Budapesti Közlöny, 1899. június (33. évfolyam, 125-148. szám)

1899-06-01 / 125. szám

Budapest, 1899. 125. szám. Csütörtök, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai e­l­ő­­­e­g­e­s­e­n beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kén lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyminiszerem előterjesz­tésére Csák György és György Pál kir. tanácsos pénzügyigazgatókat Vl-ik fizetési osztályú pénzügyigazgatókká kinevezem. Kelt Budapesten, 1­899. évi május hó 16-án. Ferencz József, s. k. Lukács László, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi május h­ó 22-én Bécsben kelt legfelső elha­tározásával. Borbély Ferencz százados­ számvivő­­nek a m. kir. I. számú csendőr kerület állomá­nyában a koronás arany érdemkeresztet legke­gyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Steffanits István kincstári ügyészt a m. kir. kincstári jogügyi igazgatóságnál, a közalapítvá­nyi kir. ügyigazgatósághoz jogügyi tanácsossá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Vásár­helyi Dezső okleveles építészt a m. kir. állam­­építészeti hivatalok személyzeti létszámába kir. segédmérnökké kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Matauschek Jó­zsef, a győri kir. ítélőtáblánál alkalmazott kir. bírósági aljegyzőt kir. bírósági jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Fehér Dezső szegzárdi gyakorló ügyvédet a zala­egerszegi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Úszó Albert nyíregyházi kir. törvényszéki bijnokot, valamint Gavallér István nyíregyházi kir. törvényszéki betétszerkesztő szakdijnokot a nyíregyházi kir. törvényszékhez, Wermescher Gyula tekei kir. járás­­birósági telekkönyvi átalakító dijnokot a tekei és Büchler József cs. és kir. 51. sz. gyalogezred­­beli számvivő őrmestert a derecskei kir. járás­­bírósághoz­­írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Balog Ármin ügyvédi írnok, érsekujvári lakost a baáni kir. járásbirósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Maráky Sándor baáni kir. járásbirósági végrehajtót a zsolnai kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister a deési kir. tör­vényszék területére vizsgálóbírói állandó helyet­tesül Szálka Jenő kir. törvényszéki bírót ren­delte ki. A m. kir. pénzügyminister az orsovai m. kir. adóhivatalhoz Csillag Róbert adóhivatali díjas gyakornokot adóhivatali tisztté ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zágrábi kir. pénz­ügyigazgatósághoz Polovina János végzett jog­hallgatót pénzügyi fogalmazó gyakornokká ideig­lenes minőségben kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister Wild Gyula, Tar Gyula, Gyulay Károly, Horváth Samu, Szigeti Warga László és Székely Jenő gazdasági vándortanitókat, illetményeik és szolgálati beosz­tásuk érintetlenül hagyásával, vándortanárokká nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Hoffmann Henrik nagyváradi lakost Bihar vármegye köz­ponti járására nézve a gazdasági tudósítói tiszt­tel bízta meg. A földmivelésü­gyi m. kir. minister Molnár Károly m. kir. erdészt, zalathnai lakost. Alsó- Fehér vármegye magyar-igeni járására nézve a gazdasági tudósitói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Löfi Endre bethlen-szent-miklósi lakost Kis-Kükü­llő várme­gye hosszú-aszói járására nézve a gazdasági tu­dósítói tiszttel bízta meg. A belü­gyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök T­e­m­e­s vármegyében a temes­­gyarmatai anyakönyvi kerületbe anyakönyvveze­tővé Janga Lajos községi jegyzőt, a zádorlaki anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyet­tessé Fehér Lajos s.-jegyzőt s végre a giládi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyet­tessé Grob István s.-jegyzőt nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbizta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Borsod vármegyében anya­­könyvvezető helyettesekké a szihalmi kerületbe Budai Andor segédjegyzőt, a kő­csabaiba pedig Jáger János segédjegyzőt nevezte ki és mind­kettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bizta. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 4.381. evi. sz. alatt kelt rendeletével kineveztetnek: 1899. évi junius hó 1-vel, tartalékosba­dapród-tiszthelyet­­t­e­s­e­k k ., a következő volt egyévi önkéntesek: Csuha József, a szatmári 12., Teszling Miklós, a szegedi 5., Berger Róbert, Schmidek Bernát és Grósz Hugó, a budapesti 1. honvéd gyalog­ezred állományában. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 34.401/11. sz. alatt kelt rendeletével Lax Hugó eszéki 28. honvéd, gyalog ezredbeli tartalékos hadnagy, mint »rokkant, mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan«, tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére, 1899. évi junius hó 1-vel a honvédség kötelékéből elbocsáttatott. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató­ság kinevezte: Polatzek János m. kir. dohány­jövedéki tisztet m. kir. dohánybeváltó hivatali kezelővé, Green Jenő és Szabó Zoltán m. kir. dohányjövedéki tiszteket­­ m. kir. dohánygyári gyártási osztályvezetőkké, Simonyi Ernő, Varga Rezső, Gulden Rezső, Neukam Antal, Zöldy József, Biró Lajos, Vaizer Béla dohányjövedéki segédtiszteket és Herszényi Béla tényleges állo­mányú cs. és kir. tüzér főhadnagyot m. kir. do­hányjövedéki tisztekké, Trux Kálmán, Keck Sán­dor, Koncz Sándor, Oszlár Károly, Szedoglovits Béla, Karácsonyi Géza segélydijas dohányjöve­­déki gyakornokokat, Uzoni Zoltán, Vasady Tihamér, Gyenge Károly segédtiszti teendőkkel megbízott gyártási ügyelőket, Pap Emil, Zoók József és Kodic István napidijasokat m. kir. dohányjövedéki segédtisztekké, Schmidt Rezső, Sulyok Endre, Reicht Gyula, Szlávik István, Fékesházy Lajos, Szladeczek Ferecz és Reiter József díjtalan dohányjövedéki gyakornok jelöl­tek segélydíjas dohányjövedéki gyakornokokká. Kiskorú Krist .Jakab budapesti VI. ker. főreáliskolai tanuló vezetéknevének »Keresztesié­re kért átváltoztatása, f. évi 52.365. számú be­­lügyministeri rendelettel, megengedtetek. Kiskorú Perl Lajos budapesti VI. ker. fő­reáliskolai tanuló vezetéknevének »Pártos«-ra kért átváltoztatása, f. évi 52.369. számú belügy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Grrünhuth Elemér és Jenő pécsi születésű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Gellért«-re kért átváltoztatása, I. évi 52.439. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. K­o­h­n Emil budapesti illetőségű bécsi lakos vezetéknevének »Káldi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 52.909. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Ma­tej­ka Károly tolnai igazgató tanító ve­zetéknevének »Máté«-ra kért átváltoztatása, f. évi 53.457. számú belügyministeri rendelettel,­­megengedtetett. Schmirmunnd János tanító kalaznói lakos vezetéknevének »Kenesei«-re kért átváltoztatása, I. évi 5.3.593. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Neumayer Károly esztergomi tanító, vala­mint kiskorú gyermekei Sándor, Margit és Ödön vezetéknevének »Neményi«-re kért átváltozta­tása, s, évi 53.661. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. A lap mai számához egy és háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next