Budapesti Közlöny, 1899. május (33. évfolyam, 101-124. szám)

1899-05-02 / 101. szám

Budapest, 1899. 101. szám. Kedd, május 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS I. A P. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre................................10 * Negyedévre..............................5 * Igy teljes lep ára 30 ár. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Hiksa-utcza 8. szám. Kiadó­hiv­atal : VII., Kerepesi-út 5*., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat írnsit az Eggenb­erger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kv. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Németh József fel­szentelt püspöknek és a Csanádi székes káptalan nagyprépostjának, az egyházi téren szerzett érdemei elismeréséül, másod osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi április hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Jendrassik Kornél állami mérnököt szabadalmi albiróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi április hó 24-én. Ferencz József, s. k. Hegedűs, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége szent­­katolnai Cseh Ervin belső titkos tanácsosnak és m. kir. horvát-szlavon-dalmát ministernek a kama­­rási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1899. évi április hó 23-án kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy Jelovsek Márton középiskolai országos tanfel­ügyelőnek, nyugalmaztatása alkalmából, sok évi hű és hasznos működéséért a közoktatás terén, a legfelső elismerés tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi április hó 24-én Bécsben kelt legfelső elhatá­­rozásával, dr. Jankó­r Károly, dr. Rácz Ákos Jakab, budapesti honvéd hely­őrségi és dr. László Jenő, cs. és k. budapesti 17. számú helyőrségi kórház állományabeli egyévi önkéntes segédorvos-helyetteseket a honvéd orvosi tiszti­kar tényleges állományában, 1899. évi május 1-ei ranggal, főorvosokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Karga János és Huber János posta- és távirda-szám­­vizsgálókat posta- és távirda-számtanácsosokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister a m. kir. szabadalmi hivatalhoz Szitár Ferencz hiva­taltisztet jegyzővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a makói m. kir. pénzügyigazgatósághoz Deák Ferencz deési pénz­ügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer az alsó-kubini m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez Kubinyi József pénzügyi számellenőrt m. kir. pénzügyi számvizsgálóvá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kőszegi Sándor tényleges állományú honvéd hadnagyot adóhiva­tali tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Breicha Ede díj­talan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minő­ségű m. kir. segélydíjas számgyakornokká nevezte ki az alsó-kubini m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. igazságügyminiszer Tátray Kálmán nagyvárad-városi kir. járásbirósági joggyakorno­kot a nagyvárad-városi kir. járásbírósághoz al­jegyzővé nevezte ki._______ A m. kir. igazságügyminister Darvas Béla miskolczi kir. főörvényszéki írnokot a lévai kir. járás­­bírósághoz segédtelekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Hraball Ottó nagyvárad-városi kir. járásbirósági aljegyzőt a nagyváradi kir. törvényszékhez helyezte át. A belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Balás Kornél, a m. kir. belügyministeriumhoz ideiglenes minő­ségben kinevezett díjtalan fogalmazó gyakorno­kot ezen állásában véglegesítette. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a székes­fővárosi m. kir. állam­­rendőrséghez dr. Gebhardt Jenő kolozsvári lakost segélydíjas gyakornokká kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Fogaras vármegyében az ő­sinkai anyakönyvi kerületbe Vitályos Gyula b. körjegyzőt s a jaasi anyakönyvi kerületbe Herszényi Traján körjegyzőt anyakönyvveze­tőkké, Papp Tamás községi bírót pedig a vádi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Zemplén vármegyében az erdő-horváti anyakönyvi kerületbe Bencsik Ist­ván segédjegyzőt, a monokiba Balázs Andor se­gédjegyzőt, a szécs­kereszturiba Hauer László segédjegyzőt, végül a varannó­ csemernyeibe Kovák Gyula segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Borbély Sándort, a siketnémák Budapest székes­főváros hozzájárulásával fentartott iskolája ve­zetőjét, mint igazgató tanárt állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kolbainé Fiéba Izabella pozsonyi állami tanítónő­­képző-intézeti rendes tanítónőt ezen állásában végleg megerősítette. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 3.521. evi. sz. alatt kelt rendeletével kineveztetnek. 1899. évi május hó 1-vel, tartalékoshadapród-tiszthelyet­­tesekké, a következő volt egyévi önkéntesek: Geiger Gyula, a soproni 18., Szunyogh Béla, a szatmári 12. és Olofson Gusztáv, a pécsi 19. honvéd gyalog­ezred állományában. A földmivelésügyi m. kir. minister Zeyk Endre maros-szent-benedeki lakost Alsó-Fehér várme­gye marosujvári járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Wigner Lajos temes-péterfalvai lakost Temes vármegye rékási járására nézve a gazdasági tudósítói tiszt­tel bizta meg. _______ A földmivelésügyi m. kir. minister Péterffy Józsefet, a budapesti állatorvosi főiskolán a gyógyszertani tanszék mellé próbaszolgálatra ki­nevezett szolgát, ezen állásában végleg megerő­sítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Koszilkov János m. kir. állami rendőrt a Magyar Nemzeti Múzeumhoz szolgává nevezte ki. A m. kir. tengerészeti hatóság felső-drágai születésű Belien József kereskedelmi hadnagyot hosszujáratu tengerész kapitánynyá nevezte ki. A m. kir. tengerészeti hatóság szt.-barbara costrenai születésű Randich Milutin kereske­delmi hadnagyot hosszujáratu tengerész kapi­tánynyá és buccari születésű Dittrich Dussan tengerészt hosszújáratu tengerész hadnagygyá nevezte ki. A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóság Langmáhr Ferencz díjtalan fogyasztási adóhiva­tali gyakornokot díjas fogyasztási adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a rákos­palotai Wagner Manó-féle tanintézetnek, mint hat osztályú gymna­­siumnak, a nyilvánosság jogát az 1898/9-dik tanévre megadta. A lap mai számához fél ív melléklet, s egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesitő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék