egy, a kifizető hivatal előtt is­mert egyén a kifizetésért jótállást vállal. Felhívom a kir. hivatalokat, hogy ezen közle­ményt a Postai tarifák és üzleti szabályzat II. részének 51. lapján »Olaszországnál« az »Észre­vételek« rovatában jegyezzék elő s előforduló esetben a feleket, a kik Olaszországban utazó vagy időző egyének részére táviratilag utalvá­nyoznak pénzt, arra figyelmeztessék. Budapest, 1899. évi márczius hó 21-én. A minister megbízásából: Szalay, s. k. pt. elnök-igazgató. A filipovai földművelő casino alap­szabályait a m. kir. belügyministerium, I. évi 25.890. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta.

Next