Budapesti Közlöny, 1899. július (33. évfolyam, 149-174. szám)

1899-07-01 / 149. szám

Előfizetési Árak : naponkénti postai szót küldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...............................20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr.­ ­n» 13 t — i­­ OLVASOTÉfilét StlL. 11? 149. szám. Budapest, 1899. Szombat, julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. ^ 1 .*» Szerkesztőségi iroda. : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A ,,Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodharikos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 tr, s három­ van,a többszöri beiktatásnál 13 krajczárba­­kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdi. minden beiktatás után külön 30 ki HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztése folytán Goldis József gör. kel. román arclamandritának és püs­pöki helynöknek az aradi gör. kel. román egyházmegyei zsinat által az aradi gör. kel. román egyházmegye püspökévé meg­választását ezennel megerősítem. Kelt Schönbrunnban, 1899. évi junius hó 22-én. Ferencz József, s. k. Wlassics Gyula, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztése folytán Levics Mitro­fán görög keleti szerb arch­imandritá­­nak és a krusedoli zárda főnökének a karlóczai görög kelet’ s szerb t­üspöki zsinat által bácsi görög keleti szerb püspökké történt megválasztását ezennel jóváhagyom. Kelt Schönbrunnban, 1899. évi junius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Wlassics Gyula, s. k.­ Magyar igazságügyministerem előter­jesztése folytán dr. Pap Domokos tordai ügyészt a dévai törvényszék elnökévé ki­nevezem. Kelt Schönbrunnban, 1899. évi junius hó 26-án. Ferencz József, s. k. Dr. Plesz Sándor, s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztése folytán Keczer László kassai ítélő­táblái tanácsjegyző albirót a bártfai és Obaleczky Hugó ó­ becsei járásbirósági al­birót a józseffalvai járásbírósághoz járás­­birákká, Várady Gábor mármaros-szigeti ügyészségi alügyészt és Pavletits Béla debreczeni járásbirósági albirót a marmaros­­szigeti törvényszékhez birákká, Uzonyi Géza nagy-becskereki járásbirósági albirót a marmaros­szigeti ügyészséghez alügyész­­szé, dr. Jenei Aladár, a kolozsvári ítélő­táblához berendelt bírósági jegyzőt a kolozs­­vár-vidéki, Linczinger Gyula szolnoki törvényszéki jegyzőt a zombori járásbíró­sághoz, dr. Dorgó Gábor kolozsvári tör­vényszéki aljegyzőt a nagyváradi, Penteker János beszterczei törvényszéki aljegyzőt a temesvári, Basilides Barna fü­leki járás­birósági aljegyzőt a balassa­gyarmati, Kará­csony János nyitrai törvényszéki aljegyzőt a beregszászi törvényszékhez és Schiffler Antal, az igazságügyministériumhoz beren­delt pestvidéki törvényszéki aljegyzőt a tapolczai járásbírósághoz albirákká kine­vezem. Kelt Schönbrunnban, 1899. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Riff­er Nándor nyu­galmazott uradalmi fő­rdésznél és Kalvár Bálim uradalmu vi­désznek, a kopárok erdősítése terén szerzett érdemeik elisme­réséül, az arany érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Bécsben, 1899. évi junius hó 17-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Manó, s. k. Földmi­velésügyi magyar ministerem előterjesztésére Mohilla János és Kriván Antal ministeri számvizsgálóknak a szám­tanácsosi czimet díjmentesen adományo­zom. Kelt Schönbrunnban, 1899. évi junius hó 25-én. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 27-én kelt legfelső elhatározásával, dr. Feichtinger Ernő vasvári kir. járásbirónak eddigi minőségében a győri kir. járásbírósághoz és Petrovics Valér józseffalvai kir. járásbirónak törvényszéki bírói minőségben az újvidéki kir. törvényszékhez saját kérelmekre leendő áthelye­zését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. Remenárik József okleveles erdész budapesti lakost, Huttya Pál okleveles erdész uradalmi fő­erdészt ideiglenes minőségű erdőszámtisztekké, végül Orencsák Károly végzett erdőakadémiai hallgatót pedig ideiglenes minőségű számfeletti erdőszámtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Veszter Henrik államhidi ellenőrt a budapesti m. kir. állami hidak felügyelőségéhez, a IX. fizetési osztály 3-dik fokozatába sorolással, ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a topánfalvi m. kir. adóhivatalhoz Schäfer Ferencz m. kir. adótisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister az erdő­számvevőségek létszámában Nagy Elek erdőszám­vizsgálót erdőszámtanácsossá, Tordony Gusztáv erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá, továbbá Tóth József kataszteri mérnöksegédet és Kralovánszky János m. kir. erdészjelöltet végleges, Donáth­ Károly okleveles erdész uradalmi erdőtisztet, Kozma János okleveles erdész uradalmi főerdészt. A m. kir. pénzügyminister a selmeczbányai kir. adóhivatalhoz Petn­e Károly adóhivatali tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Miskovits István tokaji adóhivatali ellenőrt a dárdai sóhivatalhoz sótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Chernek Gyula pénzügyministeri dijnokot az akna-sugatagi só­bányahivatalhoz mázsatisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Molnár Albert parajdi körjegyzői gyakornokot ideiglenes minő­ségű dijtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a brassói m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök, a m. kir. pénz­­ügyministerrel egyetértőleg, Zomor Ferencz m. kir. közigazgatási bírósági iroda-segédtisztet iro­datisztté, Littner Rezső ottani dijnokot pedig fizetésnélküli iroda-segédtisztté a m. kir. közigaz­gatási bírósághoz kinevezte. A belügyministerium vezetésével i­egbizott m. kir. ministerelnök a szabadkai anyakönyvi kerületbe Szigethy Kálmán írnokot anyakönyv­vezető helyettessé kinevezte és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Unger Izabella pápai állami polgári iskolai ren­des tanítónőt jelenlegi minőségében a mohácsi állami polgári iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Könczöl József okleveles polgári iskolai tanítót a mohácsi állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Palugyay Margit okleveles polgári iskolai tanító­nőt a mohácsi állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé nevezte ki. A lap mai számához fél ív melléklet, s egy és fél ív a Hivatalos Értesítőt van csatolva. Ji & f

Next